Ανθεκτικότητα έναντι των συνθηκών παρουσίασαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 οι δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με το EBITDA να καταγράφει αύξηση και στους πέντε βασικούς κλάδους, σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2020, φθάνοντας το 22,5%, ενώ ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας απεδείχθη ισχυρό αντίδοτο στην επίδραση που είχε ο κορονοϊός στον τομέα των Παραχωρήσεων. 

Για τους πρώτους τρεις μήνες του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 225 εκατ. έναντι 257 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2019, μειωμένα κατά 13%, ενώ συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο 2019 (έσοδα 359 εκατ.) ήταν μειωμένα κατά 37% (ή κατά 134 εκατ.). Η μείωση σε δωδεκάμηνη βάση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό τομέα, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 135 εκατ. (από 261 εκατ. σε 126 εκατ.).

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 65,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020 έναντι -9,4 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και 73,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2019 ή 10% μείωση.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 50,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με -3,7 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2019, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων ζημιών Φ/Β έργων στο εξωτερικό (66,8 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2019) και 61,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2019, σημειώνοντας μείωση 18%, δηλ. 11 εκατ. σε δωδεκάμηνη βάση. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε σε 22,5%, το οποίο είναι το υψηλότερο κατά τα τελευταία 5 τρίμηνα, έναντι περιθωρίου 17,2% το πρώτο τρίμηνο 2019. Η διαφορά του EBITDA κατά 11 εκατ. σε δωδεκάμηνη βάση, σχετίζεται με το μειωμένο μικτό κέρδος κατά 7 εκατ., τα αυξημένα έξοδα διοίκησης κατά 2 εκατ. (κυρίως λόγω της αναδιάρθρωσης της Κατασκευής) και κατά 2 εκατ. λόγω των μειωμένων λοιπών εσόδων και λοιπών κερδών έναντι του πρώτου τριμήνου 2019.

Το EBIT διαμορφώθηκε σε 24,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με -30,8 εκατ. το  τέταρτο τρίμηνο του 2019, προσαρμοσμένο για μη επαναλαμβανόμενες ζημίες Φ/Β έργων στο εξωτερικό και 36,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2019.

Τα Κέρδη προ φόρων ήταν 2,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με -47,8 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2019, προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενες ζημιές Φ/Β έργων στο εξωτερικό και 20,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2019, ενώ τα Καθαρά κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές 8,8 εκατ. έναντι κέρδους 2,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31.03.2020 σε 3.048 εκατ. έναντι 3.056 εκατ. στις 31.12.2019, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,3%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στις 31.03.2020 διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα (458 εκατ. στις 31.03.2020 έναντι  463 εκατ. στις 31.12. 2019).

Το σύνολο των δανείων ανήλθε στις 31.03.2020 σε 1.546 εκατ. έναντι 1.491 εκατ. στις 31.12.2019. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην διεθνή έκδοση και διάθεση Πρώτης Τάξεως Ομολογιών ονομαστικής αξίας 70 εκατ. που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2020, με επιτόκιο 6,375% και λήξη το Δεκέμβριο 2024.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1.089 εκατ. στις 31.03.2020 έναντι 1.028 εκατ. στις 31.12.2019, με καθαρό δανεισμό προς EBITDA στα 5.4x (υπολογισμένος στο ετησιοποιημένο EBITDA του 1ου 3μηνου 2020).

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 524 εκατ. στις 31.03.2020, έναντι 533 εκατ. στις 31.12.2019. Η μείωση των 9 εκατ. οφείλεται κυρίως στις ζημιές μετά από φόρους. Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε 402 εκατ. έναντι 414 εκατ. στις 31.12.2019.

Οι κλάδοι δραστηριοποίησης

- Στις Παραχωρήσεις τo EBITDA διαμορφώθηκε σε 31,3 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020, έναντι 30,3 εκατ. το 4ο 3μηνο του 2019, επιδεικνύοντας ισχυρή ανάπτυξη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2020 και με την απόδοση να επηρεάζεται από την πανδημία στις αρχές Μαρτίου 2020. Ωστόσο, σημάδια βελτίωσης της κυκλοφορίας καταγράφονται ήδη από τις αρχές Μαΐου 2020 με τον μέσο όρο ημερήσιας διέλευσης οχημάτων στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ να διαμορφώνεται σε 196 χιλ. μεταξύ 18 και 28 Μαΐου έναντι μέσου όρου ημερήσιας διέλευσης οχημάτων 61 χιλ. τον Απρίλιο 2020.

- Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε σε 19,8 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020 έναντι 10,6 εκατ. το 4 ο 3μηνο του 2019, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος. Η εγκατεστημένη ισχύς στις 31.03.2020 ήταν 491 MW, εκ των οποίων 196 MW βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία. Η παραγωγή και οι πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος από το υπάρχον χαρτοφυλάκιο στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την πανδημία του Covid-19.

- Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 4,0 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020 έναντι -2,2 εκατ. το 4ο 3μηνο του 2019. Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις του Covid-19 και να διασφαλισθεί η ασφάλεια του προσωπικού και η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.

- Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA παρουσίασε αύξηση ως αποτέλεσμα της ισχυρής απόδοσης του Κλάδου πριν από την πανδημία, διαμορφούμενο σε 1,3 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020 έναντι 0,9 εκατ. το 4ο 3μηνο του 2019. Κατά τους πρώτους 4 μήνες πλήρους λειτουργίας της Β’ φάσης ανάπτυξης του Smart Park, η επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 24% και οι πωλήσεις των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 33%, ενώ από την επανέναρξη της πλήρους λειτουργίας του στις 11 Μαΐου 2020, η απόδοση σταδιακά αποκαθίσταται

- Στην Κατασκευή, το EBITDA διαμορφώθηκε στα -1,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι -38,7 εκατ. το 4ο 3μηνο του 2019, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων ζημιών από Φ/Β έργα στο εξωτερικό (67 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019). Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Κατασκευαστικού Κλάδου βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασικούς στόχους τον εξορθολογισμό της κοστολογικής βάσης, την ίδρυση νέας Μονάδας Προμηθειών Ομίλου, την περαιτέρω αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς και τη συνέχιση των συζητήσεων για πιθανή χρηματοδότησή του.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Αναστάσιο Καλλιτσάντση, «οι επιδόσεις του 1ου 3μήνου 2020, με EBITDA στα 51 εκατ., καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, καθώς το EBITDA σε όλους τους τομείς βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 4ο 3μηνο 2019, παρά τις επιπτώσεις του COVID-19, οι οποίες επηρέασαν τον Όμιλο και ειδικότερα τους τομείς των Παραχωρήσεων και της Ανάπτυξης Ακινήτων. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 1ο 3μηνο 2020 φθάνοντας 22,5%, που είναι το υψηλότερο των τελευταίων πέντε 3μήνων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στα τέλη Μαρτίου 2020 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (458 εκατ. έναντι 463 εκατ. στα τέλη του 2019). Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 1ου 3μήνου 2020 ανήλθε σε 1.089 εκατ., με καθαρό δανεισμό προς EBITDA της τάξης του 5,4x, με βάση ετησιοποιημένο EBITDA του 1ου 3μηνου 2020.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου προχωρά. Διαφοροποιούμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των Παραχωρήσεών με την προσθήκη της Μαρίνα Αλίμου, οι ΑΠΕ προχωρούν με το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξής τους, το Περιβάλλον είναι σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει επερχόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως και ο τομέας Ανάπτυξης Ακινήτων. Παράλληλα, η αναδιάρθρωση του Κατασκευαστικού Τομέα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».