Σε 1,273,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ  το 2019, καταγράφοντας μείωση κατά 31,4%.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, αυτό ήταν αποτέλεσμα κυρίως των μειωμένων εσόδων στην Κατασκευή (875,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.463,1 εκατ. ευρώ το 2018).

Παράλληλα, το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 80,6 εκατ. έναντι 142,9 εκατ. το 2018. Η εν λόγω μείωση, σύμφωνα με τη διοίκηση, οφείλεται κυρίως:

- Στο αρνητικό αποτέλεσμα του τομέα της Κατασκευής 127,0 εκατ.

-Το αποτέλεσμα επηρεάστηκε κυρίως από μη επαναλαμβανόμενες ζημίες 113,3 εκατ. Φωτοβολταϊκών έργων στο εξωτερικό καθώς και ζημία 41,8 εκατ. ευρώ από την πλήρη απομείωση υπεραξίας από παρελθούσες εξαγορές εταιρειών του κλάδου

-Στη μειωμένη συνεισφορά των Παραχωρήσεων 155,1 εκατ. έναντι 168,6 εκατ. το 2018 (περιελάμβανε έκτακτα κονδύλια από την Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας του Μορέα 20,3 εκατ.)

-Στη μειωμένη συνεισφορά του Περιβάλλοντος 6,7 εκατ. έναντι 26,4 εκατ. το 2018

Οι ζημίες του Ομίλου (προ Δικαιωμάτων Μειοψηφίας) διαμορφώθηκαν σε 105,7 εκατ., ως αποτέλεσμα των ζημιών στον τομέα της Κατασκευής 154,9 εκατ. έναντι 132,4 εκατ. το 2018. Οι ζημιές αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα αυξημένα κέρδη στις Παραχωρήσεις 41 εκατ. το 2019 έναντι 26,1 εκατ. το 2018 και τα αυξημένα κέρδη στις ΑΠΕ 33,9 εκατ. το 2019 έναντι 15,1 εκατ. το 2018.

Το Ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 3.056 εκατ. έναντι 3.225 εκατ. το 2018, σημειώνοντας μείωση 5,3%.

Οι κυριότερες μεταβολές αφορούν:

• Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το δικαίωμα παραχώρησης στην Αττική Οδό και τον Μορέα, και η μείωση οφείλεται στις αποσβέσεις του δικαιώματος καθώς και στη διαγραφή υπεραξίας από παρελθούσες εξαγορές

• Η αύξηση στα ενσώματα πάγια οφείλεται κυρίως στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου των ΑΠΕ

• Το σύνολο δανείων περιλαμβάνει 471,8 εκατ. χρέους χωρίς αναγωγή για την Αττική Οδό (13,5 εκατ. έναντι € 37,5 εκατ. για το 2018) και τον Μορέα (458,3 εκατ. έναντι 469,3 εκατ. το 2018)

• Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μειώθηκαν λόγω μείωσης Προμηθευτών και Λοιπών Υποχρεώσεων, και χρηματοδότηση των αρνητικών αποτελεσμάτων της Κατασκευής

• Οι ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 113,9 εκατ. έναντι εισροών 46,9 εκατ. το 2018 κυρίως λόγω αρνητικού αποτελέσματος και αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης στον κλάδο Κατασκευής

Οι συνέπειες της Covid-19

Το 1ο εξάμηνο του 2020 επηρεάζεται από την εξάπλωση της πανδημίας της Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων (lockdown) που επιβλήθηκαν από τις επιμέρους κυβερνήσεις, τονίζει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνει, πρωταρχικό μέλημα του Ομίλου είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων και ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού, καθώς και η ελαχιστοποίηση της αναπόφευκτης επίδρασης στην οικονομική απόδοση του Ομίλου. Το μέγεθος των επιπτώσεων θα καθοριστεί κυρίως από τη διάρκεια και την έκταση της πανδημίας και τα αντίστοιχα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη για να περιορίσουν την εξάπλωσή της, καθώς και από τις πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων για την ενίσχυση της οικονομίας

Στις Παραχωρήσεις, η κυκλοφορία μειώθηκε σημαντικά μετά την πλήρη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης (~70% αφορά ημερήσια κυκλοφορία για την περίοδο 23.03.2020 μέχρι τις 28.4.2020, αλλά η κίνηση στην Αττική Οδό σωρευτικά από την αρχή του έτους είναι της τάξης του -25%). Οι εταιρείες παραχώρησης έχουν προχωρήσει σε γνωστοποίηση στο κράτος για την ενεργοποίηση των σχετικών άρθρων των Συμβάσεων και λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο περιορισμού των συνεπειών πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των χρηστών των αυτοκινητοδρόμων

Στον Κατασκευαστικό τομέα έχει επηρεαστεί η ικανότητα εκτέλεσης υφιστάμενων έργων ενώ αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά και το χρονοδιάγραμμα συμβασιοποίησης νέων έργων για την αναπλήρωση του ανεκτελέστου

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η λειτουργία των αιολικών πάρκων δεν έχει επηρεαστεί έως σήμερα. Κίνδυνοι κυρίως ενυπάρχουν στα υπό κατασκευή έργα ΑΠΕ με καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη υλοποίησή τους

Ο τομέας του Περιβάλλοντος δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά ακόμη, αν και υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων στις εισπράξεις και μείωσης των τιμών των ανακυκλώσιμων υλικών

Στον τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων η αναστολή λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων, σε συνδυασμό με τη μείωση των μισθωμάτων επαγγελματικής μίσθωσης, επηρεάζουν τον ευρύτερο σχεδιασμό του κλάδου.

Επόμενα Βήματα

Η Διοίκηση, με στόχο την επιστροφή του Ομίλου στην κερδοφορία, επικεντρώνεται στο τρίπτυχο: Ελαχιστοποίηση συνεπειών πανδημίας Covid-19 στις δραστηριότητες του Ομίλου – Υλοποίηση επενδυτικού πλάνου κλάδων – Αναδιάταξη Κατασκευής.

• Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επιλογών για την προστασία του Ομίλου και των ανθρώπων του από την πανδημία με παράλληλη επιδίωξη την ελάχιστη δυνατή οικονομική επίπτωση στις δραστηριότητες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

• Το 2020 θα είναι η πρώτη πλήρης χρονιά κατά την οποία οι θυγατρικές θα λειτουργήσουν με εναρμονισμένη στρατηγική, ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων οδηγιών σε επίπεδο Ομίλου, οι οποίες αφορούν τον Επιχειρηματικό Προγραμματισμό

• Διεκδίκηση έργων παραχώρησης μέσω διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη (Εγνατία Οδός, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Πανεπιστημιακά Κτήρια/Φοιτητικές εστίες στην Κρήτη, Υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας)

• Εκκίνηση υλοποίησης της συνολικής επένδυσης των 100 εκατ. με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής για την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου

• Υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου ΑΠΕ άνω των 200 εκατ. στο σύνολο, επιτυγχάνοντας εγκατεστημένη ισχύ 579 MW, προκειμένου η ΕΛΛΑΚΤΩΡ να επωφεληθεί περαιτέρω από μακροχρόνιες και προβλέψιμες ταμειακές ροές

• Οργανωτικές και επιχειρησιακές αλλαγές στην ΑΚΤΩΡ ώστε να βελτιώσει σημαντικά τη συνολική απόδοσή της.