Πολλές εταιρείες έχουν κινηθεί το τελευταίο διάστημα ώστε να αξιοποιήσουν το άρθρο 161 παρ.4 του Ν.4548/2018, το οποίο δίνει τη δυνατότητα διανομής μερίσματος σε είδος. 

Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μεταβίβαση ακινήτων στους μετόχους, αλλά και έργων τέχνης, αντί διανομής μερίσματος σε χρήμα.

Ωστόσο, ο λογιστικός αυτός χειρισμός και ειδικά η φορολογική αντιμετώπιση τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της εκτίμησης της αξίας των ακινήτων ή των έργων τέχνης, καθιστά δύσκολη την ολοκλήρωση τέτοιων συναλλαγών

Η προϋπόθεση

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την καταβολή μερίσματος σε είδος είναι η υπαγωγή της εταιρείας σε υποχρεωτικό ή προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία. 

Συγκεκριμένα, απαιτείται αποτίμηση των διανεμόμενων στοιχείων, από δύο ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος απόκτησης από τους μετόχους περιουσιακών στοιχείων αξίας μεγαλύτερης από το μέρισμα, που δικαιούνται.

Εάν οι μέτοχοι αποκτήσουν ακίνητα ή κινητά μεγαλύτερης αξίας θα επρόκειτο για διανομή αφανών αποθεματικών κατά παράβαση των διατάξεων για την προστασία του κεφαλαίου.

Διαβάστε επίσης: