Την πιστοποίηση της σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 από το φορέα πιστοποίησης ISOQAR, για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ακολουθεί, κατάφερε να εξασφαλίσει η Space Hellas
Το ISO 14001 θέτει σε μια επιχείρηση τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή, ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό.