Στα 2,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της ΑΝΕΚ για το εννεάμηνο του 2015 έναντι ζημιών 11,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,0 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου, για το εννεάμηνο του 2015, τα οποία ανήλθαν σε 23,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ, ενώ για τη μητρική διαμορφώθηκαν σε 21,3 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, για το εννεάμηνο του 2015, ανήλθαν σε 34,5 εκατ. ευρώ έναντι 24,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, ενώ για την εταιρεία ανήλθαν σε 29,9 εκατ. ευρώ έναντι 19,5 εκατ. ευρώ.

Το κόστος πωληθέντων του ομίλου παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, κυρίως, λόγω της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων και διαμορφώθηκε σε 91,3 εκατ. ευρώ από 113,4 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο εταιρείας μειώθηκε σε 79,8 εκατ. ευρώ από 101,1 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, για το εννεάμηνο του 2015, ανήλθε σε 125,8 εκατ. ευρώ έναντι 137,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 109,7 εκατ. ευρώ έναντι 120,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014.

Ο όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.