Την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της Τεχνικής Ολυμπιακής με απορρόφηση του από την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της εταιρείας.

Ειδιδκότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:

«Με την από 13/11/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Τεχνικής Ολυμπιακής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7/12/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Σολωμού 20 – Αλιμος Αττικής).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση: α) της απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας μας με απορρόφηση του από την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» και των όρων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν. 2166/1993,και β) παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και απορρόφησης, ως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς τον σκοπό αυτό.

2. Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής, για τους σκοπούς της ως άνω απόσχισης και απορρόφησης.

3. Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. περί παροχής εντολής στην Alpha Bank ΑΛΦΑ -8,57% για την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.».

4. Διάφορες ανακοινώσεις.»