Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ. Η πώληση αφορά στις μονάδες Μελίτη Ι και άδεια για τη Μελίτη ΙΙ και τις μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί μέσω ανοικτής, διεθνούς, δημόσιας πρόσκλησης από τη ΔΕΗ έως την 31η Μαΐου 2018 και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και των λοιπών συμβάσεων εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι την 31η Μαΐου θα πρέπει να εγκριθούν και οι σχετικοί όροι των πράξεων απόσχισης καθώς και οι λογιστικές καταστάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενώ όπως προβλέπεται οι εργαζόμενοι στις μονάδες που θα παραχωρηθούν διασφαλίζονται για διάστημα έξι ετών. Η απόσχιση θα πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία δύο θυγατρικών εταιρειών για τις οποίες οι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για την απόκτηση των μετοχών τους.

Πώς θα αποτιμηθούν οι προς πώληση μονάδες

Όπως προβλέπεται για τη διασφάλιση της δίκαιης αποτίμησης της εμπορικής αξίας των εισφερομένων κλάδων, η ΔΕΗ θα ορίσει, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν επαρκώς εξειδικευμένο και κατάλληλα πιστοποιημένο διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή (independent valuator), ο οποίος θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας εκάστου των εισφερομένων κλάδων (fair value range). Η εκτίμηση αυτή θα παραμείνει εμπιστευτική μέχρι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, οπότε και θα παραδοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ και στον εντολοδόχο παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές υπολείπονται της εκτίμησης αυτής, η ΔΕΗ δύναται να ζητήσει την υποβολή βελτιωμένων τελικών οικονομικών προσφορών προς διασφάλιση των νόμιμων οικονομικών συμφερόντων αυτής και των μετόχων της.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του διαγωνισμού και εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή των τελικών οικονομικών προσφορών, ο οποίος θα καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού από τη ΔΕΗ, το ΔΣ της επιχείρησης δύναται να λάβει γνωμοδότηση από άλλον διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα, περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερομένου τιμήματος (fairness opinion).

Εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο όλα τα εργασιακά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού της ΔΕΗ που απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας στους κλάδους που αποσχίζονται μεταβιβάζονται, όπως έχουν διαμορφωθεί και υφίστανται κατά την ημερομηνία απόσχισης, στην αντίστοιχη νέα ανώνυμη εταιρεία, στην οποία εισφέρεται ο κάθε κλάδος.

Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προβούν για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις εργατικού δυναμικού που προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. εξαιτίας των αποσχίσεων για χρονική περίοδο έξι ετών από την ολοκλήρωση αυτών.

Ακόμη, προβλέπεται ότι «η ΔΕΗ οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια προσέλκυσης με σκοπό την εκ νέου πρόσληψη με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ειδικότητα του κατά τα ανωτέρω μεταφερόμενου προσωπικού στις δύο νέες εταιρείες τα πρώτα δύο (έτη από την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών) σ προκειμένου να μην διακυβευθεί η οικονομική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα αυτών κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους».

Όσον αφορά στο προσωπικό της ΔΕΗ που απασχολείται σε υπηρεσιακές μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας, καθώς και το προσωπικό των υπηρεσιακών μονάδων αυτής στη Μεγαλόπολη και στη Μελίτη Φλώρινας, το οποίο δεν εισφέρεται κατά την ημερομηνία απόσχισης στις νέες εταιρείες, μπορεί είτε να μετατεθεί με απόφαση του ΔΣ τη ΔΕΗ για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών άλλων μονάδω είτε να μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ είτε να ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου θα προσδιοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ .

Ειδικό τέλος δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι επιβάλλεται υπέρ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη που κατέχουν ή τους έχουν παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη επί λιγνιτοφόρων περιοχών εντός της Ελληνικής επικράτειας, ειδικό τέλος ύψους 1,20 ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Τα κονδύλια που θα προκύψουν από την επιβολή του παραπάνω τέλους θα χρησιμοποιηθούν ιδίως για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και έργων μετεγκατάστασης οικισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας.

Με επαναλαμβανόμενες απεργίες απαντά η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Με επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες σχεδιάζει να απαντήσει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ στην πώληση των μονάδων της επιχείρησης ενώ σύμφωνα με τον πρόεδο κ. Γιώργο Αδαμίδη, «οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν αν δεν αποσυρθεί το νομοσχέδιο».