Πλέγμα κινήτρων προκειμένου να προωθηθούν οι επενδύσεις στις δύο πληττόμενες από το σχέδιο ταχείας απολιγνιτοποίησης ενεργειακές περιφέρειες της χώρας οργανώνει η κυβέρνηση. Η στόχευση για στήριξη της ανάπτυξης σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη εστιάζει σε τέσσερις κατηγορίες κινήτρων.

Η πρώτη περιλαμβάνει τα επενδυτικά - χρηματοδοτικά κίνητρα. Πρόκειται για επιδοτήσεις και παροχή μη επιστρεπτέας χρηματοδότησης για ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων και για ενίσχυση λειτουργικών δαπανών. Επίσης, αφορά χρηματοδοτικές ενισχύσεις και διευκολύνσεις καθώς και την παροχή πιστώσεων με ευνοϊκούς χρηματοδοτικούς όρους (ύψος επιτοκίου, περίοδο χάριτος, διάρκεια αποπληρωμής, ύψος εξασφαλίσεων).  Θα  παρέχονται, ακόμη, εγγυήσεις  με τη λήψη πίστωσης (χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου εγγυήσεων) και με μικροπιστώσεις,  χαμηλού ύψους,  με ευνοϊκό επιτόκιο,  χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για σκοπούς κάλυψης κεφαλαίου κίνησης ή υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου. 

Σχετικά με τα λειτουργικά κίνητρα, αυτά θα αφορούν  ασφαλιστικά / συνταξιοδοτικά, εργασιακά / απασχόληση, έρευνα και ανάπτυξη και ζητήματα ενεργειακής απόδοσης. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τα εξής:

• Διαφοροποίηση ύψους εργοδοτικών εισφορών, μείωση συνολικού μισθολογικού κόστους – αύξηση καθαρών αποδοχών εργαζομένων χωρίς συνταξιοδοτικές απώλειες

• Πρόωρη συνταξιοδότηση ειδικών κατηγοριών εργαζομένων

 • Χρηματοδοτική κάλυψη μισθολογικού κόστους

• Επιδότηση στεγαστικής και επαγγελματικής κατοικίας

• Αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης και απαλλαγή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου για κεφαλαιακές δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

• Επιδότηση προγραμμάτων κατάρτισης

• Αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης για δαπάνες ενεργειακής απόδοσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου

Όσο για τα φορολογικά κίνητρα, τα οποία περιγράφονται στο master plan της απολιγνιτοποίησης, σε αυτά περιλαμβάνονται φόρο-απαλλαγές, φόροελαφρύνσεις φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές από τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

Ειδικότερα, τα φορολογικά κίνητρα συνοψίζονται στα εξής:

• Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

• Διαφοροποίηση προκαταβολής φόρου και φόρου μερισμάτων

 • Έκπτωση φορολογικών συντελεστών (συμπεριλαμβανομένου του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων)

• Επιπρόσθετη έκπτωση φορολογικών υποχρεώσεων μέσω ειδικών κινήτρων

 • Χρονική ευελιξία στην καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων

 • Διεύρυνση δυνατοτήτων μεταφοράς φορολογικής ζημίας

• Περιορισμός ύψους και ευελιξία στην καταβολής των διαφόρων προβλεπόμενων τελών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Στο πλέγμα των κινήτρων περιλαμβάνονται και οι προθέσεις της κυβέρνησης για επίσπευση των αδειοδοτικών διαδικασιών. Έτσι, προβλέπεται η δημιουργία μια ς κεντρικής μονάδας εξυπηρέτησης και διευθέτησης ζητημάτων με αρμοδιότητες την πλήρη εξυπηρέτηση και διευθέτησης των αδειοδοτικών ζητημάτων, την παρακολούθηση της τήρησης των προθεσμιών κατά την αδειοδοτική διαδικασία και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Επίσης, θα προσδιοριστεί το μέγιστο χρονικό διάστημα για την χορήγηση αδειών ενώ σχεδιάζεται να περιοριστεί ή και να μηδενιστεί το κόστος   χορήγησης αδειών.