Με βάση τις διατάξεις του ιδιωτικού τομέα θα γίνονται οι νέες προσλήψεις στην ΔΕΗ, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τέθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι σε δημόσια διαβούλευση.

Το νέο πλαίσιο, όπως είχε αναφέρει και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χαρακτηρίζεται από ευελιξία, ενώ όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο «οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη και η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ.

Το νέο καθεστώς προσλήψεων θα ισχύσει κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μόνο για τους νεοπροσλαμβανόμενους και θα αφορά σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, οι οποίες θα βασίζονται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο: «Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος διέπονται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις προηγούμενες 6 παραγράφους, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας».

Στο νομοσχέδιο γίνεται γενική αναφορά και στα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και επισημαίνεται ότι με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ δύναται να εφαρμόζονται στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού με επιβάρυνση της εταιρείας και με βάση καθορισμένα κριτήρια, ιδίως για συγκεκριμένες 8 κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος του οικονομικού κινήτρου που θα καταβάλλεται για την οικειοθελή αποχώρηση του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, το πλήθος των ωφελουμένων και τα χαρακτηριστικά της προς έξοδο κατηγορίας.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για τη μεταφορά προσωπικού της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς κατηγορίας/ειδικότητας με αυτήν που ανήκει ο μεταφερόμενος, με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

Ακόμη, το προσωπικό της ΔΕΗ δύναται να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), στις  οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο διενέργειας της μεταφοράς, μετά από σχετική Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και πρόσκληση του προσωπικού για εκδήλωση ενδιαφέροντος.