Βελτιωμένα μεγέθη εμφάνισε στο εννεάμηνο της χρήσης 2015 ο όμιλος Dionic. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 32,78 εκατ. έναντι 30,42 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, αυξημένος κατά 7,68%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 9,63 εκατ. ευρώ έναντι 9,61 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,50 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,14 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 0,82 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,43 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων του ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε 5,70 εκατ. έναντι ζημιών 3,05 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν 4,28 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,29 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος της προηγούμενης χρήσης.

Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Εν τω μεταξύ, η εταιρία ενημερώνει ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της με στόχο την άρση των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης, όπου εντάχθηκαν στις 10.4.2014 με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΧΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ομίλου Dionic είναι σημαντικό.

Ειδικότερα, η Διοίκηση στο πλαίσιο των ενεργειών για τη βελτίωση της ρευστότητας του ομίλου, πέρα από την προσπάθεια αναδιάρθρωσης των δανειακών του υποχρεώσεων, έχει ήδη δρομολογήσει και άλλες ενέργειες, οι σημαντικότερες εκ των οποίων αφορούν:

(α) Την επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις μελλοντικές ταμειακές ροές και την ρευστότητα του ομίλου καθώς και την επίτευξη σημαντικής κερδοφορίας, στο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται.

(β) Την διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του ομίλου με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την περιστολή του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της ρευστότητας.