Την επιστροφή της στην κερδοφορία σηματοδότησε το εννεάμηνο του 2015 για την Εβροφάρμα. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στις 615 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 61 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Αύξηση 18,41% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 22.603 χιλ. ευρώ έναντι 19.088 χιλ. ευρώ, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 21.704 χιλ. ευρώ έναντι 18.754 χιλ. ευρώ της προηγούµενης περιόδου, εμφανίζοντας αύξηση 15,73%.

Η αύξηση προέρχεται από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων, καθώς οι µέσες τιµές πώλησης δεν παρουσιάζουν σηµαντικές µεταβολές.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3.205 χιλ. ευρώ και 2.555 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία, αντίστοιχα, έναντι 2.676 χιλ. ευρώ και 1.790 χιλ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Επίσης, τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 1.042 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν 182 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 685 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 297 χιλ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

«Ο φόρος εισοδήµατος έχει αυξηθεί σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, καθώς ο όµιλος και η εταιρεία παρουσιάζουν κερδοφορία και, συνεπώς, γίνεται συµψηφισµός µε φορολογικές ζηµίες προηγούµενων ετών».

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 1.584 χιλ. ευρώ και 1.239 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και την εταιρεία, αντίστοιχα, (έναντι 144 χιλ. ευρώ και 90 χιλ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου), οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν, κυρίως, για τη µείωση δανειακών υποχρεώσεων ύψους 900 χιλ. ευρώ και 838 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα, αλλά και για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό και σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.