Κατά 8,9% αυξήθηκαν τα κέρδη του Ομίλου Jumbo κατά το α’ τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Ειδικότερα, τα κέρδη ανήλθαν στα 21,79 εκατ. ευρώ, έναντι 20,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και παρά την αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στην Ελλάδα.

Κατά την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις του ομίλου κατέγραψαν αύξηση 4,89% φτάνοντας στα 152,63 εκατ. ευρώ, από 145,51 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Κατά την περίοδο αυτή οι πωλήσεις στην Ελλάδα κατέγραψαν μικρή υποχώρηση, μικρότερη του αναμενομένου, δεδομένων των συνθηκών η οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από τον δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης των καταστημάτων του εξωτερικού.

Καθώς το περιβάλλον αναφορικά με το μεταφορικό κόστος παρέμεινε ευνοϊκό, το μικτό περιθώριο κέρδους κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2015-2016 κατέγραψε μικρή βελτίωση στο 47,97% έναντι 47,55% που ήταν στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αντίστοιχα και τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 32,86 εκατ. ευρώ, έναντι 29,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένα κατά 9,58% λόγω καλύτερης διαχείρισης εξόδων.