Στην εκλογή νέου, τριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου από ανεξάρτητα μέλη προχώρησε την Τρίτη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Creta Farms.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση, «με πλειοψηφία 26.333.310 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,59% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,90 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας (ψήφοι κατά: 375.805 /αποχή:0) αποφασίστηκε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τον ακόλουθο ορισμό ανεξάρτητων μελών, το οποίο απαρτίζεται από τους:

1. Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη,

2. Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, Ανεξάρτητο Μέλος και

3. Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μέλος

H θητεία του ΔΣ είναι πενταετής, ήτοι έως και τις 13.1.2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

Μετά τα ανωτέρω, δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ούτε τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης».