Την απρόσκοπτη λειτουργία μιας επιχείρησης χωρίς…ανησυχίες για τυχόν δικαστικά έξοδα εξασφαλίζει η ασφάλιση νομικής προστασίας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.  Πρόκειται για μια ειδική μορφή που αφορά επιχειρηματίες, εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, βιοτέχνες, και προστατεύει τον επιχειρηματία, τα μέλη της οικογένειάς του εφόσον απασχολούνται στην επιχείρηση, καθώς και τους υπαλλήλους κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ειδικότερα, η ασφαλιστική προστασία περιλαμβάνει:

1. Νομική προστασία αποζημίωσης

Καλύπτει διεκδίκηση αποζημίωσης από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρεία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκάλεσε. Επίσης αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να προκύψουν από ατύχημα στην επιχείρηση ή στο κατάστημα, στον δρόμο προς την εργασία ή κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαιτήσεις δημιουργούνται σε περίπτωση κλοπής, πυρκαγιάς, καταστροφής μηχανών κ.λπ.

2. Ποινική νομική προστασία

Καλύπτει αγορανομικές και αστιατρικές παραβάσεις, ρύπανση του περιβάλλοντος, διατάραξη κοινής ησυχίας, εργατικά ατυχήματα και άλλα εξ αμελείας αδικήματα, που εμπίπτουν στην ποινική διαδικασία. Καθημερινά υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα κατά τον χειρισμό των μηχανών στον χώρο εργασίας, στις σκάλες, στις αποθήκες κ.λπ. Σε κάθε εργατικό ατύχημα ακολουθεί, κατά κανόνα, ποινική δίωξη εναντίον του υπευθύνου της επιχείρησης.

3. Νομική προστασία ενοχικών συμβάσεων

Αυτή η κάλυψη παρέχει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να διεκδικούν αποτελεσματικά τις αξιώσεις από τους οφειλέτες τους. Η ασφαλιστική προστασία περιλαμβάνει: Τις διαφορές που θα προκύψουν από συμβάσεις ελεύθερων επαγγελματιών ή επιχειρήσεων με τους πελάτες ή τους προμηθευτές τους, όπως: αξιώσεις από διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές, αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτα τιμολόγια

Νομική προστασία παρέχεται επίσης για:

-          Εργατικές διαφορές

-          Διαφορές στην επαγγελματική στέγη

-          Διαφορές με ασφαλιστικά ταμεία

-          Προστασία νομικών συμβουλών

-          Διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια της επιχείρησης

-          Προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρείας αστικής ευθύνης

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα περισσότερα προγράμματα ασφάλισης νομικής προστασίας καλύπτουν:

 - τις δικηγορικές αμοιβές

 - τα δικαστικά έξοδα

- τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών

- τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων

- την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη