Στην έκδοση ομολογιακού δανείου έως 2,3 εκατ. ευρώ προχωρά η Flexopack, μετά το πράσινο φως που έλαβε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την Παρασκευή.

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού μέχρι δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (2.300.000,00) ευρώ, σύμφωνα με το οποίο θα εκδοθούν ενενήντα δύο (92) κοινές ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ εκάστης με ετήσιο επιτόκιο 3% και διάρκεια τρία (3) έτη.

Το ποσό του εν λόγω ομολογιακού δανείου, το οποίο προορίζεται να καλυφθεί από περιορισμένο αριθμό προσώπων, μικρότερο των δέκα (10), πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου καθώς και για την χρηματοδότηση και την εν γένει εξυπηρέτηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, το οποίο συνίσταται στην ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας και την προώθηση και εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών σκοπών, αναγκών και γενικά των σχεδίων της εταιρείας.