Noval Property: Δημόσια προσφορά 29-31/05, στο ταμπλό στις 5 Ιουνίου – Οι επενδύσεις και η διασπορά 

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Noval Property: Δημόσια προσφορά 29-31/05, στο ταμπλό στις 5 Ιουνίου – Οι επενδύσεις και η διασπορά 
Το τριήμερο 29 με 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά των μετοχών της Noval Property, θυγατρική ΑΕΕΑΠ του ομίλου Viohalco. Που θα πάνε τα κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ. Τα μετοχικά ποσοστά και τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Τι αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο 

Το τριήμερο 29 με 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά των μετοχών της Noval Property, θυγατρική ΑΕΕΑΠ του ομίλου Viohalco, όπως προ ημερών είχε αναδείξει το insider.gr, με την έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των τίτλων στο ταμπλό να εκτιμάται για τις 5 Ιουνίου. Στις 31/05 θα ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης (ανώτατη έως 2,82 ευρώ), με το εύρος να έχει γνωστοποιηθεί στις 28/05.

Η έκδοση και ο προορισμός των κεφαλαίων

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της έκδοσης, με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης ανέρχονται, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, σε περίπου 43,506 εκατ. ευρώ (μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών της εκδοσης ύψους περίπου 4,5 εκατ. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), θα διατεθούν εντός 48 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει (i) την ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων της ΑΕΕΑΠ ή/και της Συμμετοχής, καθώς και (ii) την άμεση ή έμμεση (μέσω συμμετοχής σε έτερες εταιρείες ή/και εξαγοράς έτερων εταιρειών) απόκτηση ή/και ανάπτυξη (ενδεικτικά, ανέγερση, ή ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση, επέκταση, ανακατασκευή, αλλαγή χρήσης) νέων ακινήτων.

Αναφορικά με τη χρήση (i), σε περίπτωση που κατευθυνθούν κεφάλαια για την ανάπτυξη ακινήτων της συμμετοχής, τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν σε αυτήν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Αναφορικά με τη χρήση (ii) σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συναλλαγή αφορά εξαγορά εταιρείας, η χρήση των καθαρών αντληθέντων μέσω της Δημόσιας Προσφοράς κεφαλαίων θα αφορά αφενός το τίμημα της συναλλαγής από την πλευρά της Εκδότριας ή/και τις επενδύσεις (Capex) από την πλευρά της εκάστοτε εξαγορασθείσας εταιρείας για ανάπτυξη νέων ακινήτων. Επιπλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση έμμεσης απόκτησης ή/και ανάπτυξης νέων ακινήτων, καθαρά αντληθέντα μέσω της Δημόσιας Προσφοράς κεφάλαια δύναται να κατευθυνθούν μέσω αυξήσεων μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου σε έτερες, υφιστάμενες ή νεοϊδρυθείσες εταιρείες ή εταιρείες συμμετοχών, στις οποίες θα συμμετέχει η εκδότρια άμεσα ή/και έμμεσα. Οι προαναφερθείσες έτερες εταιρείες, θα τα διαθέτουν απευθείας με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση νέων ή/και ανάπτυξη υφιστάμενων δικών τους ακινήτων.

Η ΑΕΕΑΠ, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, εξετάζει λοιπές δυνητικές επενδύσεις στις κατηγορίες ακινήτων στις οποίες ήδη επενδύει, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο διαπραγματεύσεων και αξιολόγησης (ήτοι, οικονομικών, νομικών, τεχνικών και λοιπών ελέγχων) με εκκίνηση ανάλογα και με την ολοκλήρωση των εν λόγω αξιολογήσεων και απαιτούμενων διαδικασιών.

Το «ΟΚ» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η EBRD – Τα μετοχικά ποσοστά

Χτες, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η διαδικασία για το IPO της ΑΕΕΑΠ, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 17.388.025 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,50 εκάστης, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €43.470.062,50, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με δυνατότητα μερικής κάλυψης (η «Αύξηση»), και την εισαγωγή υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς (η «Εισαγωγή») του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Να συνυπολογιστεί και συμμετοχή της EBRD με ποσό άνω των 10 εκατ. ευρώ (μετατρέψιμο ομολογιακό) που δεν αποτελεί αντικείμενο της δημόσια προσφοράς αλλά θα προσμετρηθεί στη διασπορά.

Μετά την Αύξηση και τη μετατροπή, η Viohalco που άμεσα φέρεται να ελέγχει τώρα 72,74%, θα ελέγχει 61,83%, αν και υπάρχουν και έμμεσες συμμετοχές ή συνδεδεμένες εταιρείες, άρα συνολικά τοι μερίδιο θα είναι μεγαλύτερο. Μέλη της οικογένειας Στασινόπουλου από συνολικά 12% θα βρεθούν με λίγο άνω του 10,35%. Η EBRD θα έχει μερίδιο 1,25% και νέοι μέτοχοι (με ποσοστό μικρότερο του 5% ο καθένας) θα ελέγχουν συνολικά 13,75%. Η διασπορά θα υπολογίζεται σε 15,59%.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Η Εταιρεία, κατά την 31.12.2023, διαθέτει εξήντα (60) ακίνητα (συμπεριλαμβανομένου του ιδιοχρησιμοποιούμενου), καθώς και μία συμμετοχή (κατά 50%) στην THE GRID Α.Ε., η οποία κατέχει ένα (1) ακίνητο. Η συνολική εκτιμηθείσα αξία των οποίων ανέρχεται σε περίπου 571,242 εκατ., όπως προκύπτει από την Κατάσταση Επενδύσεων της 31.12.2023. Κατά την 31.12.2023, τα συνολικά Ετησιοποιημένα Μισθώματα της Εταιρείας δυνάμει των μισθωτικών συμβάσεων ανερχόταν σε 31,365 εκατ. Η Σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων της Εταιρείας (WAULT) κατά την 31.12.2023, εάν υποτεθεί ότι ασκούνται τα δικαιώματα πρόωρης καταγγελίας από τους μισθωτές, ανέρχεται σε 5,3 έτη, ενώ υπό την παραδοχή της μη εξάσκησης των δικαιωμάτων πρόωρης καταγγελίας, ανέρχεται σε 7,2 έτη. Επίσης, σε περίπτωση άσκησης όλων των μονομερών δικαιωμάτων παράτασης των μισθωτών, η σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια των μισθωτηρίων συμβολαίων ανέρχεται σε 9,6 έτη. Αναφορικά με τις κατηγορίες ακινήτων του Χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κτήρια γραφείων, εμπορικούς χώρους (εμπορικά κέντρα, εμπορικά πάρκα/big boxes, καταστήματα), τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία, βιομηχανικά κτήρια και αποθηκευτικούς χώρους/logistics, οικιστικά ακίνητα, καθώς και λοιπά ακίνητα και οικόπεδα προς μελλοντική αξιοποίηση. Τα έσοδα της Εταιρείας το 2022 και το 2023 προκύπτουν κατά 98% και για τις δύο χρήσεις από τη δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Οι επενδυτές

Η Δημόσια Προσφορά της Εταιρείας έως 17.388.025 Νέων Μετοχών απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός ελληνικής επικράτειας, το οποίο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στους Ειδικούς Επενδυτές και στους Ιδιώτες Επενδυτές. Μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Μετοχών στους επενδυτές ως εξής: (α) ποσοστό τουλάχιστον 20% των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 3.477.605 Νέες Μετοχές κατά την πλήρη κάλυψη της Αύξησης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και (β) ποσοστό έως και 80% των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 13.910.420 Νέες Μετοχές κατά την πλήρη κάλυψη της Αύξησης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Τα σημαντικά projects

1. Κτήριο μικτών χρήσεων (Κτήριο κατοικιών και γραφείων) στην οδό Αρδηττού 40-42 στο Μετς: Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μικτών χρήσεων (4-όροφο κτήριο κατοικιών και γραφείων) συνολικής δομημένης επιφανείας περίπου 4.258 τ.μ. με 2 υπόγεια, επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 839,95 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αρδηττού 40-42, στην περιοχή του ΜΕΤΣ του Δήμου Αθηναίων. Στο ισόγειο και τον ημιώροφο θα κατασκευαστούν χώροι γραφείων εμβαδού 601,30 τ.μ. και στους 3 ορόφους διαμερίσματα κατοικιών συνολικού εμβαδού 2.030,56 τ.μ. Τα διαμερίσματα θα εξυπηρετούνται και από 88,6 τ.μ. αποθηκών. Στο δώμα προβλέπεται κατασκευή πισίνας. Στάδιο υλοποίησης Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαιρέσεων - αποξηλώσεων και στατικών επεμβάσεων – ενισχύσεων του φέροντος οργανισμού. Η ανακατασκευή του κτηρίου βρίσκεται σε εξέλιξη και, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης κατασκευής, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 4ο τρίμηνο του 2024. Υλοποιηθείσα Επένδυση 01.01.2021 31.03.2024: €4,65 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Επένδυση προς υλοποίηση: Περίπου €5,55 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Στις 08.03.2024, υπεγράφη συμφωνητικό μίσθωσης με δύο φυσικά πρόσωπα για τη μίσθωση ποσοστού 30% της οικιστικής χρήσης του ακινήτου.

2. Νέο κτήριο γραφείων στην οδό Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι: Αφορά την προσθήκη κατ’ επέκταση νέου τριώροφου κτηρίου γραφείων με τέσσερα υπόγεια συνολικής δομημένης επιφάνειας 20.769 τ.μ. επί οικοπέδων συνολικού εμβαδού 10.164,29 τ.μ. Για την ανάπτυξη του εν λόγω νέου κτηρίου αποκτήθηκαν το 2021 τα δύο (2) οικόπεδα επί της οδού Χειμάρρας, στον Δήμο Αμαρουσίου και ακόμη ένα (1) ακίνητο επί της οδού Χειμάρρας το 2023 (βλ. σχετικά ενότητα 3.4.1 «Επενδύσεις από 01.01.2021 έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου»). Εντός του 2023, συνεχίστηκαν οι εργασίες ανέγερσης σύγχρονου βιοκλιματικού κτηρίου γραφείων με τέσσερα υπόγεια, συνολικής δόμησης περίπου 21.000 τ.μ. και με προσδοκώμενη πιστοποίηση LEED Gold κατά την ολοκλήρωση. Στο τέλος του 2023, είχε ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και ακολουθούσαν οι εργασίες τοιχοποιίας και Η/Μ δικτύων. Το έργο βρίσκεται στη φάση κατασκευής οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφών, αντιστηρίξεων και σκυροδεμάτων. Η ολοκλήρωση της κατασκευής, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης με τον εργολάβο, αναμένεται στο τέλος του 2024. Στις 14.03.2023, υπεγράφη συμφωνητικό μίσθωσης με την εταιρεία ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ για το σύνολο του νέου κτηρίου.

3. Κτήριο γραφείων επί της Λ. Κηφισίας 199 στο Μαρούσι: Αφορά στην ανακατασκευή σε σύγχρονο κτήριο γραφείων, πενταώροφου κτηρίου με 2 υπόγεια, συνολικής επιφανείας περίπου 6.678 τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 2.074 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Δήμο Αμαρουσίου. Το ακίνητο αποκτήθηκε την 26.10.2022 (βλ. σχετικά ενότητα 3.4.1 «Επενδύσεις από 01.01.2021 έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου»). Το κτήριο αποτελείται από ισόγειο με πατάρι και 4 υπερκείμενους τυπικούς ορόφους, με συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια χώρων γραφείων 4.186 τ.μ. Το έργο βρίσκεται στη φάση εκτέλεσης εργασιών στατικών ενισχύσεων. Οι εργασίες ανακατασκευής του κτηρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2025. Υλοποιηθείσα Επένδυση 01.01.2021 31.03.2024: €2,64 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Επένδυση προς υλοποίηση: €10,63 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχουν συναφθεί συμφωνίες με αντικείμενο την εκμετάλλευση του ακινήτου (πώληση, εκμίσθωση κ.λπ.).

4. Συγκρότημα κτηρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου - Χαλανδρίου στο Μαρούσι (The Grid Office Campus): Το έργο αφορά στην ανάπτυξη γραφείων συνολικής επιφανείας περίπου 62.000 τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 16.119 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί των οδών Χειμάρρας, Αμαρουσίου–Χαλανδρίου, Γραβιάς και Βελεστίνου. Το ακίνητο εντοπίζεται στο Ο.Τ. 515, εντός ΓΠΣ του Δήμου Αμαρουσίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στην περιοχή «Σωρός». Το ακίνητο αποκτήθηκε στις 08.12.2021 από τη νεοσυσταθείσα εταιρεία «THE GRID Α.Ε.», στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 50%. Εντός του 2023, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφών και αντιστηρίξεων. Στις 28.12.2023, υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής με την ανάδοχο εταιρεία (ΤΕΡΝΑ). Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών της Α’ φάσης, ήτοι κατεδάφιση κτισμάτων, εκσκαφές και αντιστηρίξεις και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Β’ φάση που αφορά στην κατασκευή – ανέγερση του συγκροτήματος γραφείων. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισμού των υπογείων, ενώ η αποπεράτωση του ακινήτου αναμένεται, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης κατασκευής και όσον αφοράτα κτήρια Α και Β σε επίπεδο ολοκλήρωσης warm shell, μέχρι την 31.05.2025 και το υπόλοιπο έργο τον 04/2026. Υλοποιηθείσα Επένδυση 01.01.2021 31.03.2024: €11,4 εκατ. πλέον ΦΠΑ (δαπάνη η οποία κατ’ αναλογία του 50% της συμμετοχής της Εταιρείας στη THE GRID Α.Ε. ανέρχεται σε €5,7 εκατ.). Επένδυση προς υλοποίηση: €98,5 εκατ. πλέον ΦΠΑ (δαπάνη η οποία κατ’ αναλογία του 50% της συμμετοχής της Εταιρείας στη THE GRID Α.Ε. εκτιμάται σε €49,29 εκατ.). Στις 07.03.2024, υπεγράφη επιστολή προθέσεως συνεργασίας, η οποία παρατάθηκε την 29.04.2024, συνοδευόμενη από πίνακα όρων μίσθωσης και εγγυητική επιστολή για τη μίσθωση ποσοστού 47% των γραφειακών χώρων και 43% της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας του ακινήτου.

5. Διατηρητέα κατοικία στις Σπέτσες: Αφορά στην αποκατάσταση/ανακαίνιση διώροφης διατηρητέας κατοικίας με υπόγειο –κηρυγμένο ιστορικό μνημείοσυνολικής επιφάνειας περίπου 435 τ.μ., εντός οικοπέδου έκτασης 772 τ.μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται εντός της Χώρας των Σπετσών. Η κατοικία διαθέτει 4 υπνοδωμάτια και ευρύχωρες κοινόχρηστες χρήσεις. Έχει εκπονηθεί η οριστική μελέτη ανακαίνισης του υφιστάμενου διώροφου κτηρίου, η οποία βρίσκεται στο στάδιο αδειοδότησης, ώστε να αξιοποιηθεί ως μη κύριο τουριστικό κατάλυμα ή κατοικία. Έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχουν συναφθεί συμφωνίες με αντικείμενο την εκμετάλλευση του ακινήτου (πώληση, εκμίσθωση κ.λπ.)

6. Κατοικία στις Σπέτσες: Αφορά στην ανέγερση νέας, διώροφης κατοικίας με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας (βάσει αρχιτεκτονικής προμελέτης) περίπου 306 τ.μ., εντός οικοπέδου έκτασης 260 τ.μ. περίπου με παλαιά ισόγεια κατοικία επιφάνειας περίπου 75 τ.μ. προς κατεδάφιση, το οποίο βρίσκεται επί της Οδού Αγίας Τριάδας στην ενορία Αγίας Tριάδας στον Δήμο Σπετσών. Η κατοικία θα αναγερθεί σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου και θα διαθέτει 4 υπνοδωμάτια και ευρύχωρες βεράντες. Έχει εκπονηθεί η αρχιτεκτονική προμελέτη για την ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, ώστε να αξιοποιηθεί ως μη κύριο τουριστικό κατάλυμα ή κατοικία.

7. Σύγχρονο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στη Μαγούλα Αττικής: Αφορά στην ανάπτυξη νέου σύγχρονου κέντρου αποθήκευσης και διανομής (logistics) ξηρού φορτίου συνολικής επιφάνειας 10.163 τ.μ., επί γηπέδου έκτασης 28.373 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ και την οδό 25ης Μαρτίου, στη Μαγούλα Αττικής. Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης της προμελέτης. Επένδυση προς υλοποίηση: Περίπου €7,67 εκατ. πλέον ΦΠΑ.

8. Νέο Κτήριο Γραφείων στο Μαρούσι: Αφορά την κατασκευή νέου τριώροφου κτηρίου γραφείων με τρία υπόγεια συνολικής επιφάνειας 9.337 τ.μ. επί οικοπέδων συνολικού εμβαδού 2.637 τ.μ. Για την ανάπτυξη του εν λόγω νέου κτηρίου αποκτήθηκαν δύο (2) οικόπεδα επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου, στο Μαρούσι Αττικής. Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης της προμελέτης. Επένδυση προς υλοποίηση: Περίπου €11,20 εκατ. πλέον ΦΠΑ.

9. Νέο κτήριο κατοικιών κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος υφιστάμενου κτηρίου επί της οδού Νοταρά 51, Αθήνα: Η νέα αξιοποίηση το ακινήτου (με συνολική μικτή επιφάνεια βάσει αρχιτεκτονικής προμελέτης 875 τ.μ.) αφορά την αποκατάσταση του διατηρητέου ακινήτου, με νέες εσωτερικές διαρρυθμίσεις και προσθήκη οικιακού ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση των υπέργειων ορόφων, καθώς και την προσθήκη καθ’ ύψος ενός ορόφου ενός στατικά ανεξάρτητου κτηριακού όγκου, σε υποχώρηση 5 μέτρων από την όψη του διατηρητέου κτηρίου. Στην προσθήκη πρόκειται να χωροθετηθούν δύο κατοικίες στα επίπεδα Β’ και Γ’ ορόφου, ενώ διατηρείται η χρήση κατοικίας και στο διατηρητέο κτίσμα. Εκπονούνται οι μελέτες αποκατάστασης και ανακαίνισης του υφιστάμενου τριώροφου κτηρίου, καθώς και η προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ΄ ύψος πρόσθετης επιφάνειας 260,30 τ.μ. Η εν λόγω μελέτη εγκρίθηκε με την έκδοση Υ.Α. για τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης επί του διατηρητέου κτηρίου. Εντός του 2024, αναμένεται να υποβληθούν οι μελέτες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) για έκδοση της οικοδομικής αδείας του έργου. Υλοποιηθείσα Επένδυση 01.01.2021 31.03.2024: €0,07 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Επένδυση προς υλοποίηση: Περίπου €1,36 εκατ. πλέον ΦΠΑ.

10. Αστική ανάπλαση στην οδό Πειραιώς 248 - 252 στον Ταύρο: Αφορά στην ανάπτυξη σύνθετου πολιτιστικού, εμπορικού, επιχειρηματικού, οικιστικού και τουριστικού πόλου, εκτιμώμενης συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας κύριας χρήσης 56.045 τ.μ. (ενώ στην υφιστάμενη κατάσταση η δόμηση ανέρχεται σε 44.585 τ.μ.), μέσω ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων) στο πρώην βιομηχανικό ακίνητο επιφάνειας 70 στρεμμάτων περίπου επί της οδού Πειραιώς 248-252 στον Ελαιώνα, Δ.Ε. Ταύρου, Αττικής. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση, βάσει των διατάξεων του Ν. 3894/2010 (Β΄ 204/02.12.2010). Οι μελέτες ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων) και ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) υπεβλήθησαν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά το 3ο και 4ο τρίμηνο του 2022. Η δημόσια διαβούλευση της ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) έχει ολοκληρωθεί, ενώ τον 02/2024 υπογράφηκε από την ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) η εισήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων). Μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και των λοιπών απαιτούμενων αδειών, θα ακολουθήσει η υλοποίηση της ανάπτυξης σε διακριτές φάσεις. Υλοποιηθείσα Επένδυση 01.01.2021 31.03.2024: €3,13 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Επένδυση προς υλοποίηση: Περίπου €166,27 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Χρηματοδότηση Έργου: Μέσω ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και με τραπεζικό δανεισμό.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Νέα δεδομένα – Ο τουρισμός και οι αντιδράσεις - Το Πάρκο Φυλής

Motor Oil - Ελλάκτωρ: Στην «τελική ευθεία» η συμφωνία για την Ηλέκτωρ – Ποια είναι η επόμενη μέρα 

gazzetta
gazzetta reader insider insider