Intralot: Αλλάζει επίπεδο και μοντέλο με το πλάνο αναδιάρθρωσης – Το ομόλογο και οι προοπτικές 

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Intralot: Αλλάζει επίπεδο και μοντέλο με το πλάνο αναδιάρθρωσης – Το ομόλογο και οι προοπτικές 
Ποιο είναι το νέο μοντέλο για περιθώρια κέρδους της εισηγμένης, συμφερόντων Σ. Κόκκαλη, μέσω της ευρείας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Τα κεφάλαια της ομολογιακής έκδοσης, οι στόχοι, η μετοχική σύνθεση, οι βασικές αγορές, τα έσοδα, οι αβεβαιότητες.

Μεταξύ 21 και 23 Φεβρουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί, ως γνωστόν, η δημόσια προσφορά για την εταιρική ομολογιακή έκδοση της Intralot ύψους έως 130 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω χρηματοοικονομική ενίσχυσης της εισηγμένης, συμφερόντων Σ. Κόκκαλη. Την προσεχή Τρίτη 20/02 θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. προγραμματίζεται για τις 28 Φεβρουαρίου. Το εταιρικό ομόλογο της Intralot θα έχει 5ετή διάρκεια, με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (με premium επί της ονομαστικής αξίας) μετά το πέρας διετίας από την έκδοσή του. Η ολοκλήρωση της ομολογιακής έκδοσης από την Intralot θα ενεργοποιήσει άμεσα και την εκταμίευση του «κλεισμένου» κοινοπρακτικού δανείου, ύψους 100 εκατ. ευρώ, από πέντε ελληνικές τράπεζες. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από τις δύο αυτές κινήσεις θα κατευθυνθούν στην πρόωρη αποπληρωμή του ευρωομολόγου, που έχει ανεξόφλητο υπόλοιπο 229,6 εκατ. ευρώ, επιτόκιο 5,25% και λήγει τον Σεπτέμβριο του 2024.

Που πάνε τα λεφτά

Όπως αναφέρεται και στο Ενημερωτικό Δελτίο που χτες δημοσιεύθηκε (προχτές εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα ανέλθουν σε ποσό έως 130 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες της Έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου 5,5 εκατ., περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια (μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) ύψους περίπου 124,5 εκατ., θα κατευθυνθούν προς την «Intralot Capital Luxembourg SA», για την αποπληρωμή μέρους των Senior Notes εντός 6 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης ως εξής: ποσό περίπου 124,5 εκατ. θα παρασχεθεί από την Εκδότρια προς την «Intralot Finance UK Ltd» για την αποπληρωμή μέρους υφισταμένου ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου και στη συνέχεια το ίδιο ποσό περίπου 124,5 εκατ. θα παρασχεθεί από την «Intralot Finance UK Ltd» προς την «Intralot Capital Luxembourg SA» για την αποπληρωμή υφιστάμενων ενδοομιλικών δανείων. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν ως ανωτέρω. Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, το υπόλοιπο ανεξόφλητο κεφάλαιο των εκδοθέντων Senior Notes είναι 229.568.000 ευρώ. Σε περίπτωση κάλυψης του ΚΟΔ σε ποσό μικρότερο των 120 εκατ., η έκδοση του ΚΟΔ και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί. Τα αντληθησόμενα κεφάλαια από το ΚΟΔ θα επενδύονται, έως την πλήρη διάθεσή τους για τους ως άνω σκοπούς, σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου.

Το πλάνο αναχρηματοδότησης, τα υψηλά περιθώρια κέρδους/EBITDA

Η εταιρία ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο 2023, μέρος του Πλάνου Αναχρηματοδότησης, εστιάζοντας σε υψηλότερο περιθώριο κέρδους και αποδοτικότητα, έχοντας εξασφαλίσει την ισχυρή υποστήριξη των μετόχων της. Ο Όμιλος πραγματοποίησε στροφή προς ένα μοντέλο με υψηλότερο περιθώριο κέρδους, με περιθώριο EBITDA περίπου 36,6% για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε το εννεάμηνο 2023 από περίπου 31% στο τέλος του 2022. Η Εταιρία ολοκλήρωσε την 30.10.2023 την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, μέσω της έκδοσης 232.758.621 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 και με τιμή διάθεσης €0,58 εκάστη, η οποία ολοκληρώθηκε την 30.10.2023. Κατά συνέπεια, μέρος από τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ύψους €130,1 εκατ. χρησιμοποιήθηκε από την Εταιρία για τη μερική αποπληρωμή % Senior Notes. Πιο αναλυτικά, την 14.11.2023 η κατά 100% θυγατρική INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA προέβη στην πρόωρη μερική αποπληρωμή κατά κεφάλαιο συνολικού ποσού €126 εκατ. πλέον τόκων, των Senior Notes. Κατόπιν της μερικής αποπληρωμής, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των Senior Notes ανέρχεται σε €229.568.000.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €135,0 εκατ. και τη μερική αποπληρωμή ποσού €126,0 εκατ. των Senior Notes και ενσωματώνοντας τις κινήσεις αυτές στα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα με περίοδο αναφοράς την 30.09.2023, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχονται στα €49,0 εκατ. και ο δείκτης καθαρής μόχλευσης στο 2,4x. Ο συνολικός δανεισμός μετά την αποπληρωμή των €126,0 εκατ. ανέρχεται στα €454,2 εκατ. με περίοδο αναφοράς την 30.09.2023. Σε συνδυασμό με την προαναφερόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθώς και το Ομολογιακό Δάνειο, η Εταιρία ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας την 20.12.2023 για τους βασικούς όρους έκδοσης κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου μέχρι €100 εκατ. με κοινοπραξία πέντε ελληνικών τραπεζών, με διοργανώτριες την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα, με κύρια προϋπόθεση την επιτυχή έκδοση του ΚΟΔ. Στόχος είναι η Εταιρία να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την αποπληρωμή του συνόλου του άληκτου κεφαλαίου των Senior Notes. Η συμφωνία τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές.

Οι μέτοχοι

Οι βασικοί μέτοχοι της Intralot είναι η CQ Lottery LLC 26,86% (είναι εταιρία ελεγχόμενη από την «The Queen Casino & Entertainment Inc.», η οποία είναι εταιρία που ελέγχεται από την «SG CQ Gaming LLC», η οποία είναι εταιρία που ελέγχεται από την «Standard General GP, LLC», η οποία με την σειρά της είναι εταιρία ελεγχόμενη από την «Acme Amalgamated Holdings, LLC», η οποία τελικά είναι εταιρία ελεγχόμενη από τον κ. Soohyung Kim), η ALPHACHOICE SERVICES LΙΜΙTΕD 19,93% (Η «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED» είναι εταιρία ελεγχόμενη από την εταιρία «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης), η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 7,14%, ενώ λοιποί μέτοχοι με ποσοστό ο κάθε ένας μικρότερου του 5% συνολικά ελέγχουν το 46,07% του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot.

Οι τομείς δράσης

Η Εκδότρια είναι ανώνυμη εταιρία, η οποία, μέσω του Ομίλου της, δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας για την αγορά ψηφιακών και μη τυχερών παιχνιδιών, με κύρια έμφαση τα παιχνίδια λοταρίας καθώς και τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού. Ο Όμιλος παρέχει σε 39 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά (ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές) μέσω 50 ενεργών συμβολαίων λύσεις υλικού (hardware) και λογισμικού (software), ενώ λειτουργεί και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών. Ο Όμιλος λειτουργεί ως προμηθευτής λύσεων υλικού και λογισμικού τόσο ως επιχείρηση «B2B/B2G» καθώς και ως επιχείρηση «B2C», με δραστηριότητες πρώτης γραμμής που απευθύνονται απευθείας στον καταναλωτή. Για την οικονομική χρήση 2022, τα έσοδα από τις υπηρεσίες «B2B/B2G» και «B2C» ισοδυναμούσαν περίπου με το 77,3% και 22,7% επί του συνόλου των κύκλου εργασιών, αντίστοιχα. Όσον αφορά το εννιάμηνο του 2023, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 88,2% και 11,8%.

Οι επιχειρηματικές συμφωνίες του Ομίλου εκτελούνται βάσει τριών (3) τύπων συμβολαίων, ειδικότερα: α) συμβόλαια τεχνολογίας, β) συμβόλαια διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών, και γ) συμβόλαια λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών. Όσον αφορά τις δύο πρώτες κατηγορίες συμβολαίων, η άδεια διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών διατηρείται από τον εκάστοτε κρατικό φορέα ή κάποια αδειοδοτημένη εταιρία. Στην περίπτωση της λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, ο Όμιλος ή συνεργάτες αυτού κατέχουν την σχετική άδεια εκμετάλλευσης. Ο Όμιλος προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσω 5 διαφορετικών προϊόντων της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, τα οποία αφορούν σε α) παιχνίδια λοταρίας, β) αθλητικά στοιχήματα, γ) τερματικά βιντεο-λοταρίας/μηχανήματα ψυχαγωγίας με έπαθλα (VLTs), δ) προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας (hardware και software), και ε) ιπποδρομίες/κυνοδρομίες. Επιπλέον, ο Όμιλος κατέχει 186 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ενώ 4 επιπλέον διπλώματα ευρεσιτεχνίας βρίσκονται σε λοιπά στάδια διαδικασίας έγκρισης. Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών της Εκδότριας είναι οι ακόλουθες: α) «Lotos X», β) «INTRALOT Orion», γ) πλατφόρμες υποδομής όπως «Canvas», «RetailerX», «PlayerX» και «DMS», καθώς και δ) σημεία επαφής πελατών όπως «PhotonX», «Proton» και «Genion».

Τα έσοδα

Η αγορά της Αμερικής συνεισέφερε το 59,8% επί του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου για την οικονομική χρήση 2022 (2021: 52,0%). Τα συνολικά έσοδα από την αγορά της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ και Καναδάς) αντιστοιχούσαν σε €163,4 εκατ. για την οικονομική χρήση 2022 (2021: €154,1 εκατ.). Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα από την αγορά της Αργεντινής αντιστοιχούσαν σε €64,1 εκατ. για την οικονομική χρήση 2022 (2021: €54,3 εκατ.). Η αγορά της Ευρώπης συνεισέφερε το 22,5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου για την οικονομική χρήση 2022 (2021: 33,3%). Σημαντικές αγορές για τη δραστηριότητα του Ομίλου αποτελούν εκείνες της Ελλάδας και της Κροατίας, όπου ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες τεχνολογίας και υποστήριξης. Για την οικονομική χρήση 2022, τα συνολικά έσοδα από την ελληνική αγορά αντιστοιχούσαν σε €14,5 εκατ. (2021: €13,4 εκατ.) και από την αγορά της Κροατίας σε €11,3 εκατ. (2021: €5,5 εκατ.). Τα έσοδα από την αγορά αθλητικού στοιχηματισμού, μέσω της Θυγατρικής Bilyoner στην Τουρκία, διαμορφώθηκαν για την οικονομική χρήση 2022 σε €29,6 εκατ. (2021: €27,8 εκατ.), ενώ αντίστοιχα τα έσοδα από την αγορά της Ωκεανίας για υπηρεσίες τεχνολογίας και υποστήριξης διαμορφώθηκαν σε €25,1 εκατ. (2021: €18,9 εκατ.).

Για το ενιάμηνο του 2023, οι αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά αποτελούσαν το 43,7% των συνολικών εσόδων του Ομίλου, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Παράλληλα, η αγορά της Ευρώπης παρουσίασε μείωση κυρίως λόγω της λήξης της σχετικής άδειας στη Μάλτα, ενώ η συνεισφορά των λοιπών περιοχών επί του συνολικού κύκλου εργασιών παρουσίασε ενίσχυση που προήλθε από τη βελτιωμένη επίδοση των Θυγατρικών Intralot Adriatic στην Κροατία και Bilyoner στην Τουρκία σε συνδυασμό με τα υψηλότερα έσοδα από το νέο συμβόλαιο λοταρίας στην Ταϊβαν.

Για την οικονομική χρήση 2022, ο κύκλος εργασιών μετά από τα κέρδη νικητών (GGR) αυξήθηκε κατά 2,6% (€8,6 εκατ.), εξαιτίας όμως της ενίσχυσης του GGR που δεν σχετίζεται με ποσοστό απόδοσης κερδών (συμβόλαια τεχνολογίας και διαχείρισης). Το GGR που προέρχεται από τα συμβόλαια λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών παρουσίασε πτωτική τάση της τάξεως του 25,6% (€13,9 εκατ.), ως συνέπεια της λήξης της σχετικής άδειας της Εταιρίας στη Μάλτα. Για το εννιάμηνο του 2023, το συνολικό GGR αυξήθηκε κατά 2,2% (€5,6 εκατ.) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο για το 2022 εξαιτίας της αύξησης του GGR από τις συμβάσεις τεχνολογίας και διαχείρισης. Παρόλα αυτά, η βελτίωση του GGR που δεν σχετίζεται με ποσοστό απόδοσης κερδών (συμβάσεις τεχνολογίας και διαχείρισης) στις περισσότερες βασικές αγορές δεν απορρόφησε πλήρως την μείωση των εσόδων από τις συμβάσεις λειτουργίας, η οποία προήλθε από την αγορά της Μάλτας (λήξη σχετικής άδειας) και τα χαμηλότερα έσοδα στην αγορά της Αργεντινής επηρεαζόμενα από την αρνητική επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Οι αβεβαιότητες

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας, δεν υπάρχουν γνωστές τάσεις, αβεβαιότητες, αιτήματα, δεσμεύσεις ή γεγονότα που ευλόγως αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις προοπτικές της Εκδότριας ή/και άλλων εταιριών του Ομίλου το τρέχον έτος 2024, εκτός για τα ακόλουθα:

Η εξέλιξη της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή η οποία αυξάνει τη μεταβλητότητα και την αβεβαιότητα, καθώς η περιοχή είναι βασικός παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας.

• Όσον αφορά το νέο έργο στην Ταϊβάν, το οποίο έγινε γνωστό στο επενδυτικό κοινό μέσω του Δελτίου Τύπου του Ομίλου με ημερομηνία 12.06.2023, η πλειονότητα του εξοπλισμού και του σχετικού λογισμικού παραδόθηκε στα τέλη του έτους 2023, με αποτέλεσμα επιπλέον έσοδα για την Εταιρία και τον Όμιλο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά τις ταμειακές ροές, αυτό θα δημιουργήσει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης στο τέλος του έτους, επειδή οι απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτό το έργο θα εισπραχθούν τους πρώτους μήνες του έτους 2024.

• Στην Κροατία, με βάση τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της κατά 100% Θυγατρικής του Ομίλου Intralot Adriatic D.O.O. και της κροατικής Λοταρίας, σημαντικό μέρος των εσόδων (περίπου 40%) λογίζεται στο τέλος του έτους 2023 και, ως εκ τούτου, αναμένεται μια αρκετά σημαντική θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Θυγατρικής του Ομίλου και εν συνεχεία του Ομίλου το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2023 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του αντίστοιχου έτους.

Η Τουρκία και η Αργεντινή θεωρούνται υπερπληθωριστικές οικονομίες σύμφωνα με το ΔΛΠ 29. Τα οικονομικά αποτελέσματα σε αυτές τις περιοχές είναι αβέβαια καθώς επηρεάζονται τόσο από το μακροοικονομικό περιβάλλον όσο και από τις εξελίξεις στο τοπικό νόμισμα. Ειδικότερα στην Αργεντινή η απόφαση της νέας κυβέρνησης για υποτίμηση του τοπικού νομίσματος κατά το Δεκέμβριο του 2023 αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου σε επίπεδο EBITDA.

• Στη Χιλή, η ύπαρξη έντονου γκρίζου ανταγωνισμού στην αγορά αθλητικών στοιχημάτων μπορεί να επηρεάσει τα έσοδα και τα οικονομικά αποτελέσματα της το τελευταίο τρίμηνο 2023 και τη χρήση 2024, ανάλογα με την επιτυχία των ρυθμιστικών μέτρων στη γκρίζα αγορά.

Διασπορά δραστηριοτήτων

Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών υπόκειται σε εκτεταμένους κανονισμούς και εποπτεία, ενώ οι ρυθμιστικές απαιτήσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία. Λόγω της ευρύτερης γεωγραφικής διασποράς των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος δεν παρουσιάζει εξάρτηση από κάποια συγκεκριμένη αγορά. Παρότι οι ΗΠΑ και ο Καναδάς αντιπροσώπευαν το 51,6% του EBITDA και το 43,7% των εσόδων του Ομίλου για το ενιάμηνο του 2023, τα εν λόγω ποσοστά συνιστούν αποτέλεσμα 12 διαφορετικών συμβολαίων σε διάφορες αμερικανικές πολιτείες, επομένως ο Όμιλος δεν εξαρτάται από κάποια συγκεκριμένη πολιτεία των ΗΠΑ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τρ. Πειραιώς: Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την αποεπένδυση του ΤΧΣ

Ενθουσιασμός για την Πειραιώς – Η διαμάχη στη Viva Wallet – Το δύσκολο σπορ των ελεγκτών

Ανοίγει ο δρόμος των συγχωνεύσεων στις τηλεπικοινωνίες

gazzetta
gazzetta reader insider insider