Project «TH2ORAX»: H «ασπίδα» των 85,6 εκατ. ευρώ στους τομείς ασφάλειας, άμυνας και διαχείρισης κρίσεων – «Βγήκε» η προκήρυξη

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Project «TH2ORAX»: H «ασπίδα» των 85,6 εκατ. ευρώ στους τομείς ασφάλειας, άμυνας και διαχείρισης κρίσεων – «Βγήκε» η προκήρυξη
Το υπουργείο Ανάπτυξης δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προεπιλογής υποψηφίων. Στόχος η βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω ενσωμάτωσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης «επόμενης γενιάς».

Σε επόμενη φάση εισέρχεται η διαδικασία για την αναζήτηση αναδόχου του έργου «TH2ORAX – Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα», το οποίο έχει αντικείμενο τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και της διαχείρισης κρίσεων μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης «επόμενης γενιάς».

Χτες, το υπουργείο Ανάπτυξης δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προεπιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο της α’ φάσης σχετικού διεθνούς κλειστού διαγωνισμού, εκτιμώμενου ύψους 60,953 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα πρόταση βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ωστόσο, μαζί με προαιρέσεις που προβλέπονται η σύμβαση μπορεί να ανέλθει έως και 85,626 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (αιτήσεις συμμετοχής) ορίστηκε η 21η/11/2023, ενώ μια μέρα μετά θα γίνει αποσφράγιση των φακέλων.

Η σύμβαση, μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ οι δαπάνες των δικαιωμάτων προαίρεσης, μετά από την απαραίτητη έγκριση των πιστώσεων, θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου

Το έργο με τίτλο «ΤΗ2ORAX – Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα», έχει αντικείμενο τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και της διαχείρισης κρίσεων μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης «επόμενης γενιάς» (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system), βασισμένο σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης & Machine-to-Machine Learning. Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω της εγκατάστασης ενός συνόλου επιμέρους πληροφοριακών υποσυστημάτων, τα οποία, αντλώντας δεδομένα από διαφορετικές πηγές, θα παράγουν σύνθετες πληροφορίες μέσω της επεξεργασίας πρωτογενών στοιχείων, αφού προηγουμένως αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ως προς τη βασιμότητα, τη σπουδαιότητα και τον χαρακτήρα τους.

Οι παραγόμενες πληροφορίες θα αποτυπώνονται οπτικοποιημένες σε μία ενιαία πλατφόρμα του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου, με σκοπό να παρέχουν τη δυνατότητα σύγχρονης επίγνωσης της κατάστασης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή προς τον λήπτη της απόφασης για την αντιμετώπιση ενός συμβάντος που λαμβάνει χώρα στην ελληνική επικράτεια. Η αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση, παραμετροποίηση και ενοποίηση των πρωτογενών δεδομένων καθίσταται δυνατή μέσω της αυτονομίας των πληροφοριακών υποσυστημάτων, που παρέχεται από τα πλέον σύγχρονα εργαλεία της τεχνικής νοημοσύνης (artificial intelligence), της μηχανικής μάθησης (machine learning) και της επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality). Το σύστημα θα συνθέτει διαφορετικούς τύπους και μορφές συνεργατικών δεδομένων σε ένα ενιαίο περιβάλλον, θα απεικονίζει τα δεδομένα αυτά σε χάρτες, θα τα επεξεργάζεται από κατάλληλους αλγόριθμους για τον αυτόματο/ημιαυτόματο συσχετισμό τους με τα υπόλοιπα επίπεδα πληροφοριών (Διευκρινισμένη Εικόνα Αέρος/Επιφανείας/Εδάφους, Δεδομένων Τηλεπισκόπησης, Αισθητήρες κλπ) και θα παρέχει σχετικές πληροφορίες σε εμπλεκόμενους φορείς, διευκολύνοντας τη συνεργασία στρατιωτικών και πολιτικών δομών τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, όταν αυτό απαιτείται. Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ποικίλου φάσματος τελικών χρηστών σε μακροπρόθεσμη βάση.

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση του μηχανισμού διαχείρισης απειλών και κινδύνων στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, συνεισφέροντας ταυτόχρονα, με αποστολή δεδομένων, ενεργά στις δράσεις του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (NatCHAMM).

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης – Η διάρκεια

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 60.950.340 (με ΦΠΑ). Επιπλέον υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης το οποίο αφορά σε παροχή υπηρεσιών συντήρησης της ψηφιακής πλατφόρμας του Έργου, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης και καλής λειτουργίας του ενός (1) έτους, για μέγιστη διάρκεια δύο (2) ετών, ως ακολούθως:

- Μονοετής συντήρηση, συνολικής αξίας 12.345.440 ευρώ (με ΦΠΑ) και κατά μέγιστο

- διετής συντήρηση, συνολικής αξίας 24.676.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της σχετικότητας, συμπληρωματικότητας και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ζητούμενων υπηρεσιών. Η διάρκεια της σύμβασης (ήτοι η παράδοση του φυσικού αντικειμένου) ορίζεται σε δεκαεπτά (17) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Με τη διαδικασία της προεπιλογής της Α΄ Φάσης θα αναδειχθούν οι υποψήφιοι στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει μέσω ΕΣΗΔΗΣ τη διακήρυξη του διαγωνισμού και θα τους προσκαλέσει προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά τους (τεχνική και οικονομική προσφορά). Οι υποψήφιοι, από τη στιγμή που θα τους αποσταλεί η πρόσκληση και η διακήρυξη θα έχουν συνολική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών για την υποβολή της Τεχνικής και Οικονομικής τους Προσφοράς.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider