Να μην προχωρήσει εκποίηση των μετοχών του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ από το ΤΑΙΠΕΔ ζητά ο ΠΣΕΕΠ

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Να μην προχωρήσει εκποίηση των μετοχών του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ από το ΤΑΙΠΕΔ ζητά ο ΠΣΕΕΠ
Να μην προχωρήσει εκποίηση των μετοχών του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ από το ΤΑΙΠΕΔ ζητά με σχετική ανακοίνωση το ΠΣΕΕΠ.

Να μην προχωρήσει εκποίηση των μετοχών του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ από το ΤΑΙΠΕΔ ζητά με σχετική ανακοίνωση το ΠΣΕΕΠ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι:

«Το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ παρακολουθεί με αγωνία τις τρέχουσες εξελίξεις
που αφορούν στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ. Οι εξελίξεις
αυτές προδιαγράφουν μία ακόμη προσπάθεια εκποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ των μετοχών του Δημοσίου
στα ΕΛΠΕ και παράλληλα της περαιτέρω μείωσης της συμμετοχής του Δημοσίου στη διοίκησή των
ΕΛΠΕ.

Με το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου
2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της
φορολογίας και άλλες διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού
προϋπολογισμού και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» που πρόσφατα
ψηφίσθηκε στη Βουλή, διευκολύνεται το ΤΑΙΠΕΔ στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του
Δημοσίου – περιλαμβανομένων των μετοχών του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ. Τούτο, ενώ προς το εθνικό
συμφέρον είναι η αναμεταβίβαση των μετοχών αυτών στο Δημόσιο και όχι η εκποίησή τους από το
ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως είναι γνωστό, το έτος 2018 προκηρύχθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ διαγωνιστική διαδικασία για την
πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών των ΕΛΠΕ (50,1% των μετοχών των ΕΛΠΕ,
περιλαμβανομένου 20% από τις μετοχές του Δημοσίου που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ). Η αδιαφανής και
παράνομη διαγωνιστική διαδικασία που τότε υιοθετήθηκε (έλλειψη κάθε κριτηρίου τεχνικής
επάρκειας, εμπειρίας, φερεγγυότητας, αλλά και μηχανισμού διασφάλισης υψηλού τιμήματος κατά τη
σκοπούμενη εκποίηση κ.ά.) δεν έφθασε σε αποτέλεσμα και τερματίσθηκε, μετά και από σειρά
συνδικαλιστικών, θεσμικών και νομικών ενεργειών του σωματείου μας.

Τον Μάιο – Ιούνιο του έτους 2021, με αφορμή την προσαρμογή στη νέα νομοθεσία για την εταιρική
διακυβέρνηση (Ν. 4706/2020), υπήρξε και πάλι πρωτοβουλία τροποποίησης του καταστατικού των
ΕΛΠΕ, σύμφωνα με την οποία θα καταργούνταν το δικαίωμα του Δημοσίου να ορίζει μέλη του
διοικητικού συμβουλίου των ΕΛΠΕ. Δηλαδή, προτεινόταν το Δημόσιο με 35,48 % των μετοχών των
ΕΛΠΕ να μην ορίζει μέλη του ΔΣ των ΕΛΠΕ. Μετά από νέες συνδικαλιστικές, θεσμικές και νομικές
ενέργειες του σωματείου μας, το ΤΑΙΠΕΔ προώθησε νέα πρόταση τροποποίησης του καταστατικού
των ΕΛΠΕ, η οποία και υπερψηφίσθηκε από τη ΓΣ, βάσει της οποίας παρέμεινε ο ορισμός μελών του
ΔΣ από το Δημόσιο.

Δύο φορές μέσα σε λίγα χρόνια εκδηλώθηκαν προσπάθειες εκποίησης των μετοχών του Δημοσίου
στα ΕΛΠΕ και αποκλεισμού του Δημοσίου από τη διοίκηση των ΕΛΠΕ. Όμως είναι κρίσιμο το
Δημόσιο να διακρατήσει τις μετοχές των ΕΛΠΕ που έχει, να παραμείνει βασικός τους μέτοχος και να
συνεχίσει να μετέχει στη διοίκησή τους.
Δεδομένης της εξόδου της Χώρας από τον άμεσο οικονομικό κίνδυνο της περασμένης δεκαετίας, στο
πλαίσιο της οποίας και υπήχθησαν επιχειρήσεις όπως τα ΕΛΠΕ στο ΤΑΙΠΕΔ, δεν υπάρχει πλέον
λόγος οι μετοχές του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ να παραμένουν στο ΤΑΙΠΕΔ και δεν δικαιολογείται
εκποίησή τους.

Με συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα την 01.12.2022, εγκαίρως και διαβλέποντας τον κίνδυνο μίας
νέας προσπάθειας εκποίησης, το σωματείο μας ανέπτυξε το θέμα και τεκμηρίωσε την επιτακτικότητα
μιας άμεσης νομοθετικής ρύθμισης για την αναμεταβίβαση των μετοχών ΕΛΠΕ από το ΤΑΙΠΕΔ στο
Ελληνικό Δημόσιο. Την πρωτοβουλία μας αυτή ακολούθησε η από Μαρτίου 2023 ειδική Μελέτη που
εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του σωματείου μας, με θέμα «Η Αναμεταβίβαση των Μετοχών των
ΕΛΠΕ από το ΤΑΙΠΕΔ στο Ελληνικό Δημόσιο», και η οποία τέθηκε υπόψη των κομμάτων της Βουλής
και των αρμοδίων Υπουργών. Την 23.03.2023 υπήρξε κατάθεση σχετικής προτεινόμενης
τροπολογίας από κόμμα της Βουλής, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με
τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των
συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας».

Μετά την ανάδειξη της νέας Βουλής, από τις πρόσφατες εθνικές βουλευτικές εκλογές, το σωματείο
μας, όπως και η ελληνική Κοινωνία, ανέμενε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, με αντικείμενο την
αναμεταβίβαση των μετοχών ΕΛΠΕ στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι μετοχές του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ
πρέπει να βρίσκονται στον έλεγχο του Δημοσίου και όχι να εκποιηθούν - και μάλιστα τώρα που η
Χώρα βγήκε από τον οικονομικό κίνδυνο και λίγο καιρό πριν γίνουν οι νέες έρευνες για πολύτιμα
ενεργειακά κοιτάσματα που προβλέπεται ότι θα είναι πολύτιμα για τον ελληνικό λαό.
Αντ’ αυτού, με το πρόσφατα ψηφισθέν παραπάνω σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 ...» όχι μόνο δεν προβλέπεται η έξοδος των ΕΛΠΕ
από το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και υιοθετείται ένας ιδιαίτερα προβληματικός μηχανισμός εκποίησης από το
ΤΑΙΠΕΔ, με αποδυνάμωση της διαδικασίας ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με έναν επισφαλή
μηχανισμό αποτίμησης και αξιολόγησης του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής, αλλά και με
πρόβλεψη εκ των προτέρων ... απαλλαγής των ιθυνόντων από κάθε αστική και ποινική ευθύνη (ιδίως
άρθρα 33 – 35 σ/ν)!

Όμως, το ζήτημα εν προκειμένω δεν είναι στο πώς της εκποίησης των μετοχών των ΕΛΠΕ: το
ζήτημα είναι στο εάν της εκποίησης: οι μετοχές του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ δεν πρέπει να εκποιηθούν!
Η κατάσταση κρίσης που κάποτε αντιμετώπισε η Χώρα δεν υπάρχει πλέον. Το «δίκαιο της ανάγκης»
που χρησιμοποιήθηκε στην έναρξη της κρίσης της περασμένης δεκαετίας ως αιτιολογία για τη
μεταβίβαση των μετοχών ΕΛΠΕ του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ δεν μπορεί να δικαιολογήσει σήμερα
τη διατήρησή της. Ο χαρακτήρας των ΕΛΠΕ, ως στρατηγικής σημασίας επιχείρησης για τη Χώρα και
το δημόσιο συμφέρον στους τομείς της οικονομίας, της εθνικής άμυνας και της ενεργειακής
επάρκειας, αλλά και η ουσία των κανόνων του Συντάγματος για τη διασφάλιση του εθνικού
συμφέροντος επιτάσσουν την άμεση αναμεταβίβαση των μετοχών ΕΛΠΕ από το ΤΑΙΠΕΔ στο
Ελληνικό Δημόσιο.

Είναι επομένως αναγκαίο, πριν εφαρμοστεί η νέα αυτή ρύθμιση για το ΤΑΙΠΕΔ στις επιχειρήσεις που
έχουν υπαχθεί σε αυτό, να υπάρξει ειδικότερη ρύθμιση για τα ΕΛΠΕ, να εξαιρεθούν τα ΕΛΠΕ αυτής,
και να ρυθμισθεί νομοθετικά η αναμεταβίβαση από το ΤΑΙΠΕΔ στο Δημόσιο των μετοχών του.
Είναι, δε, σαφές ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησης των νέων διατάξεων του ψηφισθέντος
σχεδίου νόμου για το ΤΑΙΠΕΔ στην περίπτωση των ΕΛΠΕ, με προώθηση εκποίησης των μετοχών
του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ, με οποιοδήποτε τρόπο, και με περαιτέρω απώλεια του ελέγχου και της
συμμετοχής του Δημοσίου στη διοίκηση των ΕΛΠΕ, θα βρει αντιμέτωπους όχι μόνο τους
εργαζομένους στα ΕΛΠΕ, το σωματείο μας και τον κόσμο της εργασίας, αλλά στο σύνολό της την
ελληνική Κοινωνία.

Επιδιώκοντας, επομένως, για μία ακόμη φορά, να προλάβουμε διαφαινόμενες επιζήμιες για το
δημόσιο συμφέρον και την κοινωνία εξελίξεις, στη νευραλγικής σημασίας επιχείρηση των ΕΛΠΕ,
σάς καλούμε να εξετάσετε ενδελεχώς το ζήτημα, να προβείτε στις απαιτούμενες πρωτοβουλίες και
ενέργειες κατά την αρμοδιότητά σας, στην παραπάνω κατεύθυνση, και να φροντίσετε ώστε σε καμία
περίπτωση να μην προχωρήσει εκποίηση των μετοχών του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ από το ΤΑΙΠΕΔ».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΠΣΕΕΠ: Εταιρικός Μετασχηματισμός των ΕΛΠΕ - Προκλήσεις και προοπτικές

Χρηματιστήριο: Πιο κοντά στα ιστορικά υψηλά με ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και ΟΠΑΠ

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider