Καρέλιας: Εγκρίθηκε διανομή μερίσματος 11,80 ευρώ μικτά ανά μετοχή

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Καρέλιας: Εγκρίθηκε διανομή μερίσματος 11,80 ευρώ μικτά ανά μετοχή
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 15η.06.2023 (record date).

Έγκριση διάθεσης μερίσματος στους μετόχους ενέκρινε σήμερα η γενική συνέλευση της Καρέλιας, με το ποσό να ανέρχεται σε 11,80 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή.

Όπως αναφέρει η εταιρία, η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14η.06.2023, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 21η.06.2023, μέσω της τραπέζης Alpha Bank.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 15η.06.2023 (record date).

Αναλυτικά η ΓΣ αποφάσισε:

ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017 και παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 2ον: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη των κ.κ. μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, που έχουν υποβάλλει από κοινού προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το κείμενο της Έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και
Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2022, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Δ.Σ. για τη χρήση 2022.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.455.152, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.455.130 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,998% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μετοχές εκπροσωπούσες 22 ψήφους.

ΘΕΜΑ 4ον: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

Αποφασίστηκε με ψηφοφορία στην οποία τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μετείχαν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων αφού είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Δ.Σ. κατά τη χρήση 2022, καθώς και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.455.152, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.454.890 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,98% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι κατά: 240 μετοχές.

Απείχαν της ψηφοφορίας μετοχές εκπροσωπούσες 22 ψήφους.

ΘΕΜΑ 5ον: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μέχρι την 9η Ιουνίου 2023.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και κατά πάγια τακτική της Εταιρείας, οι μισθοί και οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2022, ήτοι:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356,00.

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη για αμοιβές τους, μικτό ποσό σε ετήσια βάση Ευρώ 145.200 έκαστος. Επίσης εγκρίθηκε, κατά τις ως άνω διατάξεις, η προκαταβολή των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. από την 01η Ιανουαρίου 2023 και μέχρι την 9η Ιουνίου 2023, ήτοι:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό σε ετήσια βάση Ευρώ 205.356,00.

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, για αμοιβές τους, μικτό ποσό σε ετήσια βάση Ευρώ 145.200 έκαστος.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.455.152, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.436.462 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,72% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι κατά: 18.690 μετοχές.

ΘΕΜΑ 6ον: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε με συμβουλευτική ψήφο, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους για τα μέλη του Δ.Σ., η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.455.152, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.455.152 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7ον: Έγκριση διανομής μερίσματος και διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022.

Αποφασίστηκε η έγκριση της διάθεσης των εταιρικών κερδών της χρήσης 2022, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος, ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 11,80 (μικτό) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 38 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύουν.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14η.06.2023, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 21η.06.2023, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Α.Ε..

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 15η.06.2023 (record date).

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.455.152, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.455.152 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 8ον: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 και έγκριση της αμοιβής τους.

Για τον τακτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2023, η Γ.Σ. λαμβάνουσα υπ΄ όψιν ότι το Δ.Σ. (με θετική ψήφο των ανεξάρτητων μελών του) και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 3 περίπτωση στ΄ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, πρότεινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας "ΚPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.", Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3, εξέλεξε ως ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 2023 την Ελεγκτική Εταιρεία "ΚPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.", και ενέκρινε την αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.455.152, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.455.130 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,998% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι κατά: 22 μετοχές.

ΘΕΜΑ 9ον: Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση αποβιώσαντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού και το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε ότι κατόπιν του θανάτου του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. Καθ. Βασίλειου Γ. Αντωνόπουλου στις 16.05.2023, και κατόπιν πρότασης των λοιπών μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. στην από 17.05.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε την αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους από τον κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη, καθώς και τον ορισμό του στην Επιτροπή Ελέγχου, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Το Δ.Σ., πριν προβεί στην αντικατάσταση, εξακρίβωσε ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στο νόμο και στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ., καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του συγκρούσεις συμφερόντων και λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Επίσης, εξακρίβωσε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 10ον: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των
ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του. Έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των μελών του.

Αποφασίστηκε η εκλογή για πενταετή θητεία, ήτοι έως την 09η.06.2028, έξι μελών Δ.Σ., εκ των οποίων τα δύο θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι οι εκλογή των παρακάτω μελών:

• Βικτωρία - Μαργαρίτα Γ. Καρέλια
• Ανδρέας Γ. Καρέλιας
• Ευστάθιος Γ. Καρέλιας
• Robin Derlwyn Joy
• Παρασκευή Γ. Χριστοφιλοπούλου
• Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης

και ο ορισμός ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 των παρακάτω μελών:

• Παρασκευή Γ. Χριστοφιλοπούλου
• Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης

Πριν από την εκλογή των ανωτέρω προσώπων διαπιστώθηκε, κατόπιν της από 18.05.23 εισήγησης του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών και υιοθετεί στο σύνολό της την από 18.05.23 αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η καταλληλότητα των υποψήφιων μελών, ήτοι ότι τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις λοιπές προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις, τις διατάξεις περί συγκρούσεως συμφερόντων, τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, ενώ δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που προβλέπονται στη νομοθεσία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η νέα σύνθεση είναι σύμφωνη με το άρθρο 12 του Καταστατικού και πληροί τις διατάξεις του νόμου περί εκπροσώπησης ανά φύλο, καθώς έχει εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών για κάθε φύλο.

Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα που ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Δ.Σ. πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και ότι η νέα σύνθεση πληροί τις διατάξεις περί του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς δύο από τα έξι μέλη Δ.Σ. εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, συνεπώς δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του (το προκύπτον κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο) και δεν είναι λιγότερα από δύο.

Επίσης, σύμφωνα με το 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 εγκρίθηκε για το χρονικό διάστημα από 09 Ιουνίου 2023 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η προκαταβολή των κάτωθι μισθών/αποζημιώσεων:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους (αθροιστικά) βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό σε ετήσια βάση Ευρώ 205.356,00.

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, για αμοιβές τους, μικτό ποσό σε ετήσια βάση Ευρώ 150.000 έκαστος.

3. Στα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη που συμμετέχουν σε επιτροπές: για αμοιβές τους μικτό ποσό σε ετήσια βάση Ευρώ 150.000 έκαστος.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.455.152, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 1.444.645 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,28% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι κατά: 10.507 μετοχές.

ΘΕΜΑ 11ον: Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός των μελών της.

Αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι ανεξάρτητη επιτροπή,
αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους, και τα μέλη της να είναι τρία σε αριθμό. Το ένα εξ αυτών να έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., δεσμευόμενο το Δ.Σ. να αποδώσει την ιδιότητα αυτή στο πρόσωπο που θα ορίσει η Γ.Σ. ως μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου. Το ένα μέλος να έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και το ένα μέλος να είναι τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πληρώντας τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Επίσης, η θητεία της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Δ.Σ., ήτοι να είναι πενταετής, έως την 09η.06.2028.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε να εκλεγούν τα παρακάτω τρία μέλη για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου:

• Δημήτριος Δ. Λεβεντάκης
• Robin Derlwyn Joy
• Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης

Ο Ιωάννης Τσουκαρίδης εκλέχθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο Robin Derlwyn Joy ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., δεσμευόμενο το Δ.Σ. ότι θα του αποδώσει την εν λόγω ιδιότητα, και ο Δημήτριος Δ. Λεβεντάκης ως τρίτο πρόσωπο - εξωτερικό μέλος, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Πριν από την εκλογή των ανωτέρω προσώπων διαπιστώθηκε, κατόπιν της από 18.05.23 εισήγησης του Δ.Σ. που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών και υιοθετεί στο σύνολό της την από 18.05.23 αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η καταλληλότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι τα δύο από τα τρία μέλη, ήτοι οι Δημήτριος Λεβεντάκης και Ιωάννης Τσουκαρίδης είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Επίσης, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, καθώς η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή που αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα δύο εκ των οποίων είναι μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και το ένα μέλος είναι τρίτο πρόσωπο, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, καθώς διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει. Επίσης, ένα τουλάχιστον μέλος, ήτοι ο Δημήτριος Δ. Λεβεντάκης, φορολογικός σύμβουλος - οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία στη λογιστική και στην ελεγκτική, ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, και θα συνιστά το πρόσωπο που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Έλεγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ζ) του Ν. 4449/2017.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι τα νέα μέλη δεν κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες και δεν διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.455.152, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.444.645 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,28% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι κατά: 10.507 μετοχές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΦΚΑ: Έρχεται «μποναμάς» σε συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση - Ποιοι είναι οι τυχεροί

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά για Mytilineos, Jumbo, Alpha - «Πάρτυ» σε mid caps

Trastor: Από 13/6 οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών

gazzetta
gazzetta reader insider insider