Alpha Bank: Πώς θα δημιουργήσει υπεραξίες για πελάτες και μετόχους μέχρι το 2025 – Ποσό 1,4 δισ. ευρώ για μερίσματα στην τριετία

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Alpha Bank: Πώς θα δημιουργήσει υπεραξίες για πελάτες και μετόχους μέχρι το 2025 – Ποσό 1,4 δισ. ευρώ για μερίσματα στην τριετία
Η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου λιανικής τραπεζικής, η αξιοποίηση της πρωταγωνιστικής θέσης που έχει η Alpha Bank στην επιχειρηματική τραπεζική, η ανάπτυξη της εκτός Ελλάδος παρουσίας της, με έμφαση στη θυγατρική της Ρουμανίας και η σταδιακή ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη στρατηγική, την κουλτούρα και τις καθημερινές λειτουργίες της Τράπεζας, θα αποτελέσουν τους πυλώνες του «νέου προσώπου» της Alpha Bank.

Στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους με επιταχυνόμενους ρυθμούς, μέσα από την υιοθέτηση σειράς αλλαγών οι οποίες θα αυξήσουν την κερδοφορία σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, προσβλέπει το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank για την τριετία 2023 – 2025 που ανακοίνωσε χθες στους επενδυτές η Διοίκηση της Τράπεζας. Στο διάστημα αυτό, η Alpha Bank στοχεύει σε ετήσια αύξηση της κερδοφορίας της κατά 20%, αξιοποιώντας ποσό 1,4 δισ. ευρώ για τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους της.

Καθώς η Ελλάδα εισέρχεται σε μία περίοδο διαρκούς μακροοικονομικής ανάπτυξης, με πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κοντά στο 3% ετησίως, περαιτέρω μείωση της ανεργίας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, και ετήσια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 4% έως το 2025, η στρατηγική της Alpha Bank για την περίοδο 2023 – 2025 στοχεύει στην κεφαλαιοποίηση αυτής της οικονομικής ανάκαμψης, δίνοντας έμφαση στους κλάδους της οικονομίας και σε εκείνους τους πελάτες, που θα αναζητήσουν την υποστήριξη της Τράπεζας προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις προοπτικές που ανοίγονται.

Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τους επικαιροποιημένους οικονομικούς στόχους για την τριετία 2023 – 2025, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ανακοίνωσε χθες στους επενδυτές τους άξονες που θα αποτελέσουν την εφεξής στόχευση της Alpha Bank, «συστήνοντάς» την εκ νέου στην αγορά. Πρόκειται ειδικότερα για την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου λιανικής τραπεζικής, την αξιοποίηση της πρωταγωνιστικής θέσης που έχει η Alpha Bank στην επιχειρηματική τραπεζική, την ανάπτυξη της εκτός Ελλάδος παρουσίας της, με έμφαση στη θυγατρική της Ρουμανίας και την σταδιακή ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη στρατηγική, την κουλτούρα και τις καθημερινές λειτουργίες της Τράπεζας.

Το νέο μοντέλο λιανικής τραπεζικής

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2023 – 2025 προβλέπει μία μονάδα Λιανικής Τραπεζικής έτοιμη να υποστηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής μεσαίας τάξης και τις Μονάδες Wealth & Treasury του Ομίλου, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους περισσότερους από 100.000 εύπορους πελάτες της Alpha Bank. O τομέας λιανικής τραπεζικής απέφερε στην Alpha Bank το 2022 κύρια έσοδα ύψους περίπου 570 εκατ. ευρώ. Εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατ. πελάτες, οι οποίοι κατέχουν συνολικά περί τα 32 δισ. σε καταθέσεις και 9 δισ. σε χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις). Εφεξής στόχος της Alpha Bank είναι να αυξήσει τα κύρια έσοδα της Λιανικής Τραπεζικής κατά 7% ετησίως, να βελτιώσει την αποδοτικότητα, μειώνοντας τον Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 16%, να αυξήσει την απόδοση των κεφαλαίων CET1 κατά 13%, να υπερδιπλασιάσει την κερδοφορία και τελικά να δημιουργήσει πραγματική αξία για τον Όμιλο.

Επενδύσεις στην περαιτέρω αυτοματοποίηση και την προηγμένη ανάλυση στατιστικών στοιχείων (advanced analytics), μετάπτωση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών σε ψηφιακά κανάλια και συνεργασία με τρίτα μέρη για τη διανομή τους, δημιουργία περαιτέρω αξίας μέσα από την παροχή λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε τμήματος της πελατείας και εστίαση και διάθεση πρόσθετων πόρων σε πελάτες υψηλής αξίας, θα αποτελέσουν τους πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί η Μονάδα Λιανικής Τραπεζικής.

Όσο για τις Μονάδες Wealth & Treasury του Ομίλου, διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία πελατών ύψους 11 δισ. ευρώ και ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων ύψους 13 δισ. Πρόκειται για μία δραστηριότητα με χαμηλή απαίτηση σε κεφάλαια, που εξυπηρετεί περισσότερους από 100.000 πελάτες και κατά το οικονομικό έτος 2022 απέφερε έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους 86 εκατ. ευρώ και καθαρό έσοδο τόκων, ύψους 85 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το Asset Management στην Ελλάδα έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, με τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AuM) να αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 10% από το 2019, ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται σε 2%. Η Alpha Bank αναμένει περαιτέρω αύξηση των ελληνικών AuMs κατά 15-20% ετησίως έως το 2025, καθώς η οικονομία προσαρμόζεται στον θετικό αντίκτυπο από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού τομέα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Για το διάστημα μεταξύ 2023 και 2025, η Τράπεζα στοχεύει σε αύξηση των εσόδων από το Wealth Management κατά 40 εκατ. ευρώ, σε αύξηση των υπολοίπων των περιουσιακών στοιχείων των πελατών κατά 4,8 δισ. ευρώ και σε επίτευξη απόδοσης κεφαλαίων CET1 26%.

Στο σκέλος αυτό, η Alpha Bank στοχεύει σε ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε αναβάθμιση της παλέτας προϊόντων για την κάλυψη όλων των τμημάτων Πελατείας (Private, Affluent, International) και των τάσεων, σε εκπαίδευση του προσωπικού και σε αύξηση των AuM κατά 25% ανά Relationship Manager. Η Τράπεζα θα επενδύσει στην τεχνολογία και στον εκσυγχρονισμό του μοντέλου υπηρεσιών με στόχο τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών.

  • Wholesale Banking

Έχοντας εδραιώσει την πρωταγωνιστική της θέση στην επιχειρηματική τραπεζική, με τον τομέα Wholesale Banking να συνεισφέρει περισσότερο από το 30% των ετήσιων εσόδων του Ομίλου και σχεδόν το 50% των επαναλαμβανόμενων κερδών του Ομίλου, η Alpha Bank στοχεύει στην περαιτέρω στήριξη των πελατών μέσω περισσότερων χορηγήσεων, ενίσχυση των προσφερόμενων λύσεων και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με νέα τμηματοποίηση και ανανέωση της τιμολόγησης του χαρτοφυλακίου της και προσθήκη νέων προϊόντων και λειτουργιών στην ψηφιακή της παλέτα, και με αναβάθμιση του λειτουργικού της μοντέλου. Στόχος της Τράπεζας είναι νέες εκταμιεύσεις περίπου 14 δισ. ευρώ και καθαρή πιστωτική επέκταση 5 δισ. ευρώ μέχρι το 2025.

Διεθνείς Δραστηριότητες

Το διεθνές δίκτυο της Alpha Bank με ενεργητικό ύψους 7,6 δισ. ευρώ, συνεισφέρει 10% στο συνολικό ενεργητικό του Ομίλου και 12% στα έσοδα, ενώ στο τέλος του 2023 θα έχει απόδοση 11%.

Από το 2021, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει μία περισσότερο εξωστρεφή προσέγγιση στις Διεθνείς Δραστηριότητες του Ομίλου, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των εργασιών και στη βελτίωση της κερδοφορίας. Η προσέγγιση αυτή απέδωσε θετικά αποτελέσματα ήδη από το 2022, με τις εκταμιεύσεις στη Ρουμανία να αυξάνονται κατά 28% σε ετήσια βάση και τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 10%. Οι δραστηριότητες στην Κύπρο κατέγραψαν επίσης αύξηση 10%. Ο Όμιλος θα συνεχίσει αυτή την αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα υποστηριχθεί από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις ύψους 45 εκατ. ευρώ στην ψηφιοποίηση. Το όραμα της Τράπεζας είναι η μεγέθυνση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στη Ρουμανία.

Στρατηγική ESG για τη δημιουργία αξίας

Στόχος είναι η υποστήριξη μίας περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας, με βιώσιμες εκταμιεύσεις συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ από το 2023 έως το 2025, με παράλληλη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 και παύση των χρηματοδοτήσεων σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων. Η Τράπεζα στοχεύει επίσης στη διατήρηση του υψηλού ποσοστού του 40% των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο, ενώ θα αυξήσει τις προσλήψεις νέων ηλιακά εργαζομένων κατά 20% έως το 2025, και θα περιορίσει τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία. Θα οικοδομήσει, τέλος, μία ισχυρή και διαφανή εταιρική διακυβέρνηση, με διατήρηση της γυναικείας εκπροσώπησης στο 40% μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Προέδρων των Επιτροπών να απαρτίζεται από ανεξάρτητα μέλη. Τα κριτήρια ESG θα ενσωματωθούν στο Πλαίσιο Αμοιβών και Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Το σχήμα Osmos Hellas και Vodafone «χτυπάει» τις «έξυπνες γέφυρες» των 158 εκατ. – Ποιοι είναι οι «παίκτες»

Οι αιτιάσεις των τραπεζών - Η επενδυτική ημέρα της Alpha Bank - Το timing με την Αττική Οδό

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider