Νέος Αναπτυξιακός: Παρατείνονται έως τις 10 Μαΐου οι αιτήσεις για το καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360ο»

Μαρίνα Φούντα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Νέος Αναπτυξιακός: Παρατείνονται έως τις 10 Μαΐου οι αιτήσεις για το καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360ο»
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληγε κανονικά σήμερα 10 Απριλίου ωστόσο αποφασίστηκε να δοθεί παράταση λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που καταγράφεται.

Παρατείνεται κατά 30 ημέρες – ήτοι έως τις 10 Μαΐου 2023 – η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360ο» του νέου Αναπτυξιακού νόμου.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είχε ξεκινήσει στις 9 Ιανουαρίου κι ενώ η καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολών είχε οριστεί η 10η Απριλίου 2023, τελικά αποφασίστηκε να δοθεί παράταση ενός ακόμη μήνα, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που καταγράφεται.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του «Επιχειρηματικότητα 360°» ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 75 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, ενώ τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ποια επενδυτικά σχέδια υπάγονται

Η «Επιχειρηματικότητα 360°» έρχεται να συμπληρώσει τα υπόλοιπα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού, καθώς απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε σημαντικούς τομείς για την εθνική οικονομία, τα οποία δεν εμπίπτουν στις λοιπές ειδικές κατηγορίες. Ενδεικτικά, στο εν λόγω καθεστώς μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές, την ανακύκλωση, τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο, τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων, τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.α. Ωστόσο, από το παρόν καθεστώς εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής, της μεταποίησης - εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ειδικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια:

i. εξόρυξης μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια και εξόρυξης γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) όταν πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις με υφιστάμενη ή μέχρι την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων της εξόρυξης, αποκτηθείσα, μεταποιητική δραστηριότητα.

ii. αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, όταν πραγματοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές με αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος τους.

iii. Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios».

iv. Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας για επιχειρήσεις ανάπτυξης εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των 300 στρεμμάτων.

v. Υπηρεσιών γηπέδου με κατασκευή τουλάχιστον έξι γηπέδων και Υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς.

vi. Υπηρεσιών Μηχανικών Πλυντηρίων και Υπηρεσιών Σιδερωτηρίου Ρούχων των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ. και το ελάχιστο ύψος υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

vii. Δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία με ελάχιστο ύψος άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

viii. Παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας με ελάχιστο ύψος άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Προϋποθέσεις

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις προϋποθέσεις:

  • Δημιουργία νέας μονάδας
  • Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά ποσοστό 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος πριν από την αίτηση υπαγωγής του σχεδίου.
  • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.

β. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

- Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων.

- Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί:

- τα 3 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση των ενισχύσεων για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης

- τα 5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 20.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία,

β. συνεταιρισμός,

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),

δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,

δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που ορίζει ο Νόμος 4887/22.( άρθρο 22&25)

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στο εν λόγω καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Το καθεστώς Επιχειρηματικότητα 360ο είναι το τέταρτο κατά σειρά καθεστώς ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού νόμου που έχει ενεργοποιηθεί, μετά τη «μεταποίηση – εφοδιαστική αλυσίδα» που άνοιξε πρώτη το περασμένο καλοκαίρι και τα καθεστώτα «αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας» και «ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων» που πήραν στη συνέχεια τη σκυτάλη. Και τα τρία αυτά καθεστώτα ολοκλήρωσαν ήδη τον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων. Στον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων για τη «μεταποίηση – εφοδιαστική αλυσίδα» που ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου κατατέθηκαν συνολικά 401 επενδυτικά σχέδια προς υπαγωγή, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ βάσει των συγκεκριμένων αιτήσεων προβλέπεται η δημιουργία περισσότερων από 3.800 νέων θέσεων εργασίας. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου υποβολής αιτήσεων για την «ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» που έκλεισε στις 5 Δεκεμβρίου, κατατέθηκαν συνολικά 562 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων προς υπαγωγή, συνολικού προϋπολογισμού 1,61 δισ. ευρώ, ενώ στον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων για το καθεστώς «αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία» που ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου, κατατέθηκαν συνολικά 330 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων προς υπαγωγή, συνολικού προϋπολογισμού 483,57 εκατ. ευρώ.

Τα 13 καθεστώτα ενίσχυσης

Υπενθυμίζεται πως με τον νέο Αναπτυξιακό θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ως εξής:

Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

Νέο Επιχειρείν

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα

Επιχειρηματική εξωστρέφεια

Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Μεγάλες επενδύσεις

Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

Επιχειρηματικότητα 360ο

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Σε ισχυροποίηση της παρουσίας της εντός και εκτός Ελλάδας προσβλέπει η KYKNOS - Τα επόμενα βήματα

Αύξηση 5,6% στη βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδας τον Φεβρουάριο

Μητσοτάκης: Κλείνουν το μάτι στη Χρυσή Αυγή, όσοι δεν ψηφίσουν την τροπολογία - «Είμαι διαθέσιμος για debate»

gazzetta
gazzetta reader insider insider