ΟΛΘ: Μικρή αύξηση εσόδων και πτώση κερδών για το 9μηνο του 2022

Newsroom
Μοιράσου το
ΟΛΘ: Μικρή αύξηση εσόδων και πτώση κερδών για το 9μηνο του 2022
Η  σημαντική αύξηση των τιμών της ενέργειας, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο λειτουργικό κόστος της ΟΛΘ, καθώς και στο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Μικρή αύξηση εσόδων και πτώση κερδών κατέγραψε για το 9μηνο του 2022 η ΟΛΘ, με τη διοίκηση του οργανισμού να κάνει λόγο για τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και το αυξημένο κόστος αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών που είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον ΟΛΘ, τα έσοδα ανήλθαν σε 60,4 εκατ. ευρώ έναντι 57,1 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν τα 18,6 εκατ. ευρώ έναντι 19,6 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2021, μειωμένα κατά 5,2%.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Αναφορικά με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, η διακίνηση για το τρίτο τρίμηνο του 2022 μειώθηκε κατά 7,6%, σε 112 χιλ. TEUs το Q3 2022, συγκριτικά με 121 χιλ. TEUs το Q3 2021.

Ακολούθως, η συνολική διακίνηση για την περίοδο του 9μήνου 2022 (9Μ 2022) μειώθηκε κατά 4,2%, σε 341 χιλ. TEUs, συγκριτικά με 356 χιλ. TEUs την περίοδο 9Μ 2021.

Tην ίδια περίοδο (9Μ 2022), διακινήθηκαν μέσω της θυγατρικής «ThPA Sofia» πάνω από 7,1 χιλ. TEUs (χρησιμοποιώντας 164 τρένα), συγκριτικά με 5,6 χιλ. TEUs για την περίοδο του 9μήνου 2021.

Αναφορικά με το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, η διακίνηση για το τρίτο τρίμηνο του 2022 μειώθηκε κατά 25,7%, σε 746 χιλ. τόνους το Q3 2022, από 1.004 χιλ. τόνους το Q3 2021. Κατά την περίοδο του 9μήνου 2022, η διακίνηση μειώθηκε κατά 10,3%, στους 2.821 χιλ. τόνους το 9Μ 2022, από 3.144 χιλ.
τόνους το 9Μ 2021.

Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2022 μειώθηκαν κατά 0,5%, σε ~ € 19,6 εκατ. το Q3 2022, από ~ € 19,7 εκατ. το Q3 2021 (συμπεριλαμβάνοντας και τα έσοδα της ThPA Sofia), ενώ τα έσοδα της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 1,8%, σε ~ € 19,1 εκατ. το Q3 2022, από ~ € 19,4 εκατ. το Q3 2021.

Για την περίοδο του 9μήνου 2022, καταγράφηκε συνολική αύξηση 5,8% στα ενοποιημένα έσοδα, στα € 60,4 εκατ. το 9Μ 2022, από € 57,1 εκατ. το 9Μ 2021, ενώ τα έσοδα της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,9%, στα ~ € 59,2 εκατ. το 9Μ 2022, από ~ € 56,4 εκατ. το 9Μ 2021.

Η αύξηση εσόδων στο 9μηνο του 2022 αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων σε όλους τους τομείς, κυρίως από την καλύτερη αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την γενική βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμένα. Επισημαίνεται ότι η πολεμική σύγκρουσή στην Ουκρανία δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο στην συνολική δραστηριότητα του Λιμένα.

Επιπλέον, η σημαντική αύξηση των τιμών της ενέργειας, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών κατά το 9μηνο του 2022 (συγκριτικά με το 9μηνο του 2021), είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο λειτουργικό κόστος της ΟΛΘ, καθώς και στο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Διοίκηση της ΟΛΘ έχει δρομολογήσει σειρά ενεργειών εξοικονόμησης κόστους ενέργειας.

Αναφορικά με την κερδοφορία, τα Ενοποιημένα Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων (EBIT) μειωθήκαν το τρίτο τρίμηνο του 2022 κατά 28,3%, στα € 5,2 εκατ. το Q3 2022, από € 7,3 εκατ. το Q3 2021, ενώ τα ενοποιημένα EBIT την περίοδο του 9μήνου 2022 μειώθηκαν κατά 5,2%, στα € 18,6 εκατ. το 9Μ 2022, από € 19,6 εκατ. το 9Μ 2021. Τα Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων (EBIT) της Εταιρείας μειωθήκαν το τρίτο τρίμηνο του 2022 κατά 26,8%, στα € 5,6 εκατ. το Q3 2022, από € 7,6 εκατ. το Q3 2021, ενώ για την περίοδο του 9μήνου 2022, τα ΕΒΙΤ μειώθηκαν κατά 5,9%, στα € 19,5 εκατ. το 9Μ 2022, από € 20,7 εκατ. το 9Μ 2021.

Τα Ενοποιημένα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) ακολούθησαν παρόμοια τάση με τα Ενοποιημένα Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων (EBIT) του τρίτου τριμήνου του 2022, μειωμένα κατά 20,7%, στα € 7 εκατ. το Q3 2022, από € 8,9 εκατ. το Q3 2021, ενώ την περίοδο του 9μήνου του 2022, τα ενοποιημένα EBITDA μειώθηκαν κατά 1,8%, στα € 23,8 εκατ. το 9Μ 2022, από € 24,2 εκατ. το 9Μ 2021. Τα EBITDA της Εταιρείας ακολούθησαν παρόμοια τάση για το τρίτο τρίμηνο του 2022, μειωμένα κατά 19,9%, στα € 7,3 εκατ. το Q3 2022, από € 9,1 εκατ. το Q3 2021, ενώ την περίοδο του 9μήνου του 2022, τα EBITDA της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 2,8%, στα € 24,4 εκατ. το 9Μ 2022, από € 25,1 εκατ. το 9Μ 2021.

Οι επιδόσεις της θυγατρικής ThPA Sofia δεν ήταν κερδοφόρες για το 9μηνο του 2022, με αποτέλεσμα ζημίες € 0,2 εκατ. για το Q3 2022 (στα ίδια επίπεδα με το Q3 2021) και ζημίες € 0,6 εκατ. για το 9Μ 2022 σε επίπεδο EBITDA (έναντι € 0,9 εκατ. ζημίες για το 9Μ 2021).

Η χαμηλή άνοδος των εσόδων σε ενοποιημένη βάση, συνοδεύτηκε από χαμηλή πτώση της κερδοφορίας, αποτελέσματα απόρροιας σε μεγάλο βαθμό της διεθνούς πτώσης στην διακίνηση εμπορευμάτων, στις λιμενικές δραστηριότητες και λιγότερο στην πανδημία, με αποτέλεσμα χαμηλότερους από τους αναμενόμενους όγκους διακίνησης.

Η Διοίκηση της ΟΛΘ παραμένει θετικά διακείμενη για τις οι κονομικές επιδόσεις του Λιμένα τόσο μεσοπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, συνεχίζοντας την βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης των διακινούμενων όγκων εντός του Λιμένος και μέσω αναπροσαρμογών του τιμολογίου παρεχομένων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση της ΟΛΘ επενδύει και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές για τις οικονομίες της ευρύτερης λεκάνης απορροής.

Την περίοδο 1/1 - 30/9/2022, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και στην κεφαλαιακή διάρθρωση της ΟΛΘ Α.Ε. Η Εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς δανεισμό, έχοντας διανείμει μέρισμα € 15,1 εκατ., με ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε καταθέσεις να προσεγγίζουν τα ~ € 98 εκατ. Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών προχωρά ικανοποιητικά με βάση τις τρέχουσες συνθήκες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 95,11% στο 9μηνο του 2022

Εξαγοράζεται η BNP Paribas Personal Finance Bulgaria από την Postbank