ΑΔΜΗΕ: Μικρή μείωση στα EBITDA α' εξαμήνου

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΑΔΜΗΕ: Μικρή μείωση στα EBITDA α' εξαμήνου
Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,7% σε 91,2 εκατ. ευρώ έναντι 96,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021.

Σημαντική υπο-ανάκτηση εσόδων λόγω ρυθμιστικών καθυστερήσεων που αντιστρέφεται μερικώς στο τελευταίο τετράμηνο του έτους, κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ στα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοίνωσε την Τετάρτη.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο α’ εξάμηνο 2022 ανήλθαν στα 137,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,2% έναντι 137,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 133,9 εκατ. ευρώ έναντι 130,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 2,4%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 3,5 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σταδιακής μεταφοράς των υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,7% σε 91,2 εκατ. ευρώ έναντι 96,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 90,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ εξαμήνου 2021, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,5 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2021 και
β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 1 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 2,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2021.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 18,6% και ανήλθε στα 39,0 εκατ., έναντι 47,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 6,9% που οφείλεται στις αυξημένες παγιοποιήσεις έργων που ολοκληρώθηκαν κατά βάση στο τέλος της συγκριτικής περιόδου, ύψους 188 εκατ. ευρώ, ως απόρροια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΑΔΜΗΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 38,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 16,7% έναντι 45,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021 μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 33,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 21% έναντι 41,9 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2021, ενώ συνυπολογίζοντας την θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή το α’ εξάμηνο 2021 για τον Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 24,1 εκατ. ευρώ έναντι 40,9 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 24 εκατ. έναντι 30,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021 εξαιρώντας την έκτακτη θετική επίδραση του φόρου το προηγούμενο έτος.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2021, που αντιστοιχεί στο ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να εισπράξει μέρισμα ποσού 17,3 εκατ. ευρώ.

Το 2ο τρίμηνο του 2022

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 2ο τρίμηνο του 2022 μειώθηκαν κατά 3,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκαν στα 67,2 εκατ. ευρώ. Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και του Εσόδου από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθε στα 66,7 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μια οριακή αύξηση κατά 0,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 3,1 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σταδιακής μεταφοράς των υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2ο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στα 45,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 7,5% σε ετήσια βάση έναντι 49,2 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2021.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 43,3 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 9,9% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2ου τριμήνου του 2021, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,14 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,43 εκατ. ευρώ για το 2021,
β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 1,6 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2021.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 22% και διαμορφώθηκε στα 19,3 εκατ., έναντι 24,8 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2021, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 17,1 εκατ. ευρώ, έναντι 23,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 2ο τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 51,5% έναντι 24,6 εκατ. το 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής επίδρασης από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή για τον Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ το 2ο τρίμηνο 2021.

Προοπτικές

Όπως αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ υλοποιεί σημαντικά έργα στο πλαίσιο του επενδυτικού του προγράμματος, ύψους 5 δισ. ευρώ έως το 2030, με γνώμονα την αδιάλειπτη τροφοδοσία όλων των περιοχών της χώρας με ηλεκτρικό ρεύμα και τη διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης. Λόγω του ρευστού οικονομικού περιβάλλοντος που επικρατεί διεθνώς, σημειώθηκαν σημαντικές ανατιμήσεις στο κόστος υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την επιτυχή διεξαγωγή επιμέρους διαγωνιστικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα το πρώτο εξάμηνο του 2022 να επιβραδυνθεί προσωρινά ο ρυθμός υλοποίησης των κεφαλαιουχικών δαπανών του Ομίλου, καθώς ο Διαχειριστής υπέβαλε αιτήματα επαναξιολόγησης συγκεκριμένων προϋπολογισμών των έργων προς τη ΡΑΕ. Τα αιτήματα εγκρίθηκαν με αποτέλεσμα οι προϋπολογισμοί των έργων να ανταποκρίνονται πλήρως στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες χωρίς να επηρεάζεται σε μακροπρόθεσμη βάση η πορεία του επενδυτικού έργου του Διαχειριστή, ο οποίος παραμένει προσηλωμένος στην ταχύτερη δυνατή υλοποίησή του, με ορίζοντα το τέλος της δεκαετίας.

Η πορεία των σημαντικότερων έργων έχει ως εξής:

 1. Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής: Το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη χώρα, με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ, προχωρά στο θαλάσσιο και το χερσαίο τμήμα του. Μετά την πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων οπτικών ινών και την πόντιση του πρώτου τμήματος του ανατολικού ηλεκτρικού πόλου 500 kV, εντός του 2022 θα ποντιστεί ο δυτικός ηλεκτρικός πόλος μήκους 330 χιλιομέτρων σε μέγιστο βάθος 1.200 μέτρων, μεταξύ της Κορακιάς στο Ηράκλειο Κρήτης και της Πάχης Μεγάρων Αττικής. Αναφορικά με το χερσαίο τμήμα του έργου, στην Αττική προχωρούν οι εργασίες για την υπόγεια εγκατάσταση των καλωδιακών τμημάτων που θα συνδέσουν τα υποβρύχια καλώδια με τον Σταθμό Μετατροπής Κουμουνδούρου, στον οποίο μέχρι το τέλος του έτους θα ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες και θα εκκινήσουν οι θεμελιώσεις των κτηρίων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου, την ίδια περίοδο θα ξεκινήσουν οι εργασίες θεμελίωσης και στον Σταθμό Μετατροπής που θα ανεγερθεί στη Δαμάστα Ηρακλείου.
 2. Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων: Η Δ’ Φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση Σαντορίνης, Φολεγάνδρου, Μήλου και Σερίφου και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το πρώτο σκέλος της διασύνδεσης (Σαντορίνη-Νάξος) έχει εισέλθει πλέον σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023. Το καλοκαίρι του 2022 ολοκληρώθηκε η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου μεταξύ των δύο νησιών ενώ εντατικά προχωρούν οι εργασίες για την ανέγερση του Υποσταθμού Υψηλής Τάσης στην υπό διασύνδεση Σαντορίνη. Εντός του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί και για τα υπόλοιπα τρία νησιά των ΝΔ Κυκλάδων (Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος) που θα ενσωματώσουν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος στο Σύστημα Υψηλής Τάσης έως το 2024.
 3. Δυτικός Διάδρομος Πελοποννήσου: Το τελευταίο τμήμα της διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου–Διστόμου προχωρά με την υλοποίηση εναλλακτικής όδευσης στην περιοχή των Καλαβρύτων, κατόπιν αντιδράσεων τοπικών παραγόντων και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022. Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς τη Μεγαλόπολη θα αυξήσει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο, ευνοώντας την περαιτέρω ανάπτυξη ΑΠΕ στην περιοχή και ενισχύοντας την ευστάθεια των τάσεων για το Νότιο Σύστημα συνολικά.
 4. Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου: Το υπο-έργο της νέας Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που θα συνδέσει το υφιστάμενο ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το υπό κατασκευή ΚΥΤ Κορίνθου, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Το νέο ΚΥΤ που κατασκευάζεται στην Κόρινθο αποτελεί νευραλγική υποδομή του Ανατολικού Διαδρόμου Πελοποννήσου και αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσης εντός του 2022. Με την ολοκλήρωση του συνόλου της νέας Γραμμής Υπερυψηλής Τάσης (Μεγαλόπολη - Κόρινθος - Αττική) με ορίζοντα το 2025, θα αυξηθεί δραστικά η ικανότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Πελοπόννησο και θα βελτιωθεί σημαντικά η ευστάθεια των τάσεων για το Νότιο Σύστημα.
 5. Αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου: Οι εργασίες κατασκευής του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου, τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο ΚΥΤ υπαίθριου τύπου, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η υλοποίηση του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Ανατολικού Διαδρόμου 400 kV Πελοποννήσου, θα αποτελέσει το τερματικό της διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα και θα ενισχύσει την αξιοπιστία τροφοδότησης των φορτίων στην (Δυτική κυρίως) Αττική. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του αναμένεται εντός του 2023. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 30 εκατ. ευρώ, ως τμήμα της Γραμμής Μεταφοράς Μεγαλόπολη-Κόρινθος-ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Η πλήρης ολοκλήρωση του αναβαθμισμένου ΚΥΤ Κουμουνδούρου αναμένεται το 2025.
 6. Διασύνδεση Σκιάθου: Τον Ιούλιο του 2022 η διασύνδεση Σκιάθου-Εύβοιας τέθηκε σε λειτουργία μεταφέροντας επιτυχώς τα πρώτα ηλεκτρικά φορτία από την ηπειρωτική χώρα. Παρά τις προκλήσεις της υγειονομικής κρίσης, το σύνθετο τεχνικό έργο με συνολικό προϋπολογισμό 57 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και πλέον προσφέρει ενεργειακή ασφάλεια στο σύνολο των βορείων Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος), ανεξαρτήτως ζήτησης και λειτουργικών συνθηκών.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Συστήματος και τη θωράκιση της ασφαλούς τροφοδοσίας των καταναλωτών με ηλεκτρική ενέργεια, ο ΑΔΜΗΕ έχει διευρύνει ήδη από το 2021 το Πρόγραμμα Ανανέωσης Παγίων, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του από 80 εκατ. ευρώ σε 200 εκατ. ευρώ.
Με βάση τον τρέχοντα σχεδιασμό ο Διαχειριστής θα έχει εκσυγχρονίσει τον πλέον κρίσιμο εξοπλισμό Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης σε ολόκληρη τη χώρα έως το 2023 και θα προχωρήσει σε αντικατάσταση του 60% των υφιστάμενων στοιχείων του Συστήματος με υπερσύγχρονο εξοπλισμό έως το 2026.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ο ΑΔΜΗΕ προτεραιοποιεί τα έργα διεθνών διασυνδέσεων, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της Ενέργειας και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής:

 • Κατασκευάζει το εγχώριο τμήμα της δεύτερης διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (Νέα Σάντα-Maritsa).
 • Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας για τη δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, από κοινού με τον Διαχειριστή της γειτονικής χώρας, Terna.
 • Έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας για την κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή της Αιγύπτου (EETC – Egyptian Electricity Transmission Company), έχει επίσης συγκροτήσει ομάδα εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία του ενεργειακού έργου. Οι τεχνικές συζητήσεις για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού για την πρόσληψη συμβούλου που θα υλοποιήσει την τεχνοοικονομική μελέτη.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ:

 • Συμβάλλει στην ωρίμανση και κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, με φορέα υλοποίησης τον Euroasia Interconnector, διασφαλίζοντας με την τεχνογνωσία που διαθέτει την επιχειρησιακή επάρκεια του έργου. Τον Σεπτέμβριο 2022 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, στο πλαίσιο της 86ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επιβεβαίωσε την στρατηγική συμμετοχή του Ομίλου στο συγκεκριμένο έργο, καθώς έγιναν αποδεκτοί οι τεχνικοί όροι της Δήλωσης Προθέσεως (Letter of Intent) που κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα ο Διαχειριστής για επενδυτική συμμετοχή του με ποσοστό 25% στο μετοχικό κεφάλαιο του Euroasia Interconnector, φορέα υλοποίησης του έργου.
 • Επιταχύνει τις διαδικασίες για τη μελέτη της νέας διασύνδεσης Ελλάδας-Αλβανίας, με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, μαζί με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς της Αλβανίας.
 • Ωριμάζει τα σχέδια για την αναβάθμιση της διασύνδεσης Ελλάδας-Τουρκίας, η οποία θα ενισχύσει τη διασύνδεση του Ευρωπαϊκού με το Τουρκικό Σύστημα Μεταφοράς.
 • Προωθεί την αναβάθμιση της υφιστάμενης διασύνδεσης με τη Βόρεια Μακεδονία.

Σε επίπεδο ωρίμανσης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντός του 2022 θα πραγματοποιηθεί η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με την πανευρωπαϊκή αγορά συνεχούς διαπραγμάτευσης (XBID) στο σύνορο της Ιταλίας αλλά και της Βουλγαρίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Το α' εξάμηνο του 2023 ολοκληρώνονται οι ποντίσεις για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider