ΣΙΔΜΑ: Αύξηση κύκλου εργασιών και σημαντική κερδοφορία το α' εξάμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
ΣΙΔΜΑ: Αύξηση κύκλου εργασιών και σημαντική κερδοφορία το α' εξάμηνο
Αύξηση του κύκλου εργασιών και σημαντική κερδοφορία κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε., σε επίπεδο τόσο Ομίλου όσο και Εταιρείας.

Αύξηση του κύκλου εργασιών και σημαντική κερδοφορία κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε., σε επίπεδο τόσο Ομίλου όσο και Εταιρείας.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα ευρώ 145,7 εκατ. ή 36,9% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα ευρώ 173,0 εκατ. από ευρώ 130,3 εκατ., αυξημένος κατά 32,8% σε σχέση με πέρυσι.

Οι παραπάνω αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο κατά 32,7%, αυξάνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 16.475 χιλ. από ευρώ 19.127 χιλ. πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 13.986 χιλ. από ευρώ 28.290 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη λογιστική αντιμετώπιση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, που συνίστατο στην απεικόνιση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας στην εύλογη αξία τους, με αποτέλεσμα την αύξηση των αποτελεσμάτων κατά ευρώ 13,4 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο. Χωρίς το κονδύλι αυτό, η διαφορά στα κέρδη προ φόρων σε σχέση με πέρυσι ανέρχεται σε ευρώ 900 χιλ. και προκύπτει από την μείωση του μικτού κέρδους κατά ευρώ 2.735 χιλ. ή 12%.

Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε ευρώ 94,2 εκατ. από ευρώ 70,6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 33,6%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 121,6 εκατ. από ευρώ 94,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αυξημένος κατά 28,8%. Όπως και σε επίπεδο Ομίλου, το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης οφείλεται στην αύξηση των τιμών πώλησης, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 11,8 εκατ., από ευρώ 14,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 9,8 εκατ. από ευρώ 24,2 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Από τη διαφορά των ευρώ 14,5 εκατ., τα ευρώ 13,4 εκατ. αφορούν στην απεικόνιση σε εύλογη αξία των δανειακών υποχρεώσεών της εταιρείας την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ως προς τις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, κατά 38,6 % και 50,1% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα ευρώ 30,4 εκατ. έναντι ευρώ 21,9 εκατ. ενώ της SIDMA Romania στα ευρώ 21,7 εκατ. έναντι ευρώ 14,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση τόσο της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), από ευρώ 2.627 χιλ. πέρυσι σε ευρώ 2.867 χιλ. φέτος, όσο και των κερδών προ φόρων, από ευρώ 2.375 χιλ. πέρυσι σε κέρδη ευρώ 2.576 χιλ. φέτος.

Η SIDMA Romania σε επίπεδο EBITDA παρουσίασε κερδοφορία ύψους ευρώ 1.828 χιλ. από ευρώ 2.235 χιλ. πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 1.667 χιλ. από ευρώ 1.682 χιλ. πέρυσι, παραμένοντας έτσι στα ίδια επίπεδα. Η διαφορά στη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι, οφείλεται στην ισόποση μείωση του μικτού κέρδους ενώ η διατήρηση της κερδοφορίας σε επίπεδο προ φόρων οφείλεται στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, απόρροια της αναδιάρθρωσης των δανείων της θυγατρικής.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα 8,7 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και δυνατότητας εξυπηρέτησης του δανεισμού της Εταιρείας, διαμορφώθηκαν την 30/06/2022 ως εξής:

  • Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια = 1,9
  • Δείκτης Κάλυψης τόκων (EBITDA/Καθαροί Τόκοι) = 7,7

Η αγορά το α’ εξάμηνο του 2022

Τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου, η αγορά του χάλυβα διεθνώς συνέχιζε να απολαμβάνει συνθήκες αυξημένης ζήτησης και αυξημένων τιμών λόγω της ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι οικονομικές κυρώσεις που ακολούθησαν, δημιούργησαν αναταραχή στην πλευρά της προσφοράς, δεδομένου ότι οι δύο χώρες είναι αξιόλογοι εξαγωγείς τόσο πρώτων υλών για τη χαλυβουργία όσο και ενδιάμεσων και τελικών χαλυβουργικών προϊόντων. Εκ παραλλήλου, η εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας επέφερε σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής των χαλυβουργιών.

Το αποτέλεσμα του συνδυασμού των δύο αυτών παραγόντων ήταν η απότομη και σημαντική άνοδος των τιμών, οι οποίες το Μάρτιο έφθασαν στα υψηλότερα ονομαστικά επίπεδα της ιστορίας. Από τα μέσα Απριλίου και μετά, η ανάσχεση της ζήτησης που προκαλεί η αβεβαιότητα και η ανοδική τάση των επιτοκίων έχει υπερκεράσει την επίπτωση των προβλημάτων που υπήρχαν στην πλευρά της προσφοράς, και οι τιμές, αφού επανήλθαν στα προ του Μαρτίου επίπεδα, άρχισαν να μειώνονται παρά το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους

Το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονες προκλήσεις κυρίως λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και των σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων που συντηρεί και εντείνει η -απότοκη του πολέμου- ενεργειακή κρίση. Η αύξηση των επιτοκίων εκ μέρους των Κεντρικών Τραπεζών με σκοπό την τιθάσευση του πληθωρισμού και η έντονη αβεβαιότητα περιορίζουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να πληθαίνουν οι εκτιμήσεις για επερχόμενη ύφεση το επόμενο διάστημα και έως ότου αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός και επιταχυνθεί η ιδιωτική κατανάλωση.

Παρόλα αυτά, η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται, τουλάχιστον προς το παρόν, υπό την θετική επενέργεια της καλής τουριστικής περιόδου, της ενίσχυσης των εισοδημάτων μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής και της έναρξης των χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά ταμεία. Το ανεκτέλεστο των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων ανέρχεται στα 10 δισ. Ευρώ περίπου και οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τη θερινή εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17/07/2022), είναι ευοίωνες προβλέποντας αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,0% εφέτος.

Η οικονομία της Ρουμανίας παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την ίδια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, υποστηριζόμενο κυρίως από ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις. Ωστόσο, για το σύνολο του έτους η ανάπτυξη προβλέπεται ότι θα περιοριστεί στο 3,9% καθώς θετικοί και αρνητικοί παράγοντες αλληλοεπιδρούν.

Αντίστοιχα, στην Βουλγαρία, το πρώτο τρίμηνο του 2022 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα πάντα με την καλοκαιρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, Ιούλιος 2022 ). Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,8% το 2022 και 2,3% το 2023.

Στην ευρωπαϊκή αγορά χάλυβα, οι συνεχιζόμενες διαταραχές της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η αύξηση των τιμών της ενέργειας και του κόστους παραγωγής, η επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης καθώς και οι γενικότερες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την φαινομενική κατανάλωση το 2022. Όπως αναφέρει η Eurofer στην τελευταία έκθεσή της τον Αύγουστο του 2022, η κατανάλωση χάλυβα στην Ευρώπη κατά το τρέχον έτος αναμένεται να σημειώσει μείωση -αν και μέτρια (-1,7%). Η φαινομενική κατανάλωση προβλέπεται να ανακάμψει το 2023 (+5,6%), αλλά η συνολική εξέλιξη της ζήτησης υπόκειται σε υψηλή αβεβαιότητα, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023, δεδομένων των απρόβλεπτων εξελίξεων στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και του αντικτύπου του στην παγκόσμια οικονομία.

Η εταιρεία δεν παραβλέπει τους ισχυρούς παράγοντες αβεβαιότητας, που καθιστούν δυσχερείς τις προβλέψεις. Στο βασικό σενάριο των εξελίξεων, πάντως, αξιολογώντας τις επιπτώσεις και τους κινδύνους, εκτιμά ότι η λειτουργία και τα αποτελέσματά της δεν πρόκειται να επηρεαστούν ουσιωδώς. Η ζήτηση δείχνει ανθεκτικότητα ενώ η εξέλιξη των τιμών δεν φαίνεται να μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τη διαμόρφωση των περιθωρίων κέρδους. Η αύξηση των επιτοκίων, βεβαίως, θα επιβαρύνει ταμειακά τόσο την εταιρεία όσο και τον Όμιλο καθώς θα αυξήσει τις καταβολές τόκων.

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ παραμένει εστιασμένη στο στόχο της για βιώσιμη ανάπτυξη και συνεχή ενίσχυση του κύκλου εργασιών της με παράλληλη διατήρηση της κερδοφορίας της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ευρωσύμβουλοι: Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στο α' εξάμηνο - Βελτίωση ποιοτικών δεικτών

ΕΥΔΑΠ: Αύξηση σε έσοδα και κέρδη μετά φόρων το α' εξάμηνο

Intralot: Αποσύρθηκαν οι αγωγές για τα ομόλογα στη Νέα Υόρκη

Όλες οι ειδήσεις

08:08

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Μείωση φόρου για «πράσινες», ψηφιακές και ενεργειακές επενδύσεις

08:07

Πούτιν: Θέλει να «τελειώνει» με τις προσαρτήσεις μέσα στην ημέρα - «Ανεξάρτητα κράτη» Χερσώνα και Ζαπορίζια

07:58

REDS: Αύξηση σε τζίρο και επισκεψιμότητα στο Smart Park – Έρχονται νέες συμφωνίες

07:52

Παγκρήτια: Συνεδριάζει η Επ. Κεφαλαιαγοράς για το Ενημερωτικό – Μικρή παράταση για την υποβολή του capital plan έδωσε η ΤτΕ

07:47

Οι business της Dimand στη Βόρεια Ελλάδα – Το logistics park, οι εκτάσεις και τα γραφεία

07:41

Lamda Development: Πώς πάνε τα Malls, ξεχωρίζει το Golden Hall – Το ενδιαφέρον για τα εμπορικά κέντρα στο Ελληνικό

07:39

Κομισιόν προς Ελλάδα: Μαζεμένα δημοσιονομικά και μεταρρυθμίσεις με το βλέμμα στις αγορές - Μετά τις εκλογές η επενδυτική βαθμίδα

07:31

Attica Bank: «Βρείτε τα μέχρι την Κυριακή» διαμηνύει η ΤτΕ σε ΤΧΣ και Ellington - Γάμο με συστημική τράπεζα προβλέπει το plan B

07:28

ΕΡΓΟΣΕ: Νοέμβριο «πέφτουν» υπογραφές σε projects 200 εκατ. ευρώ – «Σήμα εκκίνησης» για σιδηροδρομικά έργα 4 δισ.

07:22

Σίμσον (Επ. Ενέργειας): Στη σημερινή Σύνοδο η μελέτη για τον δυναμικό δείκτη αερίου της ΕΕ

07:20

Το αγαπημένο σύννεφο του Πρωθυπουργού - Ποιος έχει την ευθύνη για τις Φοιτητικές Εστίες;

07:15

Σύνοδος υπουργών Ενέργειας: Τι προβλέπει το προσχέδιο για πλαφόν στο ρεύμα, «κλειδώνει» η φορολόγηση εταιρειών ορυκτών καυσίμων και η μείωση κατανάλωσης

07:06

Κληρώνει για Attica και Pancreta - Λύσεις αλά Πορτογαλικά - Το μήνυμα από τα άλευρα

07:04

Μια υπόσκαφη βίλα 7,5 εκατ. ευρώ στην Αντίπαρο ψάχνει ιδιοκτήτη

07:01

PrEp: Και στην Ελλάδα η προφυλακτική θεραπεία κατά του HIV/AIDS

07:01

Ο κόμπος των γερμανικών ομολόγων έφτασε... στο χτένι;

23:59

Μετσόλα: Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ολόκληρη όσο η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη

23:46

Διάστημα: Νέες ενδείξεις για την ύπαρξη υγρού νερού κάτω από τον νότιο πόλο του Άρη

23:31

Φινλανδία-Σουηδία-Λιθουανία: Ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας μετά τη διαρροή στον Nord Stream

23:23

Πατούλης: «Στόχος μας είναι μέχρι το 2030 η Περιφέρεια Αττικής να διαθέτει ψηφιακά το 80% των υπηρεσιών που προσφέρει»

23:10

Wall Street: Σε «βαθύ κόκκινο» από τις ανησυχίες για ύφεση - Απώλειες άνω των 400 μονάδων στον Dow Jones

23:02

ΗΠΑ: Τα ψευδοδημοφίσματα διοργανώθηκαν για να συγκαλυφθεί η ρωσική προσπάθεια αρπαγής ουκρανικών εδαφών

22:52

Η Γερμανία ενέκρινε την εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία

22:42

Ζελένσκι για πόλεμο: Η Ρωσία μπορεί να αποφύγει τα χειρότερα εάν ο Πούτιν σταματήσει

22:35

ΗΠΑ: Προς δίκη φρουροί του Ερντογάν για επίθεση εναντίον διαδηλωτών στην Ουάσιγκτον το 2017

22:25

Εκδήλωση στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθηγητή Ανδρέα Ανδρεάδη

22:15

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο για αποφυγή του ομοσπονδιακού shutdown - 12 δισ. δολάρια στην Ουκρανία

22:05

Πούτιν για Nord Stream: Πράξη διεθνούς τρομοκρατίας

21:53

Απώλειες για το πετρέλαιο - Στα 81 δολάρια ανά βαρέλι το αμερικανικό αργό

21:37

Φον ντερ Λάιεν: Είναι καθήκον της γενιάς μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας γιατί αγωνίζεται για το μέλλον της