ΕΥΔΑΠ: Αύξηση σε έσοδα και κέρδη μετά φόρων το α' εξάμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
ΕΥΔΑΠ: Αύξηση σε έσοδα και κέρδη μετά φόρων το α' εξάμηνο
Ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 5%, ενώ τα μετά από φόρους κέρδη ενισχύθηκαν 72%.

Αύξηση σε έσοδα και κέρδη μετά φόρων παρουσίασε η ΕΥΔΑΠ το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 5% ή +7,8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 163,9 εκατ. ευρώ από 156 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Τα 12,5 εκατ. (για το εξάμηνο του 2022 και 25 εκατ. συνολικά ετησίως) από την αύξηση αυτή, οφείλονται στο έσοδο από τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (που ανήκει στην ΕΥΔΑΠ Παγίων) σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί.

Το λειτουργικό κόστος (κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) διαμορφώθηκε στα 148,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση, κατά περίπου 6,8% (ή +9,5 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους κατά 8,5 εκατ. ευρώ και της αύξησης του κόστους του αδιύλιστου νερού κατά 9,6 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπογραφή της σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ Παγίων. Σημαντική θετική επίπτωση είχε η αναστροφή των προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις κατά 8,6 εκατ. ευρώ και για τις επίδικες υποθέσεις κατά 7,9 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) απορρόφησαν τα παραπάνω γεγονότα και παρουσίασαν μικρή πτώση κατά 2,3% ή -0,8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 34,5 εκατ. ευρώ από 35,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενώ το EBITDA margin μειώθηκε σε 21,1% από 22,6% το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ομοίως πτώση παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 15 εκατ. ευρώ από 17,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 9,1% από 11,4% το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 20,3 εκατ. ευρώ από 23,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα μετά από φόρους κέρδη αυξήθηκαν στα 16,7 εκατ. ευρώ από 9,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 72%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 10,2% από 6,2% κατά το A΄ εξάμηνο του 2021.

Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές διαμορφώθηκαν σε -144,1 εκατ. ευρώ από +17,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Η καταβολή των 157,2 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2022 για το αδιύλιστο νερό που χρησιμοποίησε η ΕΥΔΑΠ ΑΕ από το 2013 έως και το 2020 καθώς και του ποσού των 45,5 εκατ. ευρώ που αφορά σε τακτοποιήσεις οφειλών βάσει της νέας σύμβασης με την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ είχε ως αποτέλεσμα την μεταβολή των ταμειακών διαθεσίμων. Χωρίς τις συγκεκριμένες έκτακτες και εφάπαξ επιδράσεις, η λειτουργική ταμειακή ροή θα ήταν θετική και θα διαμορφωνόταν σε 58 εκατ. ευρώ περίπου, το υψηλότερο των εξαμήνων της τελευταίας πενταετίας.

Το επενδυτικό πρόγραμμα, παρά τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, παρουσίασε επιτάχυνση με απορρόφηση 13,9 εκατ. ευρώ, έναντι 9,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 46,3%.

Η συνολική κατανάλωση στο Α΄ εξάμηνο του 2022 παρουσίασε μείωση κατά -2,2% έναντι του αντίστοιχου περσινού Α΄ εξαμήνου του 2021, μείωση η οποία είναι μέσα στα όρια των αυξομειώσεων που παρατηρούνται διαχρονικά. Αντίθετα η τιμολογημένη κατανάλωση σημείωσε αύξηση της τάξεως του 21,7%, κυρίως λόγω της σταδιακής εξομάλυνσης της έκδοσης και διανομής λογαριασμών υδροληψίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης, αναφέρει σε δήλωσή του κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2022: «Το πρώτο εξάμηνο του 2022 αποτέλεσε την πρώτη χρονική περίοδο που η Εταιρεία λειτουργεί πλήρως υπό τους όρους της νέας σύμβασης. Η ΕΥΔΑΠ έχει καταφέρει να απορροφήσει τους κραδασμούς από την ταυτόχρονη γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση και να συνεχίσει το επενδυτικό της έργο, με κύριο στόχο τα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική τον μετασχηματισμό της και την ανάδειξη της ESG δυναμικής της.

Αναφορικά με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο σχετικά με τη δημιουργία ρυθμιστικής αρχής υδάτων που θα συμπτυχθεί με την ΡΑΕ, εξέλιξη που θα δώσει διαύγεια στην εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου».

Επιπτώσεις Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Κρίσης

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στην Ουκρανία, η ΕΥΔΑΠ δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη στις εν λόγω περιοχές, συνεπώς δεν υπάρχει και άμεση επίπτωση στις δραστηριότητές της. Λόγω της μεταβλητότητας της κατάστασης στην Ουκρανία, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια η οικονομική επίδραση. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και αξιολογεί πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία και τα αποτελέσματά της.

Ωστόσο, η γεωπολιτική κρίση σε συνδυασμό με την προ υπάρχουσα ενεργειακή κρίση, έχει οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του ενεργειακού κόστους, γεγονός που έχει συμπαρασύρει την αγορά σε ανατιμήσεις.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι η επιβάρυνση του οικογενειακού και επιχειρησιακού προϋπολογισμού, γεγονός όμως που δεν έχει επηρεάσει το ρυθμό των εισπράξεων της Εταιρείας. Σημαντικό ρόλο στην σταθερή ροή των εισπράξεων παίζουν, εκτός από την πολιτική της εταιρείας, το οικονομικό τιμολόγιο, η ανελαστικότητα του προϊόντος αλλά και η θετική εικόνα της Εταιρείας στο καταναλωτικό κοινό.

Η αύξηση των τιμών έχει επιφέρει καθυστερήσεις σε κάποια έργα της Εταιρείας καθώς οι τιμές των υλικών, και ως εκ τούτου και οι αρχικοί προϋπολογισμοί των έργων, έχουν αυξηθεί σημαντικά μεταξύ του διαστήματος της υποβολής της προσφοράς εκ μέρους του αναδόχου και της εκτέλεσης του έργου.

Συνεπώς, έχουν υποβληθεί από τους Αναδόχους αιτήματα αναπροσαρμογής των τιμών και χορήγησης πριμ, σε συνέχεια του Ν.4938/22 που περιλαμβάνει επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση των συμβάσεων δημοσίων έργων για την στήριξη των εν εξελίξει εργολαβιών, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των μεγάλων αυξήσεων των τιμών των υλικών και της ενέργειας που έχουν προκληθεί από αυτή.

Αναφορικά με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 υπήρξε αύξηση κατά 87% από 9,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 17,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2022, ενώ η συνολική κατανάλωση ηλεκτρική ενέργειας μειώθηκε κατά 8,9% λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής των μονάδων συμπαραγωγής βιοαερίου (ΣΗΘΕ) στην κάλυψη των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια του ΚΕΛ Ψυττάλειας. Το κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου παρουσίασε επίσης σημαντική άνοδο κατά 146% από 187 χιλ. ευρώ σε 460 χιλ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις τυχόν επιπτώσεις. Προς το παρόν η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεπάρκειας υλικών ή προμήθειάς τους. Επιπλέον, επιταχύνονται όλες οι απαραίτητες κινήσεις για την μετάβαση σε πράσινη ενέργεια, γεγονός που θα ελαττώσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Επιπτώσεις Πανδημίας Covid-19

Σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας, η Διοίκηση της εταιρείας από την αρχή της πανδημίας, παρακολουθεί τις εξελίξεις αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της, την εξυπηρέτηση των πελατών της αλλά και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της. Με εξαίρεση την προσωρινή μείωση των εισπράξεων την περίοδο των πρώτων μηνών της πανδημίας, η ΕΥΔΑΠ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στην διαχείριση ενώ δεν σημειώθηκαν επιπτώσεις καθολικά στις δραστηριότητές της Εταιρείας και στην προμήθεια υλικών από την εξάπλωση του Covid-19.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Στο υδροηλεκτρικό Μεσοχώρας ο Σκρέκας - «Ξεπαγώνει» το έργο της ΔΕΗ

ΕΡΓΟΣΕ: Εισέρχονται στις… βασικές «ράγες» τα 6 έργα των 4 δισ. ευρώ – Από αρχές Οκτωβρίου ο Ανταγωνιστικός Διάλογος

Υδροδοτικό Αθήνας: Η «ώρα» του διαλόγου για τους δύο διεκδικητές του ΣΔΙΤ των 235 εκατ. ευρώ

Όλες οι ειδήσεις

08:01

«Έκλεισε θέση» στο Ταμείο Ανάκαμψης το ΣΔΙΤ κατασκευής Πρωτοδικείου - Εισαγγελίας Αθηνών

07:57

Μπάιντεν: Κίνδυνο «πυρηνικού Αρμαγεδδώνα» εγείρουν οι απειλές της Ρωσίας

07:57

Αυξάνεται στους 9 μήνες η ειδική άδεια μητρότητας - Δικαιούχος της παροχής και ο πατέρας

07:53

Κορονοϊός: Τι γνωρίζουμε για το νέο στέλεχος ΒΑ.4.6

07:43

Eurobank: Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ το 2022 μέσω δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης – Παίρνει πρώτη την 2η δόση 

07:34

Lamda – Ελληνικό: Ποιοι κατασκευαστές «χτυπάνε» τον διαγωνισμό για το «Sport Center» – Ποια projects έρχονται

07:30

Αέριο: Οι αστερίσκοι της Ελλάδας στα προτεινόμενα μέτρα της Κομισιόν

07:27

Πώς θα πάτε όπου πήγε ο Τζέιμς Μποντ και θα ζήσετε όπως εκείνος

07:26

Βρείτε δουλειά σε όποιο κράτος της ΕΕ θελετε μέσω του EURES

07:25

Ο ενοχλητικός Ερντογάν - Πούτιν και Λουκασένκο ψάχνουν γι’ αυγά - Η αλαζονεία της Νορβηγίας

07:07

Tο καμπανάκι του ιστορικού ρεκόρ αβεβαιότητας σε βιομηχανία - λιανεμπόριο

07:02

Ως προς το μέρισμα, πιο κοντά είναι η Eurobank - Μπάζει από παντού ο εξωδικαστικός - Τα ωραία της Μπλε Κέδρος

23:58

Ιταλία: Υπεγράφη απόφαση περιορισμού της χρήσης των καλοριφέρ

23:46

Πακιστάν: Έως και 9 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της φτώχειας μετά τις πλημμύρες

23:30

Γκρόσι (ΙΑΕΑ): Παρά την προσάρτηση ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια είναι «προφανώς ουκρανικός»

23:25

Ερντογάν: Παραμένει αρνητικός στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

23:08

Wall Street: Συνεχίστηκαν οι απώλειες «κοιτάζοντας» προς τα αυριανά στοιχεία ανεργίας - Στις -350 ο Dow

23:05

Μασκ: Θέλει να σταματήσει τη δίκη της 17ης Οκτωβρίου για να «κλείσει» τη συμφωνία με το Twitter

22:42

Ερντογάν μετά το επεισόδιο με Μητσοτάκη: Όταν λέμε θα έρθουμε μία νύχτα ξαφνικά, εννοούμε επίθεση σε όποιον μας ενοχλεί

22:27

Συρία: Νεκρός ηγέτης του ISIS κατά την διάρκεια αμερικανικής επιδρομής

22:01

Πετρέλαιο: Άνοδος για 4η συνεχόμενη συνεδρίαση ελέω OPEC+ - Σε υψηλό μήνα το brent

21:58

Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη για τα νησιά στη νέα πρόκληση Ερντογάν από την Πράγα

21:50

Ανησυχία Μακρόν για την κατάσταση στο Αιγαίο - Ζητά από Ερντογάν «σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο»

21:40

Τσιόδρας: Η ανθρωπότητα έκανε τεράστια λάθη με τον κορονοϊό - Μακάρι να μάθουμε

21:34

Ζελένσκι: Ζητά όπλα από τους Ευρωπαίους «για να μη φτάσουν οι Ρώσοι στη Βαρσοβία ή την Πράγα»

21:30

Συνάντηση Μητσοτάκη – Κοβάτσεφσκι: Επί τάπητος η κατασκευή κοινών ενεργειακών έργων στην Αλεξανδρούπολη

21:20

Alpha Bank – «Μαζί, με στόχο την υγεία»: 8 χρόνια συνεισφοράς στις δομές υγείας των ελληνικών νησιών

21:18

Νορβηγία: Κλείνει τα λιμάνια σε ρωσικά αλιευτικά και εντείνει τους τελωνειακούς ελέγχους

21:03

Χρυσός: Αμετάβλητες οι τιμές σε αναμονή των αυριανών στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ

20:55

Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση: Χρειάζεται κοινή απάντηση - Απόφαση για πλαφόν στο φυσικό αέριο έως τέλος Οκτωβρίου