Τράπεζες: Ώθηση στα έσοδα από την αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 6 δισ. ευρώ το α' εξάμηνο

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τράπεζες: Ώθηση στα έσοδα από την αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 6 δισ. ευρώ το α' εξάμηνο
Από τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που ήταν το αποκλειστικό θέμα συζήτησης, οι τράπεζες μιλούν τώρα για αύξηση των εξυπηρετούμενων. Πόσο αύξησε το πορτοφόλι των performing loans η κάθε τράπεζα. Ποιες άλλες πηγές αύξησαν συνολικά τα έσοδα α΄ εξαμήνου 2022.

Αν μέχρι πρότινος οι τράπεζες μιλούσαν αποκλειστικά για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τώρα ο λόγος γίνεται για αύξηση των εξυπηρετούμενων. Μέσω αυτής, όπως φάνηκε από τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων α' εξαμήνου, οι τράπεζες άνοιξαν δρόμο για την αύξηση των επιτοκιακών τους εσόδων, ο οποίος θα διαπλατυνθεί με τις αυξήσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αύξησαν τα εξυπηρετούμενα δάνειά τους κατά 6 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων των τραπεζών, μαζί με τα έσοδα από προμήθειες και χρηματοοικονομικές πράξεις.

Με τη σειρά που παρουσίασαν τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου, προκύπτει ότι στο διάστημα αυτό η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων για τη Eurobank ήταν ύψους 1,6 δισ. ευρώ (σύνολο εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα 25,4 δισ. ευρώ), για την Εθνική 1,3 δισ. ευρώ (το 1,1 δισ. από τρίμηνο σε τρίμηνο και 2,3 δισ. σε ετήσια βάση, με το ύψος των εξυπηρετούμενων δανείων να ανέρχεται σε 26,5 δισ. ευρώ), για την Alpha Bank 900 εκατ. ευρώ μόνο στο β΄ τρίμηνο (από τα 29,7 στα 30,6 δισ. ευρώ, ενώ από τον Ιούνιο του 2021, όταν η Τράπεζα ανακοίνωσε το project μετασχηματισμού της “Tomorrow”, η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων της ανέρχεται σε 3,2 δισ. ευρώ) και η Τράπεζα Πειραιώς κατά 2,2 δισ. ευρώ (από τα 25,2 δισ. εξυπηρετούμενων δανείων του Ιουνίου 2021 στα 27,4 δισ. του Ιουνίου της φετινής χρονιάς.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την αύξηση των εσόδων και τις διόδους αυτής, από τις παρουσιάσεις των τραπεζών στους αναλυτές προκύπτουν τα εξής (με τη σειρά που ανακοίνωσαν αποτελέσματα:

Eurobank

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4,5% έναντι του α΄ εξαμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε 700 από 670 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 22,4% σε 256 εκ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του Δικτύου, και τις υπηρεσίες καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 61 μονάδων βάσης το α΄ εξάμηνο 2021.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8,8% σε 956 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2022. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε 572 εκ. ευρώ, από 45 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 65,4% σε 1.528 εκ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2022.

Εθνική Τράπεζα

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα βάσης λόγω της αποεπένδυσης του χαρτοφυλακίου Frontier στα μέσα Δεκεμβρίου 2022, τα καθαρά έσοδα από τόκους κατόρθωσαν να αυξηθούν οριακά σε σχέση με πέρυσι, σε 564 εκατ. ευρώ, καθώς η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους ΜΕΑ αντισταθμίστηκε από τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από ομόλογα, την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας, αλλά κυρίως από την ισχυρή ανάκαμψη των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα (+2,3 δισ. σε ετήσια βάση).

Το β’ τρίμηνο 2022, τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 9% σε τριμηνιαία βάση σε 294 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,1 δισ. στο τρίμηνο έναντι 0,3 δισ. το α’ τρίμηνο 2022, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να αυξάνεται κατά 11μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και να διαμορφώνεται σε 189 μ.β.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη κατά 24% σε ετήσια βάση, σε 160 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, υποστηριζόμενα από τις αυξανόμενες εκταμιεύσεις δανείων Λιανικής και Εταιρικής τραπεζικής, καθώς και τις προμήθειες από κάρτες, πληρωμές και τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (trade finance).

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 288 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, επωφελούμενα από τις θέσεις της Τράπεζας σε παράγωγα προϊόντα.

Alpha Bank

Σε επαναλαμβανόμενη βάση το Καθαρό Έσοδο Τόκων ενισχύθηκε κατά 6,7%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των χορηγήσεων και των εσόδων χρεογράφων.

Ειδικότερα:

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 19,5 εκατ. ευρώ ή 6,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 302,7 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή επηρεάστηκε θετικά κατά 3,3 εκατ. ευρώ λόγω του μεγαλύτερου ημερολογιακά τριμήνου και αντιστάθμισε μερικώς α) την απώλεια εσόδων από τόκους δανείων ΜΕΑ 1,7 εκατ. ως αποτέλεσμα της πώλησής τους το α’ τρίμηνο και β) τη μικρότερη συνεισφορά του Προγράμματος TLTRO III στο Καθαρό Έσοδο Τόκων 1,3 εκατ. ευρώ λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο.

Σε επαναλαμβανόμενη βάση, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 6,7%, κυρίως λόγω της αύξησης του χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων, καθώς και των υψηλότερων εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων, τόσο σε όγκο όσο και σε αποδόσεις.

Η Τράπεζα είχε επίσης σημαντική αύξηση των Εσόδων από Προμήθειες που προέκυψε κυρίως από τη χορήγηση νέων δανείων. Τα καθαρά Έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 100,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,7% ή 7 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης του α’ τριμήνου που οφειλόταν σε έσοδα που προέκυψαν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων. Η επίδοση του β’ τριμήνου οφείλεται στην αύξηση των προμηθειών από Πιστωτικές Κάρτες και Πληρωμές, σε συνδυασμό με την αύξηση των χορηγήσεων δανείων, καθώς και στην ανθεκτική επίδοση των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Τράπεζα Πειραιώς

Η επέκταση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων υποστήριξε σημαντικά τα έσοδα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 591 εκατ. ευρώ το α΄ 6μηνο 2022, μειωμένα κατά 23% ετησίως, λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 306 εκατ. το 2ο 3μηνο 2022, αυξημένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση, ωθούμενα από την παραγωγή δανείων και τα έσοδα από ομόλογα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε 512 εκατ. ευρώ το α΄ 6μηνο 2022, αυξημένα κατά 3% ετησίως, και σε 266 εκατ. το β΄ 3μηνο 2022, αυξημένα κατά 8% τριμηνιαίως, με συμβολή της επέκτασης του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και των υψηλότερων αποδόσεων του χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος.

Η Τράπεζα κατέγραψε και ισχυρή ανάπτυξη στις προμήθειες, με δυναμικές τάσεις στις περισσότερες κατηγορίες. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το α΄6μηνο 2022 ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% ετησίως. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το β΄ 3μηνο 2022 ανήλθαν σε 124 εκατ. ευρώ, +8% τριμηνιαίως, και +11% ετησίως. Βασικοί συντελεστές της αύξησης ήταν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων, τα έσοδα από κίνηση κεφαλαίων, οι προμήθειες συναλλάγματος, και τα έσοδα από πιστωτικές κάρτες, ενώ τα έσοδα από μισθώματα συνέβαλαν επίσης θετικά και αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,6% το 2ο 3μηνο 2022.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τράπεζες: Και οι τέσσερις συστημικές στο κλαμπ του μονοψήφιου δείκτη NPE - Στο 6,8% ο μέσος όρος μη εξυπηρετούμενων δανείων 

Τράπεζες: Πώς σχεδιάζουν να γυρίσουν στην Οικονομία υγιή τα πρώην κόκκινα δάνεια

Όλες οι ειδήσεις

15:11

Ιταλία: Η Μελόνι αποφάσισε να διατηρήσει την νεοφασιστική φλόγα στο σύμβολο των Αδελφών της Ιταλίας

14:58

Γερμανία: Λίγο άνω του 75% του στόχου αποθήκευσης οι ποσότητες φυσικού αερίου

14:51

Χαλκιδική: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε το πρωί στο Παλιούρι

14:43

ΝΔ: Στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν ήδη την "εξειδίκευση" της στρατηγικής που ξεδίπλωσε ο κ.Τσίπρας

14:21

Καθυστερήσεις σε δρομολόγια τραίνων λόγω φωτιάς στα Οινόφυτα

14:16

Ουκρανία: Πλοίο με σιτηρά αναμένεται να αφιχθεί στη Συρία

14:13

Ιράν: Άρχισε η δίκη του επιφανούς μεταρρυθμιστή Μοσταφά Ταϊζαντέχ

14:06

Αίγυπτος: Τουλάχιστον 40 νεκροί από φωτιά που ξέσπασε σε εκκλησία στην πόλη της Γκίζας

14:00

Αναζητούνται κονδύλια για αύξηση των δικαιούχων του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»

13:51

Φθορές σε δύο μηχανήματα συναλλάγματος στην περιοχή της Ακρόπολης

13:49

Δένδιας: Η Λευκωσία δεν μπορεί να παραμένει η μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπη

13:45

Κεντρική Μακεδονία: Περισσότερες από 64.000 τροχονομικές παραβάσεις το πρώτο επτάμηνο του 2022 

13:41

E-shop πούλησε υποδήματα αξίας 2,8 εκατ. ευρώ χωρίς να εκδώσει αποδείξεις

13:35

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 25χρονου για παράνομη μεταφορά 13 μεταναστών

13:26

Στην Τήνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου

13:22

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ληστεία σε βάρος τριών ανηλίκων στην Πλατεία Ευόσμου

13:16

«Απογειώθηκε» το αεροδρόμιο Χανίων το 2022

13:07

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στη Θάσο

13:03

Ο Ρακές Τζουντζουνουάλα, «ο Ουόρεν Μπάφετ της Ινδίας», πέθανε σε ηλικία 62 ετών

12:54

Αυστρία: Νεκροί 3 παράτυποι μετανάστες μετά από καταδίωξη του οχήματός τους από την συνοριοφυλακή

12:42

Αυξάνονται οι έλεγχοι για το Δεκαπενταύγουστο - Καύσιμα, κυλικεία και ξαπλώστρες στο στόχαστρο

12:31

Ένας στους 8 ασθενείς με Covid -19 εμφανίζει «long Covid»

12:19

Aramco: Ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών κερδών της κατά 90%, στα 48,4 δισ. δολάρια το 'Β φετινό τρίμηνο

12:13

Πώς η Ευρώπη έχασε την κουλτούρα της

12:07

Βόρεια Κορέα: Επικρίνει τον ΓΓ του ΟΗΕ μετά την έκκλησή του για αποπυρηνικοποίηση

11:59

Σρι Λάνκα: Επιτρέπει τον ελλιμενισμό πλοίου της Κίνας παρά τις ανησυχίες της Ινδίας

11:38

Άμεση πρόκληση για την ακτοπλοΐα η ανανέωση του στόλου της

11:30

Πάτμος και Λειψοί οι τουριστικοί προορισμοί που ξεχωρίζουν για τα θρησκευτικά προσκυνήματα

11:23

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Σάμου

11:16

Meteo: Μια «ψυχρή λίμνη» στην ατμόσφαιρα θα προκαλέσει τοπικά ισχυρές καταιγίδες