advertorial

Prodea: Τα σχέδια για νέο logistics center στον Ασπρόπυργο

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Prodea: Τα σχέδια για νέο logistics center στον Ασπρόπυργο
Η ΑΕΕΑΠ προχώρησε στην εξαγορά εταιρείας που κατέχει έκταση συνολικής επιφάνειας 110 χιλ. τ.μ. επί των οποίων σχεδιάζει την ανέγερση σύγχρονου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.

Σε μια νέα εξαγορά προχώρησε πρόσφατα η Prodea Investments, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της με μια νέα μεγάλη έκταση στην οποία σχεδιάζεται επένδυση στον τομέα logistics.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από την πρόσφατη οικονομική κατάσταση 3μήνου (2022) της ΑΕΕΑΠ, στις 18 Απριλίου 2022 η Prodea προχώρησε στην απόκτηση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΘΡΙΑΣΕΥΣ Α.Ε. Η ΘΡΙΑΣΕΥΣ Α.Ε. στις 31 Μαΐου 2022 προέβη στην απόκτηση 17 αγροτεμαχίων στον Ασπρόπυργο Αττικής συνολικής επιφάνειας 110 χιλ. τ.μ. επί των οποίων σχεδιάζει την ανέγερση σύγχρονου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. Πάντως, η Prodea την 23η Μαΐου 2022 υπέγραψε σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης για την απόκτηση του υπολειπόμενου μετοχικού κεφάλαιού της ΘΡΙΑΣΕΥΣ Α.Ε. υπό την αναβλητική αίρεση της επιτυχούς ανάπτυξης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. Κατά συνέπεια, το τίμημα για την αγορά των μετοχών θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της ως άνω σύμβασης με βάση την καθαρή θέση (NAV) της εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

«Οι εμπορικές αποθήκες (logistics) σημειώνουν ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση, που έχει οδηγήσει στη συμπίεση των αποδόσεών τους και σε ορισμένες περιπτώσεις αύξηση των μισθωμάτων», σημειώνονταν στην ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση του ομίλου.

Οι επενδύσεις

Σε κάθε περίπτωση, το 2022 μπήκε με θετικά νέα για την Prodea Investments καθώς στο πρώτο τρίμηνο του έτους κατέγραψε κύκλο εργασιών 36,5 εκατ. ευρώ, έναντι 31,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2021, adjusted EBITDA 26,1 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 18,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, υπό τον Αρ. Καρυτινό, προχώρησε και στην παραπάνω επιχειρηματική κίνηση. Ενώ, όπως πρόσφατα αναφέρθηκε στο πλαίσιο της τακτικής Γ.Σ. της εισηγμένης, η ΑΕΕΑΠ προωθεί και υλοποιεί συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα 600 εκατ. ευρώ (σε όρους κόστους, όχι τελική αποτίμηση) με τη διοίκησή της να εκτιμά ότι φέτος θα ολοκληρώσει επενδύσεις, 100 με 150 εκατ. ευρώ.

Η επενδυτική στρατηγική της Prodea, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, συνοψίζεται ως εξής:

  • Έμφαση σε χαρτοφυλάκιο κτηρίων γραφείων με «πράσινα» χαρακτηριστικά με στόχο την εξέλιξη της εταιρείας ως τον μεγαλύτερο επενδυτή πράσινων γραφείων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.
  • Μείωση της επενδυτικής έκθεσης σε ακίνητα που δεν εμπίπτουν στην τρέχουσα επενδυτική στρατηγική της εταιρείας (non-core assets).
  • Σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε ακίνητα logistics, διατήρηση της επενδυτικής έκθεσης στον ξενοδοχειακό κλάδο και επιλεκτικές τοποθετήσεις σε οικιστικά ακίνητα.

Η Prodea είναι η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ με μεγάλη απόσταση από τις υπόλοιπες όσο αφορά την αξία του χαρτοφυλακίου της, το οποίο αποτελείται από 373 ακίνητα, εύλογης αξίας 2,3 δισ. ευρώ, με ποσοστό πληρότητας 94,9%, ετησιοποιημένα μικτά μισθώματα 145,6 εκατ. ευρώ και μικτή μισθωτική απόδοση 6,8%. Πάντως, αν και αρχίζει να εστιάζει ολοένα και περισσότερο στα logistics, η Prodea κατά βάση στοχεύει στη δημιουργία χαρτοφυλακίου ακινήτων, κυρίως γραφείων, με πράσινα χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Prodea, Αριστοτέλης Καρυτινός, κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων, σημείωσε ότι η συνολική Μικτή Αξία (GAV) πράσινων κτηρίων στο τέλος του 2022 θα είναι 505 εκατ. (περίπου το 38% του συνολικού GAV γραφείων της ΑΕΕΑΠ).

Στις 19 Απριλίου 2022 η εταιρεία προέβη στη σύναψη ομολογιακού δανείου ποσού έως 75 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. Το δάνειο είναι διάρκειας 5 ετών με επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 2,60% ετησίως. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων.

Την 6 Ιουνίου 2022 κατακυρώθηκε στην εταιρεία, μέσω ελεύθερης πώλησης στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ένα ακίνητο (οριζόντια ιδιοκτησία – Κτίριο Α) στο Μαρούσι Αττικής, επί των οδών Χειμάρρας 8, Γραβιάς και πεζόδρομου. Το τίμημα της απόκτησης ανήλθε σε 35 εκατ. ευρώ και η εύλογη αξία του, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε 34,113 εκατ. ευρώ.

Τι «τρέχει» στην αγορά real estate

Όπως αναφέρονταν στην οικονομική έκθεση 3μήνου, «αναφορικά με τα γραφεία, πλέον των προαναφερόμενων, σημειώνεται μεγάλη αύξηση της ζήτησης και ιδιαίτερα για κτήρια υψηλών προδιαγραφών ή/και βιοκλιματικά κτήρια, συμπαρασύροντας παράλληλα την αγορά γραφείων γενικότερα».

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, «ως κυριότερο σημείο που χρήζει προσοχής η Εταιρεία αναγνωρίζει την αύξηση του κατασκευαστικού κόστους ακινήτων. Ωστόσο ο Όμιλος έχει περιορισμένη έκθεση σε έργα ανάπτυξης ακινήτων σε σχέση με το σύνολο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, με την πλειοψηφία αυτών να βρίσκονται σε προχωρημένη φάση ολοκλήρωσης. Παράλληλα έχει καταγραφεί αυξητική τάση στα επίπεδα των μισθωμάτων στους κλάδους της ελληνικής αγοράς ακινήτων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος με αποτέλεσμα η όποια αύξηση του κατασκευαστικού κόστους να αναμένεται να εξισορροπηθεί ως ένα βαθμό από τα αυξημένα έσοδα από μισθώματα. Συνεπώς δεν αναμένεται να είναι ουσιώδης η επίπτωση στα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου».

Αναφορικά με την έναρξη νέων έργων ανάπτυξης, «η εταιρεία είναι σε φάση αναμονής και αξιολόγησης πριν προβεί στην έναρξη εργασιών. Αναφορικά με την πληθωριστική πίεση, τα έσοδα της εταιρείας από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με την μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή. Σε αυτή τη φάση δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η γενικότερη επίπτωση που μπορεί να έχει στην οικονομική κατάσταση των πελατών του Ομίλου μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και αύξηση των τιμών εν γένει».

Τέλος η Εταιρεία θα εντατικοποιήσει τις ενέργειές της για την υλοποίηση σε επιλέξιμα ακίνητά της «πράσινων» ενεργειακών επενδύσεων (π.χ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές αποθηκευτικών χώρων) έτσι ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των μισθωτών της μέσω του περιορισμού της εξάρτησής τους από παραδοσιακές πηγές ενέργειας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Prodea: Απέκτησε ακίνητο στο Μαρούσι που έβγαλε σε πλειστηριασμό η doValue

Prodea: Κέρδη 18,5 εκατ. ευρώ και αύξηση τζίρου 16,6% το πρώτο τρίμηνο

Όλες οι ειδήσεις

08:05

Συνάντηση Σταϊκούρα – Βεστάγκερ στην Αθήνα για αγορές και ανταγωνισμό

08:04

Έχουν σχέδιο για το που θέλουν να πάει ο πλανήτης μας;

07:57

Απολογείται σήμερα ενώπιον του ΜΟΔ ο Λιγνάδης -Τι θα ισχυριστεί για τις κατηγορίες

07:54

ΕΡΓΟΣΕ: Φθινόπωρο οι πρώτες μελέτες για τα έργα των 4 δισ. ευρώ – Ο διάλογος, η χρηματοδότηση και οι σύμβουλοι

07:52

Κορονοϊός: «Πρεμιέρα» με ενστάσεις για την 4η δόση του εμβολίου στους πολίτες 30-59 ετών

07:49

Ρεύμα: Αλαλούμ στη λιανική «βλέπουν» προμηθευτές με τα νέα τιμολόγια από Αύγουστο

07:47

Ξανά από το σημείο μηδέν η ΑΜΚ της Attica Bank

07:46

ΕΦΚΑ: Σύνταξη για 50.000 ασφαλισμένους με χρέη - Ποιες οφειλές παραγράφονται στην 10ετία

07:43

Ο διχασμός στη Δύση και οι απαραίτητες φθινοπωρινές κάλπες

07:40

Το πιο... high ιδιωτικό κλαμπ του κόσμου άνοιξε στον 100ό όροφο του Central Park Tower

07:39

Attica Bank: Η ΓΣ και η DBRS - Έρχεται deal με γαλλικό άρωμα στις ασφάλειες

07:34

Καύσιμα: Τι πρέπει να κάνετε για να μην σας κλέψουν στην αντλία

23:55

Βρετανία: Τι απανατά ο πρίγκιπας Κάρολος σε αναφορά για χρηματισμό τους, ύψους 3 εκατ. ευρώ

23:26

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 22 νεκροί σε νυχτερινό κέντρο - Άγνωστα τα αίτια θανάτου

22:52

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 32χρονης - Σε επίσκεψη στο Μεταγωγών είχε κρύψει μικροδέμα κάνναβης

22:29

Ουκρανία: Νέοι αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους για τους πρόσφυγες

21:58

Επίσκεψη του προέδρου της Ινδονησίας σε Ουκρανία και Ρωσία

21:24

«Έξυπνος» μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας από τον Δήμο Ιλίου και το ΠΑΔΑ

20:53

Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο του χιμπατζή στο Αττικό Πάρκο

20:38

Τουρκία: Δεκάδες συλλήψεις διαδηλωτών πριν από το Pride της Κωνσταντινούπολης

20:23

Ryanair: Λιγότερο των 2% των πτήσεων επηρεάστηκε από τις απεργίες στην Ευρώπη

20:02

Ποιες επιχειρήσεις που διακρίθηκαν για τις υψηλότερες επιδόσεις στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

19:52

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Επαφές Ανδρουλάκη για τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στα πανεπιστήμια

19:41

Ραφήνα: Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου 42χρονος από 4 άτομα

19:30

Ένας «ρωσικός χειμώνας» για την Ευρώπη;

19:21

Επενδύσεις 600 δισ. δολαρίων υιοθετεί η G7 κατόπιν πρωτοβουλίας των ΗΠΑ

19:15

Κομισιόν: 300 δισ. ευρώ σε αναπτυσσόμενες χώρες για την ανάσχεση της επιρροής της Κίνας

19:07

ΗΠΑ: Αυστηρό το νέο πλαίσιο του NATO για την αντιμετώπιση της Κίνας

18:53

ΥΠΕΝ: Ο Αμυράς για τη θανάτωση χιμπατζή στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

18:37

Βουλγαρία: Ο πρωθυπουργός απορρίπτει τα περί αποστολής όπλων στην Ουκρανία