advertorial

Trastor ΑΕΕΑΠ: Η επενδυτική στρατηγική μετά τη δημόσια πρόταση

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Trastor ΑΕΕΑΠ: Η επενδυτική στρατηγική μετά τη δημόσια πρόταση
Τι αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο για την επόμενη μέρα στην ΑΕΕΑΠ μετά τη διαδικασία. Δεν σχεδιάζει έξοδο από το ΧΑ η Πειραιώς, που θα εστιάσει η εταιρεία ακινήτων.

Η Trastor ΑΕΕΑΠ θα συνεχίσει την επενδυτική της δραστηριότητα εστιάζοντας σε ακίνητα αποθηκών και διανομής (κέντρα logistics) και γραφείων υψηλής προβολής και σύγχρονων προδιαγραφών, ενώ παράλληλα θα εντατικοποιήσει τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου της μέσω της δυναμικής διαχείρισης των υφιστάμενων ακινήτων της, συμπεριλαμβανομένων επιλεκτικών πωλήσεων. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα ζητήσει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. δεδομένης και της υποχρέωσης της εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ.

Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησε χτες, και θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιουνίου, η δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατείχε η Πειραιώς, ήτοι κατ’ ανώτατο 4.904.553 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 3,25% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Trastor, συμπεριλαμβανομένων και των 4.600 μετοχών των οποίων ο προτείνων κατέχει τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει συμβάσεων ενεχύρου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε σε 1,25 ευρώ ανά μετοχή. Ως γνωστόν, η Πειραιώς απέκτησε προ ολίγων μηνών το ποσοστό περίπου 52% περίπου που κατείχε η WRED LLC, ελεγχόμενη εταιρεία από την Värde Partners, στην ΑΕΕΑΠ.

Όπως σημειώνεται στο πληροφοριακά έντυπο που συνοδεύει την δημόσια πρόταση της Πειραιώς για τις μετοχές της Trastor που δεν κατέχει, η επένδυση του Προτείνοντος (η τράπεζα) στην Εταιρεία (την ΑΕΕΑΠ) εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας του μέσω αποκτήσεων ακινήτων ή εταιρειών με χαρτοφυλάκιο ακινήτων και επέκταση στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας.

Στόχος της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων παραμένει ο εντοπισμός και η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, σύμφωνα με τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια της επενδυτικής της στρατηγικής, η οποία στοχεύει στη δημιουργία άμεσης αύξησης των εσόδων της και τη δημιουργία υπεραξίας για τους Μετόχους της τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό, η Trastor επικεντρώνει την επενδυτική της στρατηγική στους κύριους άξονες της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μεγάλων αστικών περιοχών, όπου το απόθεμα των επενδυτικών ακινήτων με θεσμικά χαρακτηριστικά βρίσκεται σε έλλειψη, ενώ παράλληλα τη διαφοροποιεί προσαρμοζόμενη στη δυναμική εξέλιξη του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των σύγχρονων τάσεων που διαμορφώνουν το περιβάλλον της κτηματαγοράς.

Σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς και της έντονης ζήτησης για ακίνητα βιώσιμης ανάπτυξης και εφαρμογής κριτηρίων ESG στην επενδυτική της στρατηγική, η Εταιρεία θα εισέλθει στην κατασκευή τέτοιων ακινήτων (κτήρια γραφείων/αποθηκών) είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με καταξιωμένους συνεργάτες/developers.

Επίσης, η Πειραιώς, όπως αναφέρεται, σκοπεύει να υποστηρίξει τις προσπάθειες της διοίκησης της εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της και την βελτίωση της διασποράς του, καθώς και να ενισχύσει την Εταιρεία με πρόσθετα κεφάλαια εφόσον αυτό απαιτηθεί για την υλοποίηση των σχεδιασμών της.

Η Τράπεζα εκτιμά πως η εταιρεία ακινήτων βρίσκεται σε καλή θέση για να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες που αναμένεται να εμφανιστούν, βασιζόμενη στη βαθιά γνώση της αγοράς που κατέχουν τα εξειδικευμένα της στελέχη. Η Συναλλαγή ενισχύει τη στρατηγική του Προτείνοντα για κινήσεις με θετική απόδοση κεφαλαίων και αναμένεται να επιφέρει τα ακόλουθα βασικά οφέλη για τον Προτείνοντα:

▪ άμεση ενίσχυση των πηγών εσόδων από προμήθειες, με προοπτικές περαιτέρω αύξησης,

▪ αξιοποίηση της ευνοϊκής δυναμικής που γίνεται ολοένα και πιο εμφανής στην ελληνική αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα στους υψηλής ανάπτυξης τομείς των γραφείων υψηλών προδιαγραφών και αποθηκών (logistics), όπου επικεντρώνεται κυρίως η Εταιρεία,

▪ ισχυροποίηση της επενδυτικής πρότασης της Τράπεζας σε πλατφόρμες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση της Συναλλαγής επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, είναι πρακτικά ουδέτερη. Η Συναλλαγή θα ενισχύσει άμεσα τα έσοδα από προμήθειες και θα εμβαθύνει περαιτέρω την τεχνογνωσία γύρω από τη δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων. Η Trastor ΑΕΕΑΠ θα αποτελέσει επενδυτικό εργαλείο για τον όμιλο Πειραιώς στην αξιοποίηση της ισχυρής προοπτικής ανόδου που προσφέρει η ελληνική αγορά.

Σημειώνεται ότι η Συναλλαγή δεν θα έχει καμία αλλαγή στην δραστηριότητα της Εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ και του Προτείνοντος ως πιστωτικού ιδρύματος. Επιπλέον δε θα επέλθει καμία μείωση στις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών του Ομίλου του Προτείνοντος, ως αποτέλεσμα της εν λόγω Συναλλαγής. Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και των θυγατρικών της εκτός Ελλάδος. Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της και δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, ούτε να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην Εταιρία και στις θυγατρικές της δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών. Ο Προτείνων δεν πρόκειται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το χαρτοφυλάκιο της Trastor ΑΕΕΑΠ αποτελείται κυρίως από εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα. Την 31.12.2021 το χαρτοφυλάκιο περιελάμβανε συνολικά 59 ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 238 χιλ. τ.μ. Η εύλογη αξία (αξία αποτίμησης) των ακινήτων αυτών ανερχόταν σε 324,93 εκατ. ευρώ, όπως προσδιορίστηκε από τους ανεξάρτητους εκτιμητές των Εταιρειών «CBRE Αξίες Α.Ε.» και «Π. Δανός και Συνεργάτες Α.Ε.». Το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του ομίλου της Εταιρείας στις 31.12.2021 συνοψίζεται ανά κατηγορία ακινήτου ως εξής: 19 Γραφεία (59,3% επί της αξίας αποτίμησης ακινήτων), 17 Εμπορικά Καταστήματα (16,8%), 9 Ακίνητα Μικτής Χρήσης (11,4%, περιλαμβάνονται τα ακίνητα τα οποία έχουν χρήσεις καταστήματος και γραφείων), 5 Αποθήκες - Logistics (9,8%), 3 Πρατήρια υγρών καυσίμων (0,3%), 1 Σταθμός Αυτοκινήτων (1,0%), 5 Οικόπεδα (1,4%). Το 2021 η Trastor είχε έσοδα 19,13 εκατ. ευρώ, EBITDA 29,5 εκατ. ευρώ, Adjusted EBITDA 11,83 εκατ. ευρώ, κέρδη 23 εκατ. ευρώ, Κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες ύψους 16,9 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 23,9 εκατ. ευρώ, μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 147,9 εκατ. ευρώ, βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2,47 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 181 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

15:36

Κορονοϊος: Στα 7.682 τα νέα κρούσματα, 97 διασωληνωμένοι

15:29

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει πέντε νέους κορυφαίους αθλητές

15:20

ΚΕΠΕ: Οι εξαγωγές παρουσιάζουν αυξανόμενο βαθμό εξειδίκευσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες

15:07

Παραμένουν στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ μάσκες και μέσα ατομικής προστασίας

15:06

Ουκρανία: Η ΕΕ κινητοποιεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης για χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές

15:01

Ανδρουλάκης: O Έλληνας θα νιώσει ξένος στον τόπο του εξαιτίας της ακρίβειας

14:54

Καύσιμα-Τιμές: Γιατί αναμένει μικρή πτώση η αγορά – Καλπάζει η αισχροκέρδεια

14:51

ΑΑΔΕ: Απλοποίηση διαδικασίας σε τροποποιήσεις συμβολαίων ακινήτων

14:50

Προς ψηφιοποίηση 200.000 ΜμΕ με ενισχύσεις 445 εκατ. ευρώ - Οι λεπτομέρειες του προγράμματος

14:45

Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με τον υπ. Εξωτερικών της Αρμενίας

14:32

Πανελλήνιες: Την Τρίτη η ανακοίνωση των βαθμολογιών για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

14:30

Περισσότεροι από 1.130 μετανάστες επιχείρησαν να εισέλθουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα το τελευταίο 3ήμερο

14:27

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση

14:25

G7: Στο πλευρό της Ουκρανίας «για όσο χρειαστεί» με στόχο τη μείωση των εσόδων της Ρωσίας

14:14

Προϋπολογισμός: «Υπερέσοδα» 2,8 δισ. ευρώ από φόρους λόγω ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ

14:09

Ο Ζελένσκι ζητεί περισσότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

14:05

Δίκη Λιγνάδη: «Βιαστής ή εκβιαστης δεν υπήρξα ποτέ»

14:01

Β. Γούναρης (Ελληνογερμανικό): Κύρια προτεραιότητα η τόνωση των γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

13:51

Οικονόμου: Στη Βουλή, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, συζήτηση για την κοινωνική πολιτική, στις 6 Ιούλιου

13:46

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεν έπεισε η αρχική τεχνική αντίδραση

13:46

Deloitte - Το ξενοδοχείο του μέλλοντος: Πώς διαμορφώνονται οι τάσεις στον σχεδιασμό των resorts στη Μεσόγειο

13:33

«Εφυγε» ο δισεκατομμυριούχος Leonardo Del Vecchio -Από ένα μικρό εργαστήρι ξεκίνησε ο «Mr Ray Ban»

13:31

Τουρκία: «Άλμα» 8% για τη λίρα μετά τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης

13:06

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την 4η Ιουλίου η καταβολή τόκων από το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο

12:59

Ουκρανία: Προ των πυλών του Λισιτσάνσκ οι Ρώσοι - Έκκληση στους κατοίκους να «απομακρυνθούν επειγόντως»

12:55

Βεστάγκερ: Εκπληκτικά τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας - Σταϊκούρας: Ευρωπαϊκή λύση στην κρίση του κόστους ενέργειας

12:52

Η Bentley ξαναφτιάχνει το Speed Six του 1928 σε 12 νέα πιστά αντίγραφα

12:48

DW: Η Ρωσία πιέζει τους Αμερικανούς στην Αλάσκα

12:32

ΕΕ: Υιοθετήθηκε ο κανονισμός για την αποθήκευση φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα

12:29

EY Ελλάδος: Εβδομάδα 37 ωρών για τους υπαλληλους της από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου