Ο τζίρος του ομίλου της ΕΥΑΘ ανήλθε στο ποσό των 53,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2015 έναντι 53,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση 1%.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 18,6 εκατ. ευρώ έναντι 20 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα (μείωση 6,8%).

Τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 12,5 εκατ. ευρώ έναντι 16,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 26%), ενώ τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε 7,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. του αντίστοιχου περσινού εννεαμήνου (μείωση 40,7%).

Τα ταμειακά διαθέσιμα, εξάλλου, κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας τα 50,9 εκατ. ευρώ έναντι 46 εκατ. του εννεαμήνου 2014 (αύξηση 10,4%).

Σύμφωνα με την εταιρία, η εφαρμογή κοινωνικού τιμολογίου (δωρεάν μικρές καταναλώσεις και για μεγαλύτερες, μειώσεις μέχρι 50%), οι διακανονισμοί, η ελαφρά μείωση στην κατανάλωση, η σημαντική μείωση των επιτοκίων καταθέσεων, αλλά και σειρά έργων συντήρησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης άσκησαν πίεση στα καθαρά κέρδη της εισηγμένης.

Ομοίως, οι νέες αυξημένες φορολογικές προβλέψεις (αναβαλλόμενη φορολογία λόγω του νέου φορολογικού χειρισμού επισφαλών απαιτήσεων) και η αύξηση συντελεστή φορολογίας (από 26% σε 29%) επηρέασαν τα αποτελέσματα.

«Στο γνωστό περιβάλλον αβεβαιότητας κι έλλειψης ρευστότητας, οι επιδόσεις της ΕΥΑΘ παραμένουν σταθερά υψηλές και το εννεάμηνο του 2015, ενώ παράλληλα διευκολύνουμε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που διέπει τη λειτουργία της εταιρίας μας», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. Νίκος Παπαδάκης.