ΣΙΔΜΑ: Μεγάλη αύξηση στα προ φόρων κέρδη για το 2021 - Στα 31,7 εκατ. ευρώ

Newsroom
Μοιράσου το
ΣΙΔΜΑ: Μεγάλη αύξηση στα προ φόρων κέρδη για το 2021 - Στα 31,7 εκατ. ευρώ
Η διοίκηση  της ΣΙΔΜΑ σημειώνει πως η κρίση του πολέμου στην Ουκρανία, «θέτει τη συνέχιση της ανάπτυξης εν αμφιβόλω».

Σημαντική αύξηση κατέγραψε η κερδοφορία και ο τζίρος της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική για το σύνολο του 2021, σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η διοίκηση της ΣΙΔΜΑ σημειώνει πως η κρίση του πολέμου στην Ουκρανία, «πυροδοτώντας την έκρηξη των τιμών στην ενέργεια, στα μέταλλα και τα τρόφιμα, αλλά και εντείνοντας τη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, θέτει τη συνέχιση της ανάπτυξης εν αμφιβόλω».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ το 2021 διαμορφώθηκε σε ευρώ226,4 εκ., από ευρώ133,3 εκ. το 2020, αυξήθηκε δηλαδή κατά 70,0%, αντανακλώντας εν πολλοίς την αύξηση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2021 κατά 64,5% σε σχέση με το 2020. Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ανήλθε στα ευρώ 274,2 εκ. έναντι ευρώ 162,8 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 68,5%.

Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 27,1 εκ. από ευρώ 6,4 εκ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση κατά 327% κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών αλλά και της αύξησης κατά 50% του περιθωρίου μικτού κέρδους.

Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων, μετά από μια σειρά ζημιογόνων χρήσεων, ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας της εταιρείας, φθάνοντας στα ευρώ 31,7 εκ. από ευρώ 0,8 εκ. ζημιές το 2020.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική το 2021 διαμορφώθηκε σε ευρώ 150,1 εκ. από ευρώ 93,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 60%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 197,9 εκ. από ευρώ 123,4 εκ. το 2020, αυξημένος κατά 60,4%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 20,2 εκ., από ευρώ 5,6 εκ. το 2020 κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών και του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 44%, ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα παρουσίασαν κερδοφορία ύψους ευρώ 26,4 εκ. από ευρώ 0,4 εκ. το 2020. Στην βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων συνεισέφερε κατά ευρώ 12,4 εκ. και η λογιστική αντιμετώπιση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, που ολοκληρώθηκε μέσα στο έτος.

Αναφορικά με τις θυγατρικές των Βαλκανίων, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 67% στα ευρώ 44,6 εκ. έναντι ευρώ 26,7 εκ., με τη μέση τιμή πώλησης κατά 64,6% υψηλότερη σε σχέση με αυτήν του 2020, αύξηση των EBITDA σε ευρώ 3.505 χιλ. από ευρώ 733 χιλ. το 2020 (αύξηση 378%), και αύξηση αποτελεσμάτων προ φόρων σε ευρώ 2.970 χιλ. το 2021 από ευρώ 130 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών και αφετέρου στη βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 51% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η δε SIDMA Romania παρουσίασε και αυτή αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 146%, στα ευρώ 32,7 εκ. έναντι ευρώ 13,3 εκ. το 2020, με τη μέση τιμή πώλησης υψηλότερη κατά 77,8%. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της οφείλεται αφενός μεν στην αύξηση των τιμών πώλησης αλλά και στην αύξηση των ποσοτικών της πωλήσεων, ως αποτέλεσμα της επίλυσης των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετώπιζε τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του δανεισμού της και επιπλέον προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ 7,7 εκ.. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργική της κερδοφορία (EBITDA) έφθασε στα ευρώ 3.475 χιλ., ενώ το 2020 βρισκόταν σε μηδενικά επίπεδα, και τα προ φόρων αποτελέσματά της είχαν, μετά από αρκετά χρόνια, θετικό πρόσημο, αφού διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 2.411 χιλ. από ζημιές ευρώ 1.280 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η κερδοφορία διαμόρφωσε τα Ίδια Κεφάλαια της θυγατρικής θετικά, στα ευρώ2.404 χιλ., από αρνητικά ευρώ 7.807 χιλ. το 2020.

Σημειώνεται, τέλος, ότι, ο συνδυασμός της ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων, των θετικών αποτελεσμάτων του έτους και της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας βελτίωσε θεαματικά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και δυνατότητας εξυπηρέτησης του δανεισμού, οι οποίοι διαμορφώθηκαν την 31/12/2021 ως εξής:

  • Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια = 2,3
  • Δείκτης Κάλυψης τόκων (EBITDA/Καθαροί Τόκοι) = 6,3.
  • Η ρευστότητα του Ομίλου ανήρχετο στο τέλος του 2021 στα ευρώ 12,7 εκ. από ευρώ 16,7 εκ. στο τέλος του 2020, ενώ οι καθαρές δανειακές του υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 26% ή κατά ευρώ 25,5 εκ..

Στόχοι και Προοπτικές για το 2022

Την τελευταία πενταετία η εταιρεία βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά, αυξάνοντας χρόνο με το χρόνο τον όγκο των πωλήσεων της, ενώ η ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανείων της και η υψηλότατη κερδοφορία του προηγούμενου έτους έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση και τη ρευστότητά της και έχουν αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης. Έτσι, η εταιρεία έχει πλήρη ικανότητα εκμετάλλευσης ευνοϊκών συνθηκών αλλά και ενισχυμένη ανθεκτικότητα σε τυχόν αναταράξεις.

Τα δύο αυτά στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα ενόψει του γεγονότος ότι ο οικονομικός και επιχειρηματικός ορίζοντας είναι γεμάτος ευκαιρίες αλλά και απειλές.

Το 2022 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές, με την ελληνική οικονομία να συνεχίζει να ανακάμπτει, παρά τις συνεχιζόμενες από τα μέσα του περασμένου έτους εξωγενείς πληθωριστικές πιέσεις.

Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όμως, πυροδοτώντας την έκρηξη των τιμών στην ενέργεια, στα μέταλλα και τα τρόφιμα, αλλά και εντείνοντας τη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, θέτει τη συνέχιση της ανάπτυξης εν αμφιβόλω, παρά την αναμενόμενη έναρξη των εκταμιεύσεων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθετικότητας (RRF) και το νέο ΕΣΠΑ

Με την παραδοχή ότι η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω, και οι οικονομικές της συνέπειες δεν θα ενταθούν, η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ αναμένεται, και κατά το 2022, να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

18:28

Trastor: Πώληση γηπεδικής έκτασης στην Νέα Αγχίαλο

18:26

Spiegel: Χώρες της ΕΕ θα αναλάβουν την εκπαίδευση έως και 15.000 Ουκρανών στρατιωτών

18:21

ΔΕΠΑ Υποδομών: Νέο ομολογιακό δάνειο ύψους έως 580 εκατομμυρίων ευρώ

18:19

Λιβυκό κοινοβούλιο: «Παράνομη» η συμφωνία με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες

18:07

Reuters: Μόνο προσωρινά μέτρα στήριξης για ενέργεια προκρίνει το Eurogroup - To προσχέδιο κοινής δήλωσης

17:51

Ανοίγει η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων στις οικιστικές πυκνώσεις

17:36

Πρόταση για πλαφόν στο φυσικό αέριο θα ζητήσουν από την Κομισιόν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

17:33

Αντιγριπικός εμβολιασμός 2022: Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας - Οι συστάσεις

17:33

Το νέο άρωμα της Guerlain βγαίνει σε 37 μπουκαλάκια των 17.000 δολαρίων

17:31

Το Χρηματιστήριο ανέκτησε με... αντεπίθεση τις 800 μονάδες

17:21

Η ρωσική αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την δημοσιογράφο Μαρίνα Οφσιάνικοβα

17:21

Εξοικονομώ: 47.000 επιπλέον αιτήσεις θα χρηματοδοτηθούν με την αύξηση του προϋπολογισμού

17:13

Η απάντηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στις κατηγορίες Τσίπρα για τη χρηματοδότηση των φοιτητικών εστιών

17:12

Τζεντιλόνι: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον κίνδυνο της οικονομικής ύφεσης

17:09

Αέριο: Πότε και σε ποιους καταναλωτές μπορεί να επιβληθεί δελτίο στην Ελλάδα

17:00

ΕΛΙΝΟΙΛ: Αυξημένος κατά 186,3% ο τζίρος στο α΄ εξάμηνο - Κέρδη 6,19 εκατ. ευρώ

16:56

Credit Suisse: Καθησυχάζει η διοίκηση για τη ρευστότητα, την ώρα που αυξάνονται τα «πονταρίσματα» για τη χρεοκοπία

16:55

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη Διημερίδα του AECM στην Αθήνα

16:49

Υπ. Παιδείας: Παράταση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για εξαργύρωση voucher εκπαιδευτικών

16:49

Wall Street: Προσπάθεια αντίδρασης στην «αυγή» του δ' τριμήνου

16:32

Οι «επικίνδυνες» Credit Suisse και Deutsche Bank, πληρώνουν... το ακριβό και δυσεύρετο δολάριο

16:31

Αφγανιστάν: Στους 53 οι νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας σε σχολείο της Καμπούλ

16:29

Σταϊκούρας: Οι προκλήσεις απαιτούν συντονισμό στην ενεργειακή και στη δημοσιονομική πολιτική

16:28

Νέες διευκολύνσεις πληρωμών από τη ΔΕΗ

16:13

Ψηφιακή ταυτότητα: Παρατείνεται κατά ένα μήνα η έναρξη ισχύος για τις τράπεζες

16:12

Μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας - Λιβύης για τους υδρογονάνθρακες υπέγραψε ο Τσαβούσογλου

16:03

ΓΣΕΒΕΕ: Πρόεδρος γα τρίτη φορά ο Γιώργος Καββαθάς - Το νέο προεδρείο

16:01

OHE: Έκκληση για συγκέντρωση 800 εκατ. δολαρίων ως βοήθεια στο Πακιστάν

16:01

Reuters: Το Eurogroup θα δεσμευτεί μόνο για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης

15:55

ΔΥΠΑ: Προσωρινοί πίνακες για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στο ευρύτερο δημόσιο