ΤΑΙΠΕΔ: Συμφωνία – πλαίσιο για τα στρατηγικά έργα υποδομής της μονάδας PPF

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΤΑΙΠΕΔ: Συμφωνία – πλαίσιο για τα στρατηγικά έργα υποδομής της μονάδας PPF
Το Ταμείο στοχεύει στη δημιουργία μηχανισμού αναφορικά με ζητήματα ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων ΣΔΙΤ ή/και δημοσίων έργων, κρατικών ενισχύσεων κ.α. Αναζητάει κατάλληλους και έμπειρους συμβούλους για την προετοιμασία και υλοποίηση projects υψηλής προτεραιότητας.

Στην προκήρυξη πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών - Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία είναι αρμόδια η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, γνωστής και ως PPF (Project Preparation Facility), προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ. Επί της ουσίας, το Ταμείο αναζητάει κατάλληλους και έμπειρους συμβούλους, για την προετοιμασία και υλοποίηση έργων υψηλής προτεραιότητας.

Η εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων θα ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), χωρίζεται η σύμβαση σε 2 «κομμάτια», τα οποία θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβουλών, συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης έργων, υπηρεσίες νομικών συμβουλών, υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων και διαχείρισης, συμβουλευτικές υπηρεσίες γενικής διαχείρισης, συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού, υπηρεσίες νομικών συμβουλών και πληροφόρησης (τμήμα 1), αλλά και υπηρεσίες ελέγχου, υπηρεσίες χρηματοοικονομικού ελέγχου (τμήμα 2). Πιο συγκεκριμένα, η παρτίδα 1 θα περιλαμβάνει την παροχή νομικών, οικονομικών/οικονομικών και τεχνικών υπηρεσίες και η παρτίδα 2 θα περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ελέγχου.

Γενικότερα, επίσης, ο σύμβουλος πλαισίου πέρα από τεχνικές, οικονομικές, φορολογικές, νομικές και άλλες υπηρεσίες, θα παρέχει και «ESG» ανάλυση του έργου, δηλαδή εάν και πώς μπορεί το έργο να πληροί ορισμένα κριτήρια ESG (θα καλύπτονται σε συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους), θα αναλαμβάνει σχετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές αξιολογήσεις και μελέτες που σχετίζονται με ΣΔΙΤ ή τον τομέα Δημοσίων Έργων,

Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε για τις 25/02/2022. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την παροχή πρόσθετων Υπηρεσιών. Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για πρόσθετες Υπηρεσίες δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ, που διατίθεται κατ' αναλογία σε κάθε «τμήμα», δηλαδή 4.500.000 σε σχέση με το πρώτο και 500.000 ευρώ σε σχέση με το δεύτερο. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία αντιστοιχεί σε 15.000.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Ως γνωστόν, το ΤΑΙΠΕΔ δημιούργησε μια νέα ανεξάρτητη μονάδα, τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021 (υλοποίηση επενδυτικών έργων προτεραιότητας – ενδεικτικά γίνεται αναφορά για τομείς όπως: ενέργεια, περιβάλλον, αστικών περιοχών, μεταφορών ή ψηφιακοί τομείς). Προκειμένου να υποστηριχθεί η ταχεία κινητοποίηση και η οικονομικά αποδοτική εκτέλεση των σκοπών και αρμοδιοτήτων της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), το ΤΑΙΠΕΔ στοχεύει στη δημιουργία μηχανισμού «Συμφωνίας – Πλαισίου» για την παροχή σε αυτό νομικών, οικονομικών/χρηματοοικονομικών, τεχνικών και ελεγκτικών υπηρεσιών αναφορικά με ζητήματα ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων ΣΔΙΤ ή/και δημοσίων έργων, κρατικών ενισχύσεων καθώς και την εκτέλεση καθηκόντων ανεξάρτητου ελεγκτή από κατάλληλους και έμπειρους συμβούλους, για την ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία το ΤΑΙΠΕΔ ορίζεται ως αρμόδιο με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Το πρώτο τμήμα (Lot 1) περιλαμβάνει την παροχή νομικών, οικονομικών/οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, και συγκεκριμένα υπηρεσιών που σχετίζονται με ΣΔΙΤ, έργα παραχώρησης και δημόσια έργα και υπηρεσίες που σχετίζονται με μέτρα κρατικής ενίσχυσης για έργα RRF (Ταμείο Ανάκαμψης). Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με διάρκεια 24 μηνών (και δικαίωμα ανανέωσης έως 2 έτη). Η δράση θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το RRF. Οι υπηρεσίες σχετίζονται με την προετοιμασία/ωριμότητα έργων ΣΔΙΤ και Δημοσίων Έργων προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την φάση υποβολής προσφορών και υλοποίησης, την προετοιμασία και την εφαρμογή διαδικασιών διαγωνισμού που αφορούν την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ και Δημοσίων Έργων, την παροχή υποστήριξης και παρακολούθησης κατά τη φάση υλοποίησης των ΣΔΙΤ και των Δημοσίων Έργων, σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που σχετίζονται με τα έργα.

Το δεύτερο τμήμα (Lot 2) θα περιλαμβάνει την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών, συγκεκριμένα υπηρεσιών που σχετίζονται με την ελεγκτική υποστήριξη έργων που χρηματοδοτούνται από το Recovery and Resilience Facility (RRF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και η διάρκειά της είναι 2ετής (με δικαίωμα του ΤΑΙΠΕΔ για διετή ανανέωση), ενώ θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ουσιαστικά η δράση σχετίζεται με τον έλεγχο της υλοποίησης των έργων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του RRF.

Οι στόχοι του εν λόγω μηχανισμού συμφωνίας πλαισίου περιλαμβάνουν, σε γενικές γραμμές, την επιτάχυνση των διαδικασιών -από την προετοιμασία μέχρι την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων-, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής προσφορών, τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη διαπραγμάτευση της πλέον συμφέρουσας τιμολόγησης, της βελτίωση των όρων πληρωμής κ.α., τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης κ.λπ.

Στόχος του PPF είναι να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των έργων υποδομής του δημόσιου τομέα καθώς και των ΣΔΙΤ. Από την άποψη αυτή, το PPF αναμένεται, ειδικότερα, να: (i) επιταχύνει και να εξορθολογίσει την προετοιμασία των έργων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό Στρατηγικών Έργων, (ii) δημιουργήσει μια συνεπή διαδικασία με μια άμεσα διαθέσιμη ομάδα συμβούλων, (iii) αυξήσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα προσελκύοντας ιδιώτες επενδυτές και (iv) να προωθήσει τα έργα αποτελεσματικά από το στάδιο της ιδέας σε ένα στάδιο υλοποίησης.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, μέσω της εμπειρίας του ΤΑΙΠΕΔ, διαθέτει τεχνογνωσία στην ωρίμαση περιουσιακών στοιχείων και την υλοποίηση έργων, εξοικείωση με τις διαδικασίες του Δημοσίου και ταχύτητα και ευελιξία στην πρόσληψη συμβούλων βάσει των όρων του Κανονισμού Αναθέσεων του Ταμείου. Ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου του έργου και σε συνέχεια αιτήματός ή και έγκρισης αυτού, διασφαλίζοντας επιτάχυνση και αποφόρτιση του δικαιούχου, καθώς υποστηρίζει τις διοικητικές του δομές, με στενή παρακολούθηση, συντονισμό και εξασφάλιση της απόδοσης των συμβούλων.

Υπενθυμίζεται, όπως είχε αποκαλύψει προ ολίγων εβδομάδων το insider, στις 3 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για τη διαδικασία που «τρέχει» το ΤΑΙΠΕΔ ώστε να προσλάβει δύο συμβούλους για την τεχνική υποστήριξη των έργων που ανατίθενται στο Ταμείο, τα περισσότερα από τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Διαγωνισμός και η Σύμβαση (για τους συμβούλους) χωρίζονται σε δύο τμήματα. Η διάρκεια της δέσμευσης θα είναι τέσσερα (4) έτη ή μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος / Έργων. Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες είναι 16 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για κάθε μία από τις δύο συμβάσεις συμβούλων.

Το PPF του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη αναλάβει 19 έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται: «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ», «Αναβάθμιση του τομέα των δημόσιων προμηθειών – συμβάσεων του υπ. Ανάπτυξης», «Καταπολέμηση παραεμπορίου και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων», «Μεταρρύθμιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», «Υγειονομική Υποδομή - Ανακαίνιση Νοσοκομείων και Αναβάθμιση υποδομών», «Ανακαίνιση ΟΑΚΑ», «Σχέδιο Δασικής Προστασίας», «Μετεγκατάσταση καταστημάτων κράτησης Κορυδαλλού, Ιωαννίνων και Χαλκίδας» (220 εκατ. ευρώ), «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», «Δικαστήριο Αθηνών (αναβάθμιση υποδομών απονομής της δικαιοσύνης / Κατασκευή κτιρίου Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών), «Αθηναϊκή Ριβιέρα» (Στρατηγικές Αστικές Αναπλάσεις), «Σχέδιο Δασικής Προστασίας», «Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, «Ενίσχυση Βασικής Και Εφαρμοσμένης Έρευνας», «Εξωστρέφεια Έρευνας Και Καινοτομίας, «ΤΗORAX - Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα (Άμυνα, Ασφάλεια, Πολιτική Προστασία», «HORIZON 2020», «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» κ.α.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΤΑΙΠΕΔ: Έναρξη του διεθνούς διαγωνισμού για τη νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού

Όλες οι ειδήσεις

23:51

ΕΣΕΕ: Έξι προβληματισμοί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιανικού εμπορίου

23:42

Γεραπετρίτης: Το νέο μοντέλο του κράτους είναι σήμερα μια κατάκτηση

23:34

Ιράκ-Συρία: Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος χρησιμοποίησε χημικά όπλα, δηλώνουν ειδικοί του ΟΗΕ

23:22

Τουρκία: Συνωστισμός πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων μετά το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου

23:15

«Άμυνες» στην Wall Street πριν από τις αποφάσεις της Fed

22:58

Οι διατλαντικές σχέσεις και το πλαίσιο της διαδικασίας του κοινού Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ - ΗΠΑ

22:39

Επιθέσεις σε αστυνομικούς με μολότοφ σε ΣΕΦ και Εξάρχεια

22:22

Φινλανδία: 4 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχεδιάζουν απολύσεις το 2023

22:17

Μεγάλες απώλειες για το πετρέλαιο, στη «σκιά» του OPEC

22:07

Ουκρανία: Προειδοποιήσεις για έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα

21:21

Βουλή: Προβληματισμοί, ενστάσεις και προτάσεις από φορείς στο νομοσχέδιο για την ΕΥΠ

21:16

Κάτω από τα 1.800 δολάρια ο χρυσός

21:14

Γκραμενιά (ESM): Η Ελλάδα έκανε περισσότερα από αυτά που περιμέναμε

20:58

Eurogroup: Ξανά πρόεδρος ο Πασκάλ Ντόναχιου

20:51

Γ. Καραγιάννης: Τα 10+5 έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου

20:32

Σταϊκούρας: Η απόφαση του Eurogroup αναγνωρίζει ότι έχει ανοίξει νέο κεφάλαιο για τη χώρα

20:32

Eurogroup για Ελλάδα: Ιστορική στιγμή εκπλήρωσης όλων των στόχων, εκταμίευση «δόσεων» 6 δισ. - Νέες συστάσεις με ορόσημο την επόμενη Άνοιξη

20:22

Κρις Πάππας: Στο υψηλότερο επίπεδο ιστορικά η σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ

20:15

Κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο: Άλλος ένας «άγνωστος Χ» για την ενίσχυση του πληθωρισμού

20:13

Μητσοτάκης: Εφάπαξ ενίσχυση 600 ευρώ σε όλους τους ενστόλους σε ΕΛΑΣ και Λιμενικό

20:05

VF: Η μητρική των North Face και Timberland «κόβει» τον στόχο για τα κέρδη - Αποχωρεί ο CEO

19:47

Λαγκάρντ σε Καϊλή: Η αύξηση των επιτοκίων θα μειώσει τον πληθωρισμό και θα ομαλοποιήσει την οικονομία

19:38

Σκρέκας: Tώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για πλαφόν στο φυσικό αέριο

19:30

Κρυπτονομίσματα: Η Nexo αποχωρεί από την αγορά των ΗΠΑ

19:16

Eurogroup: Πρόταση για πλαφόν κατανάλωσης στην επιδότηση λογαριασμών ρεύματος

19:15

Η Nike «τελείωσε» τον Κάιρι Ίρβινγκ για αντισημιτικά σχόλια - Χάνει 11 εκατ. δολάρια

18:55

Πτωτική εκκίνηση εβδομάδας στις ευρωαγορές, με ανησυχίες για τα επιτόκια

18:39

ΟΗΕ: Ένας στους πέντε ανθρώπους σε όλον τον κόσμο έχει υποστεί βία ή παρενόχληση στον εργασιακό χώρο

18:22

ΕΡΓΑΝΗ: Ξεκινούν οι αιτήσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας για επιχειρήσεις στην Κρήτη και στη γουνοποιία

18:15

Βρετανία: Η κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει στάση σε ό,τι αφορά τα Μάρμαρα του Παρθενώνα