Επιχειρήσεις | Ελλάδα
14-01-2022 | 07:57

Ποιο είναι το τεχνικό αντικείμενο της ολοκλήρωσης της Λ. Κύμης ύψους 350 εκατ. ευρώ

Ποιο είναι το τεχνικό αντικείμενο της ολοκλήρωσης της Λ. Κύμης ύψους 350 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Προϋπολογισμού 320 εκατ. ευρώ (με Φ.Π.Α.) με προαίρεση 32.535.715 ευρώ (με Φ.Π.Α.) είναι ο διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Λ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (Α/Κ ΚΥΜΗΣ) ΕΩΣ Ε.Ο.Α1 (Α/Κ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)» που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ένας εκ των 4 αυτοκινητοδρόμων που προχωρούν με δημόσιο μοντέλο.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ), το έργο θα κατασκευασθεί στην Περιφέρεια Αττικής στο βόρειο τομέα.

Αντικείμενο του είναι η ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης, στο τμήμα από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ έως τον Α/Κ της Εθνικής Οδού Νο 1 (Καλυφτάκη), που αφορά στην μελέτη και κατασκευή οδικού άξονα διατομής κλειστού αυτοκινητοδρόμου, συνολικού μήκους περίπου 3,8 χλμ. Η ολοκλήρωση με την σύνδεση ΕΟ Νο1 κόμβου Καλυφτάκη αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης προαίρεσης. Το συνολικό μήκος του έργου εκτιμάται σε 4,2 χλμ μαζί με την προαίρεση. Το έργο που θα μελετηθεί, θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια των Δήμων Πεύκης και Λυκόβρυσης του Ν. Αττικής.

Τα προς μελέτη και κατασκευή έργα είναι:

(α) Ολοκλήρωση των έργων στον Α/Κ σύνδεσης της Λεωφ. Κύμης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.

(β) Έργο ανοικτής οδοποιίας από τον Α/Κ σύνδεσης της Λεωφ. Κύμης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ μέχρι την χ.θ. 0+360 περίπου ( νότιο στόμιο σήραγγας).

(γ) Σήραγγα υπόγειας διάνοιξης (ενδεικτικού μήκους 1,25 km περίπου).

(δ) Σήραγγα διά της μεθόδου εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut & Cover) (ενδεικτικού μήκους 1,15 km περίπου.)

(ε) Έργο ανοικτής οδοποιίας μετά το πέρας του Cut & Cover μέχρι την Χ.Θ. 3+700 περίπου, όπου αρχίζει η 2 περιοχή επιρροής του Α/Κ Καλυφτάκη. (στ)Λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή, συνδέσεις με τοπικά οδικά δίκτυα, ισόπεδων κόμβων, παράπλευρα οδικά δίκτυα, έργα διευθέτησης ρεμάτων, αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης, έργα σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης με Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.), περίφραξης των οδικών έργων, τεχνικά έργα (Άνω Διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, φωτεινή σηματοδότηση, δικτύων άρδευσης πρασίνου, κλπ.) έργα περιβάλλοντος, κλπ.

(ζ) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υπογείων τμημάτων (πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, εξαερισμού, ενδεχόμενων φρεατίων αερισμού, οδοφωτισμού, φωτεινή σηματοδότηση, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κτίρια εξυπηρέτησης σηράγγων κλπ.)

(η) Εργασίες πρασίνου.

(θ) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

Επίσης προβλέπεται δικαίωμα Προαίρεσης που περιλαμβάνει:

Ολοκλήρωση του Α/Κ Καλυφτάκη, όπως περιγράφεται ακολούθως. • Δυο γέφυρες μήκους περίπου 260 m εκάστη, με πλάτος φορέα ~10 m, όπου διέρχονται οι δυο κατευθυντήριοι κλάδοι του ΑΚ • Οι προσβάσεις των γεφυρών με κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των απαιτούμενων επιχωμάτων • Έργα κατασκευής νέων οδικών τμημάτων και κλάδων, που θα υποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου Επίσης, περιλαμβάνονται και όλα τα επιμέρους έργα (οδοστρωσία, ασφαλτικά, αποχετευτικοί τάφροι και αγωγοί, οδοφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση κ.λπ.).

Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι σαράντα οκτώ (48) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 22/02/2022. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22/02/2022. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με το (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής. Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 5% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

MUST READ

ΤΑΙΠΕΔ: «Πράσινο φως» για την Αττική Οδό – Ξεκινούν οι διαδικασίες