Επιχειρήσεις | Τράπεζες
31-12-2021 | 12:01

Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες για τη διανομή των 12,7 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες για τη διανομή των 12,7 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την τράπεζά τους θα έχουν ως ουσιαστικό αντισυμβαλλόμενο οι επιχειρήσεις που θα αιτηθούν χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), καθώς το Κράτος δεν θα συμμετάσχει στην επιλογή των επενδυτικών σχεδίων που θα δανειοδοτηθούν και τον ρόλο αυτό θα αναλάβει η τράπεζα. Το μόνο που θα ορισθεί από το ΤΑΑ είναι οι 5 άξονες επιλεξιμότητας επενδύσεων με τα ειδικότερα κριτήρια αυτών όπως έχουν δημοσιευθεί με ΚΥΑ (30/9/2021) καθώς και οι ανεξάρτητοι ελεγκτές που θα πιστοποιούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων. 

Όπως έγραψε το insider.gr, μετά τη χθεσινή υπογραφή των επιχειρησιακών συμβάσεων των τραπεζών με το Υπουργείο Οικονομικών,  οι τράπεζες θα απευθύνουν, τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, πρόσκληση ενδιαφέροντος στους επενδυτές και θα αρχίσουν να δέχονται τις αιτήσεις για χρηματοδότηση. Για να είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι επενδύσεις θα πρέπει να συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους στόχους:

1) πράσινη μετάβαση,
2) ψηφιακός μετασχηματισμός,
3) καινοτομία - έρευνα και ανάπτυξη,
4) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και συνενώσεων και
5) εξωστρέφεια. 

Πριν απευθυνθεί στην τράπεζα για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου, η επιχείρηση (επενδυτής) θα πρέπει να ετοιμάσει μόνη ή σε συνεργασία με τον σύμβουλό της, το επενδυτικό της πλάνο. Η τράπεζα θα το αξιολογήσει και θα λάβει χρηματοδοτική προέγκριση. Η τράπεζα θα απευθυνθεί σε έναν από τους ανεξάρτητους εκτιμητές, όπως θα οριστούν από το ΤΑΑ, και αυτοί θα αξιολογήσουν την επιλεξιμότητα της επένδυσης και θα υπολογίσουν το σωρευτικό ύψος των κρατικών ενισχύσεων για τη συγκεκριμένη επένδυση. Με την ολοκλήρωση των εργασιών του Ελεγκτή, η τράπεζα θα λαμβάνει την τελική χρηματοδοτική έγκριση και θα ξεκινά η υλοποίηση της επένδυσης. 

Όπως εκτιμούν αρμόδια στελέχη τραπεζών, από τη στιγμή που η τράπεζα θα λάβει το αίτημα για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού έργου μέχρι την εκταμίευση του δανείου, θα απαιτηθεί διάστημα από 6 εβδομάδες μέχρι 3 μήνες (αναλόγως της γνώσης της εταιρείας που έχει η τράπεζα, του κλάδου και του επενδυτικού πλάνου, την πολυπλοκότητα του δανείου και τον σχολιασμό των συμβάσεων). 

Στη σύμβαση που υπέγραψαν οι τράπεζες για τα δάνεια των 12,7 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, προβλέπεται ότι θα  μπορούν κατά την κρίση τους, να χορηγούν τα δάνεια ΤΑΑ υπό οποιαδήποτε συμβατική ή άλλη νομική μορφή προβλέπεται στο νόμο, περιλαμβανομένου και του κοινού ομολογιακού δανείου. Για όσα δάνεια ΤΑΑ χορηγούνται ως ομολογιακά δάνεια, το πιστωτικό ίδρυμα διορίζεται ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων και δεκτικός καταβολών. Οι ομολογίες που εκδίδει ο επενδυτής που θα λάβει τη χρηματοδότηση,  καλύπτονται και αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο και φυλάσσονται για λογαριασμό του από το πιστωτικό ίδρυμα. 

Για όσα δάνεια ΤΑΑ χορηγούνται ως απλά (μη ομολογιακά) διμερή ή κοινοπρακτικά δάνεια τακτής λήξης ή άλλης συναφούς συμβατικής μορφής, η τράπεζα θα συνάπτει τις Συμβάσεις Δανεισμού Τελικών Αποδεκτών στο όνομά της αλλά για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα ποσά των δανείων ΤΑΑ που θα χορηγούνται ως κοινοπρακτικά δάνεια από τις τράπεζες θα επιμερίζονται αναλογικά (pro rata) μεταξύ των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο κοινοπρακτικό σχήμα (συνυπολογιζομένης και της συμμετοχής τους στα αντίστοιχα Δάνεια Συγχρηματοδότησης). Το πιστωτικό ίδρυμα που θα διοριστεί διοργανωτής και διαχειριστής ενός τέτοιου κοινοπρακτικού σχήματος θα συντονίζει τη διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας και πιστοληπτικής αξιολόγησης του επενδυτικού έργου.

Στη σύμβαση προβλέπεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των δανείων ΤΑΑ για την αναχρηματοδότηση χορηγηθέντων δανείων ή πιστώσεων. Eπιτρέπεται η χρήση των δανείων ΤΑΑ για την αναχρηματοδότηση δανείων προσωρινής χρηματοδότησης (‘bridge loans’) που χορηγήθηκαν από το Πιστωτικό Ίδρυμα προς κάλυψη Επιλέξιμων Δαπανών μιας Επιλέξιμης Επένδυσης.

Όπως ορίζει η σύμβαση, δεν επιτρέπεται οιαδήποτε εκταμίευση των δανείων ΤΑΑ προς τους Τελικούς Αποδέκτες αν το πιστωτικό ίδρυμα δεν διασφαλίσει (α) την χορήγηση του Δανείου Συγχρηματοδότησης και (β) την άμεση διαθεσιμότητα της Ίδιας Συμμετοχής στο σύνολό της.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη συμμετοχή δανείου ΤΑΑ στον προϋπολογισμό της επένδυσης θα φτάνει έως 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης. Για κάθε προτεινόμενο σχέδιο Επιλέξιμης Επένδυσης που θα εγκρίνεται, η Τράπεζα θα υποχρεούται να χορηγεί στον Τελικό Αποδέκτη Δάνειο Συγχρηματοδότησης το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης. Περαιτέρω η Τράπεζα θα διασφαλίζει ότι ποσοστό τουλάχιστον 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια – συμμετοχή του Τελικού Αποδέκτη. 

Στη σύμβαση ορίζεται τι η διάρκεια των δανείων ΤΑΑ δεν θα είναι μικρότερη των τριών (3) ετών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ετών από την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου ΤΑΑ στον Τελικό Αποδέκτη, ενώ η διάρκεια του δανείου ΤΑΑ δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια του αντίστοιχου Δανείου Συγχρηματοδότησης.

Όσον αφορά στο επιτόκιο των δανείων ΤΑΑ, προβλέπεται ότι καθορίζεται με υπουργική απόφαση εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τέταρτου του ν. 4822/2021.Για κάθε δάνειο ΤΑΑ εφαρμόζεται το επιτόκιο που ορίζεται στην εν λόγω υπουργική απόφαση, όπως ισχύει κατά τον χρόνο υπογραφής της οικείας Σύμβασης Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη και επιβεβαιώνεται από τον Αξιολογητή κατόπιν σχετικού αιτήματος του πιστωτικού ιδρύματος.

Για την αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων ΤΑΑ η επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψαν οι τράπεζες ορίζει ότι μπορεί να εφαρμόζεται περίοδος χάριτος έως τρία έτη, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του δανείου ΤΑΑ προς τον Τελικό Αποδέκτη. Κατ’ εξαίρεση, η περίοδος χάριτος δύναται να έχει διάρκεια μέχρι πέντε έτη για τα δάνεια ΤΑΑ που χορηγούνται για τη χρηματοδότηση Επιλέξιμων Επενδύσεων οι οποίες απαιτούν μακρύτερη περίοδο υλοποίησης σύμφωνα με την πιστοδοτική πολιτική του πιστωτικού ιδρύματος. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για την αποπληρωμή του κεφαλαίου των Δανείων Συγχρηματοδότησης.

Οι αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων

Εν τω μεταξύ, χθες, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη, εκδόθηκε η δημόσια πρόσκληση για τη δημιουργία Καταλόγου - Μητρώου Αξιολογητών των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Οι αξιολογητές θα συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που θα εντάσσονται στο «Ελλάδα 2.0», προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση από τα δανειακά του κεφάλαια.

Όπως ορίζεται στην πρόσκληση, δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο, έχουν ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, ελεγκτικές εταιρείες, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και δεν τελούν σε αναστολή,

β) έχουν συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ, είτε κατά την τελευταία τετραετία από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του 11μήνου του 2021, εφόσον έχει γίνει έλεγχος των οικονομικών τους καταστάσεων από ορκωτό λογιστή/ελεγκτή ή και φοροτεχνικό Α’ τάξης, δηλαδή 2017 έως 11/2021) είτε κατά την τελευταία τετραετία από την υποβολή της αίτησης, εφόσον η αίτηση υποβληθεί από το 2022 και έπειτα,

γ) διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ ετησίως και 

δ) διαθέτουν ομάδα έργου, δηλαδή προσωπικό ή/και συνεργάτες επαρκείς σε πλήθος και επαγγελματικού τύπου δεξιότητες για την υλοποίηση του έργου.

Σε περίπτωση ένωσης τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από τα μέρη αυτής.

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στον ιστότοπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Την επιχειρησιακή σύμβαση για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης υπέγραψαν οι τράπεζες