Επιχειρήσεις | Ελλάδα
11-12-2021 | 12:28

ΕΡΓΟΣΕ: Τι περιλαμβάνουν τα 6 projects των 4 δισ. ευρώ

ΕΡΓΟΣΕ: Ποιο είναι το αντικείμενο των 6 projects των 4 δισ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την περίληψη της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα 6 μεγάλα σιδηροδρομικά projects συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ που θα υλοποιηθούν με το μοντέλο του ανταγωνιστικού διαλόγου «έβγαλε» η ΕΡΓΟΣΕ, δίνοντας και μια «γεύση» για το τι περιλαμβάνει κατασκευαστικά κάθε έργο. Και για τους 6 διαγωνισμούς, όπως έχει αποκαλύψει το insider.gr, ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί στα μέσα Ιανουαρίου, ειδικότερα μέχρι την Παρασκευή 14.01.2022.

Για όλα τα έργα, ο ακριβής προϋπολογισμός δημοπράτησης του Έργου θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων του Διαλόγου κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης, κατά την εκτίμηση του Αναθέτοντα Φορέα, ανέρχεται σε 48 μήνες. Ο ακριβής χρόνος μελέτης & κατασκευής και ο χρόνος εγγύησης του έργου θα καθοριστεί κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού.

Πρόκειται για τα έργα που προωθούν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η ΕΡΓΟΣΕ ώστε να συνδέσουν βασικά λιμάνια της χώρας με το σιδηροδρομικό δίκτυο, με τον υπουργό, Κ. Καραμανλή, να έχει ήδη εξαγγείλει το φιλόδοξο πλάνο. Για τους διαγωνισμούς έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης του προϋπολογισμού μέσω του ΠΔΕ με την Ειδική Διάταξη ότι Ανάληψη Νομικής Δέσμευσης επιτρέπεται να γίνει μόνο μετά την ένταξη του έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Βέβαια, λόγω του υψηλού συνολικού κόστους αναμένεται να ζητηθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από ειδικά προγράμματα (π.χ. το CEF II) ή και το ΕΣΠΑ 2021-2027. Σε αυτούς τους διαγωνισμούς, όπως ήδη έχει αναδείξει το insider, θεωρείται πιθανό να «χτιστούν συμμαχίες μεταξύ των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, στα πρότυπα συμφωνιών που έγιναν στο «πακέτο» των 374 εκατ. ευρώ, αλλά και συμμετοχή ξένων γκρουπ.

Η επιλογή του κάθε Αναδόχου θα γίνει με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Η βαρύτητα των κριτηρίων, η σειρά κατάταξής και η συσχέτισή τους θα προσδιοριστούν κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. Έμφαση θα δοθεί στην έκπτωση επί του προϋπολογισμού μελέτης, στα χρονοδιάγραμμα κατασκευής, στον χρόνος εγγύησης.

Ειδικότερα:

1.       «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΟΞΟΤΕΣ» (1,687 δισ. ευρώ, ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την Τετάρτη 26.01.2022. Η ταχύτητα μελέτης του Έργου είναι 160 – 200 km/h. Ο σχεδιασμός του Έργου τηρεί όλες τις προδιαγραφές της διαλειτουργικότητας)

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει την μελέτη και κατασκευή του Έργου που αφορά στη νέα μονή ΣΓ στο τμήμα «Έξοδος ΣΣ Νέας Φιλαδέλφειας – Τοξότες», καθώς επίσης και στην ανακαίνιση επιδομής της υφιστάμενης ΣΓ Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης στο τμήμα «Τοξότες – Ξάνθη», όπως αναλυτικότερα περιγράφεται ακολούθως:

  •  Κατασκευή του συνόλου των έργων υποδομής, όπως χωματουργικές εργασίες, τεχνικά αντιστήριξης, γέφυρες, τεχνικά C&C και σήραγγες με τα συνοδά αυτών έργα (δίοδοι και έξοδοι διαφυγής, πυροσβεστικά σημεία κτλ.), τεχνικά άνω και κάτω διαβάσεων οδών, τεχνικά προστασίας αγωγών ΔΕΣΦΑ και άλλων φορέων, τεχνικά διευθέτησης ρεμάτων, έργα αποχέτευσης - αποστράγγισης και αντιπλημμυρικής προστασίας ΣΓ και οδών κτλ. • Στο τμήμα «Έξοδος ΣΣ Νέας Φιλαδέλφειας – Τοξότες», κατασκευή ~206 km επιδομής κύριας μονής σιδηροδρομικής γραμμής και επιδομή πρόσθετων ΣΓ κλάδων προς λιμένα Καβάλας και προς εγκαταστάσεις Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, Εμπορευματικού Σταθμού Διαλογής, ΒΙΠΕ Καβάλας καθώς και πρόσθετων ΣΓ των λοιπών ΣΣ. Η εν λόγω κύρια ΣΓ έχει αρχή την έξοδο του ΣΣ Νέας Φιλαδέλφειας και πέρας το σημείο σύνδεσης με την υφιστ. ΣΓ «Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη» στην ευρύτερη περιοχή των Τοξοτών Ξάνθης. • Ανακαίνιση επιδομής της υφιστάμενης ΣΓ Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης μεταξύ Τοξοτών και Ξάνθης σε μήκος ~10 km περιλαμβανομένου του ΣΣ Ξάνθης.
  • Κατασκευή 9 Σιδηροδρομικών Σταθμών: Καβαλλαρίου, Λαγκαδικίων, Νέας Μάδυτου, Βρασνών, Αμφίπολης, Ποδοχωρίου, Αυλής, Αμυγδαλεώνα και Πέρνης – Γραβούνας, 3 Σιδηροδρομικών Στάσεων: Δρυμού, Λουτρών Βόλβης και Καρβάλης με τις απαιτούμενες κτιριακές εγκαταστάσεις και με τον περιβάλλοντα χώρο αυτών. Διαμόρφωση υπηρεσιακού ΣΣ με κατάλληλη γραμμολογία σύνδεσης με την υφιστάμενη ΣΓ κοντά στους Τοξότες (περιοχή παλαιού Εργοστασίου Ζάχαρης) βάσει απαιτήσεων ΟΣΕ. • Κατασκευή οδικών έργων ανάπτυξης - αποκατάστασης του υφιστάμενου παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου, κατασκευή υδραυλικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας - αποχέτευσης – αποστράγγισης του συνόλου των σιδηροδρομικών και οδικών έργων. • Κατασκευή έργων ασφάλισης/περίφραξης της νέας ΣΓ και εγκατάστασης αντιθορυβικών πετασμάτων σε τμήματα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, όπου απαιτηθεί. • Κατασκευή έργων προσωρινών σιδηροδρομικών και οδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. • Κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων εντός των υπόγειων έργων (σηράγγων και τεχνικών C&C). • Κατασκευή σύγχρονου συστήματος αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1. • Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA). • Κατασκευή υποσταθμού/ων έλξης. • Κατασκευή σύγχρονου συστήματος Τηλεπικοινωνιών. • Επαλήθευση «ΕΚ» όλων των υποσυστημάτων του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας, καθώς και τον Ν. 4632/2019, που ενσωμάτωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/797.

2.       «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ETCS ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΟΡΜΕΝΙΟ» (ύψους 1,07 δισ. ευρώ, ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την Πέμπτη 27.01.2022)

Το Έργο, αφορά στην μελέτη και κατασκευή των ακολούθων ( σιδ. γραμμή θα μελετηθεί για ταχύτητα 160 Km/h):

  • Κατασκευή του συνόλου των έργων υποδομής, όπως χωματουργικές εργασίες, τεχνικά αντιστήριξης, γέφυρες, τεχνικά άνω και κάτω διαβάσεων οδών, τεχνικά προστασίας αγωγών ΔΕΣΦΑ και λοιπών ΟΚΩ, επεκτάσεις υφιστάμενων οχετών, έργα αντιμετώπισης των πλημμυρών λόγω υπερχείλισης του ποταμού Έβρου (όπου συμβαίνει), τεχνικά διευθέτησης ρεμάτων, έργων αποχέτευσης - αποστράγγισης και αντιπλημμυρικής προστασίας ΣΓ και οδών κτλ.  • Κατασκευή περί τα 176 χλμ. περίπου επιδομής κύριας σιδηροδρομικής γραμμής και επιπλέον 10 χλμ. περίπου βελτίωση – προσαρμογή της γραμμολογίας των υφιστάμενων ΣΣ στη νέα λειτουργία με διπλή κύρια ΣΓ, βελτίωση – προσαρμογή υφιστάμενων σιδηροδρομικών συνδέσεων κτλ. • Βελτίωση – προσαρμογή των 15 Σιδηροδρομικών Σταθμών και Σιδηροδρομικών Στάσεων στο τμήμα «Αλεξανδρούπολη – Διδυμότειχο» και 19 ΣΣ και ΣΣτ στο τμήμα «Διδυμότειχο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα». • Αποκατάσταση – βελτίωση των εν λειτουργία Ισόπεδων Διαβάσεων οδών και δημιουργία νέων ΑΔ οδών, όπου απαιτείται. • Ανάπτυξη – αποκατάσταση (όπου θίγεται) του υφιστάμενου παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου και κατασκευή νέου αν απαιτηθεί νέα χάραξη, κατασκευή υδραυλικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας - αποχέτευσης – αποστράγγισης του συνόλου των σιδηροδρομικών και οδικών έργων. • Κατασκευή έργων περίφραξης της νέας ΣΓ και εγκατάστασης αντιθορυβικών πετασμάτων σε τμήματα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, όπου απαιτηθεί με βάση τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης. • Κατασκευή έργων προσωρινών σιδηροδρομικών και οδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. • Κατασκευή σύγχρονου συστήματος αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1. • Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA). • Κατασκευή Υποσταθμών Έλξης & σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΑΔΜΗΕ. • Κατασκευή σύγχρονου συστήματος Τηλεπικοινωνιών.

3.       «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ – ΠΑΤΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΙΟ - ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ» (476.500.000 ευρώ, ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την Παρασκευή 21.01.2022)

Συνοπτικά το αντικείμενο του υπό δημοπράτηση Έργου αφορά στην μελέτη και κατασκευή:

Του συνόλου των έργων υποδομής, όπως χωματουργικές εργασίες, τεχνικά αντιστήριξης, τεχνικά C&C για την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής («ΣΓ») και των συνοδών έργων (διόδων και εξόδων διαφυγής, πυροσβεστικά σημεία κτλ.), τεχνικά άνω και κάτω διαβάσεων οδών και πεζών, διευθέτησης ποταμών και λοιπών υδραυλικών έργων κτλ. Ένδεκα (11) Km περίπου επιδομής διπλής σιδηροδρομικής γραμμής (σκυρογραμμή και σταθερή επιδομή), περιλαμβανομένων των απαραίτητων παρακαμπτηρίων γραμμών, καθώς και όλων των απαραίτητων αλλαγών τροχιάς ή/και διασταυρώσεων για την ομαλή και ασφαλή σιδηροδρομική κυκλοφορία και της εγκατάστασης σταθερών σιδηροδρομικών σημάτων.

Η μέγιστη ταχύτητα μελέτης έχει οριστεί V=120 km/h. Οκτώ (8) Σιδηροδρομικών Στάσεων («ΣΣτ») (Καστελλόκαμπου, Μποζαΐτικων, Κανελλοπούλου, Αγυιάς, Παναχαϊκής, Αγ. Διονυσίου, Τριών Συμμάχων, Αγ. Ανδρέα) και του τερματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού στον Νέο Λιμένα Πάτρας με τις απαιτούμενες αποβάθρες κατάλληλου μήκους και πλάτους, κτιριακές εγκαταστάσεις και με τον περιβάλλοντα χώρο αυτών. Στα υπόγεια τμήματα του έργου, οι ΣΣτ θα είναι υπόγειες. Στη Σιδηροδρομική Στάση Αγ. Ανδρέα περιλαμβάνονται και τα έργα διευκόλυνσης μετεπιβίβασης με την υφιστάμενη μετρική ΣΓ προς Πύργο.

Οδικών έργων αποκατάστασης – αναβάθμισης του υφιστάμενου παράπλευρου οδικού δικτύου με την απαραίτητη σήμανση και ασφάλιση αυτών, μετατοπίσεις αγωγών ΟΚΩ (όπου απαιτείται), αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΑΔΜΗΕ, κατασκευή δικτύων αποχέτευσης – αποστράγγισης του συνόλου των σιδηροδρομικών και οδικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων τεχνικών διέλευσης των ποταμών Μειλίχου και Διακονιάρη μετά των προσωρινών έργων διευθέτησης αυτών κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Έργων περίφραξης και μέτρων ασφαλείας της νέας ΣΓ και εγκατάστασης αντιθορυβικών πετασμάτων και τυχόν λοιπών μέτρων αντιθορυβικής και αντικραδασμικής προστασίας σε τμήματα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής όπου απαιτηθεί. Έργων προσωρινών οδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η/Μ εγκαταστάσεων εντός των τεχνικών C&C. Σύγχρονου συστήματος αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1. Συστήματος ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA). Σύγχρονου συστήματος Τηλεπικοινωνιών. Συστήματος παρακολούθησης ποιότητας περιβάλλοντος.

4.       «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ» (390.500.000 ευρώ, ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την Δευτέρα 24.01.2022).

Συνοπτικά το αντικείμενο του υπό δημοπράτηση Έργου αφορά στην μελέτη και κατασκευή των ακολούθων:

  • Κατασκευή 32 χλμ εξ ολοκλήρου νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής επί έρματος, αμέσως μετά την έξοδο από την υφιστάμενη Σιδηροδρομική Στάση Κορωπίου, μέχρι τον Λιμένα Λαυρίου, όπου προβλέπεται η κατασκευή νέου επιλιμένιου τερματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού. – Κατασκευή της αποκατάστασης του θιγόμενου οδικού δικτύου. 
  • Κατασκευή 2 νέων Σιδηροδρομικών Σταθμών (Μαρκόπουλο, Λιμένας Λαυρίου) και 7 νέων Σιδηροδρομικών Στάσεων (Καλυβίων, Κουβαρά, Κερατέας, Δασκαλειού, Καλοπήγαδου, Θορικού, Λαυρίου) με τους περιβάλλοντες χώρους αυτών. – Κατασκευή σύγχρονου συστήματος αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1. – Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA). – Κατασκευή υποσταθμού έλξης. – Κατασκευή σύγχρονου συστήματος Τηλεπικοινωνιών.

5.       «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» (308.600.000 ευρώ, αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την Τρίτη 25.01.2022)

Συνοπτικά το αντικείμενο του υπό δημοπράτηση Έργου αφορά στην μελέτη και κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης της πόλης και του λιμένα Ραφήνας με την υφιστάμενη σιδηροδρομική προαστιακή γραμμή. Έχουν μελετηθεί τα ακόλουθα:

Α. Επέκταση της υφιστάμενης ΣΓ από τον τερματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, μέχρι το Λιμένα Ραφήνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες το έργο της εν λόγω ΣΓ περιλαμβάνει τα εξής: · Κατασκευή δώδεκα και μισό (12,5) χλμ εξ ολοκλήρου νέας σιδηροδρομικής γραμμής επί έρματος, ως επέκταση της υφιστάμενης γραμμής από τον τερματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, μέχρι τον Λιμένα Ραφήνας, όπου προβλέπεται η κατασκευή νέου υπόγειου τερματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού στο Λιμένα Ραφήνας, ο οποίος θα εξυπηρετείται με οριζόντια πρόσβαση (συνεπίπεδη) από τον συγκεκριμένο σταθμό. Η νέα γραμμή προβλέπεται διπλή σε μήκος 10,5 χλμ και μονή σε μήκος 2 χλμ (τερματικό τμήμα Ραφήνας, περιοχή σήραγγας Ραφήνας) και περιλαμβάνει 5 χλμ. περίπου υπόγειου έργου. · Κατασκευή πέντε (5) νέων Σιδηροδρομικών Στάσεων (Συνεδριακού Κέντρου Αεροδρομίου, Σπάτων, Αρτέμιδος, Διασταύρωσης, Ραφήνας) και ενός (1) νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού (Λιμένα Ραφήνας) με τους περιβάλλοντες χώρους αυτών. · Κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων εντός υπόγειων έργων συνολικού μήκους 5χλμ. περίπου και των κτιρίων εξυπηρέτησής τους, όπου απαιτείται. · Κατασκευή σύγχρονου συστήματος αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1. · Κατασκευή Συστήματος ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA). · Κατασκευή Σύγχρονου συστήματος Τηλεπικοινωνιών. · Επαλήθευση «ΕΚ» όλων των υποσυστημάτων του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας, καθώς και τον Ν. 4632/2019, που ενσωμάτωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/797.

Β. Σιδηροδρομική σύνδεση του Λιμένα Ραφήνας από την περιοχή Γέρακα αρχικά κατά μήκος της ζώνης της παλιάς γραμμής Λαυρίου και στη συνέχεια σε συνδυασμό με τον αυτοκινητόδρομο Σταυρού – Ραφήνας με χρήση της (κατασκευασμένης σε ένα τμήμα) νησίδας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες το έργο της εν λόγω ΣΓ περιλαμβάνει τα εξής: · Κατασκευή 19,4 χλμ εξ ολοκλήρου νέας σιδηροδρομικής γραμμής η οποία περιλαμβάνει 7 χλμ. περίπου υπόγειο έργο. · Κατασκευή 5 νέων Σιδηροδρομικών Στάσεων (Γέρακα, Αγ. Γερασίμου, Αρτέμιδος, Διασταύρωσης, Ραφήνας) και 1 νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού (Λιμένα Ραφήνας) με τους περιβάλλοντες χώρους αυτών. · Κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων εντός υπόγειων έργων συνολικού μήκους 7χλμ. περίπου και των κτιρίων εξυπηρέτησής τους όπου απαιτείται. · Κατασκευή σύγχρονου συστήματος αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1. · Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA). · Κατασκευή σύγχρονου συστήματος Τηλεπικοινωνιών. · Επαλήθευση «ΕΚ» όλων των υποσυστημάτων του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας, καθώς και τον Ν. 4632/2019, που ενσωμάτωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/797.

Επισημαίνεται ότι το τμήμα από τη ΣΣτ Αρτέμιδος και μέχρι το Λιμένα Ραφήνας, μήκους περίπου 7 χλμ., είναι κοινό και για τις δύο οδεύσεις.

6.       «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (53.400.000 ευρώ, ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την Παρασκευή 28.01.2022)

Α. Το Έργο Ανάπτυξης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης αφορά στη μελέτη και κατασκευή των ακόλουθων:

  • -Των έργων που απαιτούνται για την λειτουργία των νέων Σιδ. Στάσεων (αποβάθρες, στέγαστρα, άνω και κάτω διαβάσεις πεζών, κτιριακές εγκαταστάσεις, Η/Μ έργα κτλ.) κατά μήκος των υφιστάμενων εν λειτουργία ΣΓ, των υφιστάμενων εκτός λειτουργίας ΣΓ, καθώς και κατά μήκος των νέων ΣΓ (νέες χαράξεις), οι οποίες προβλέπονται για την ανάπτυξη του δικτύου του προαστιακού σιδηρόδρομου, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη ανάπτυξης του έργου. - του συνόλου των έργων υποδομής και επιδομής των υφιστάμενων εκτός λειτουργίας ΣΓ και των νέων ΣΓ (όπου προβλέπονται). -Παρεμβάσεις στην επιδομή ή και υποδομή των υφιστάμενων εν λειτουργία ΣΓ και ΣΣ, αναγκαίων για την ένταξη των νέων Σιδ. Στάσεων (ΣΣτ) στο υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο.
  • Τα απαραίτητα οδικά έργα αποκατάστασης της οδικής κυκλοφορίας και προσαρμογής της στα νέα δεδομένα του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην ευρύτερη περιοχή του έργου κατά την λειτουργία του, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη ανάπτυξης του έργου. -Τα απαραίτητα οδικά έργα που θα απαιτηθούν για την πρόσβαση των ΣΣτ και τη διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης. -Έργα σήμανσης – ασφάλισης του νέου οδικού δικτύου και των επηρεαζόμενων από αυτό τμημάτων υφιστάμενων οδών. -Τα απαραίτητα έργα διαμόρφωσης και ανάπτυξης του περιβάλλοντος χώρου των ΣΣτ και οι προσβάσεις τους από τις γύρω αστικές περιοχές. -Τα απαραίτητα υδραυλικά έργα στις περιοχές των ΣΣτ και κατά μήκος των νέων τμημάτων γραμμών. -Τα προσωρινά έργα αποκατάστασης της οδικής και σιδηροδρομικής κυκλοφορίας κατά την κατασκευή του έργου. -Κατασκευή έργων ασφάλισης των νέων τμημάτων ΣΓ και εγκατάστασης αντιθορυβικών πετασμάτων κατά τμήματα, όπου απαιτηθεί. -Έργα προσαρμογής και επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος σηματοδότησης. -Έργα προσαρμογής και επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz.

Β. Το Έργο Σιδηροδρομικής Σύνδεσης του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ με την Υφιστάμενη ΣΓ μελετήθηκε για ταχύτητα μελέτης 70 Km/h και αφορά στη μελέτη και κατασκευή των ακόλουθων:

-Των έργων υποδομής, όπως χωματουργικές εργασίες, τεχνικά αντιστήριξης, γέφυρα νέας ΣΓ, τεχνικά υδραυλικών έργων κτλ. -Κατασκευή ~2 km επιδομής μονής σιδηροδρομικής γραμμής επί χωματουργικού και επί γέφυρας (από τη θέση σύνδεσης με την υφιστ. ΣΓ έως την είσοδο στο νέο επιλιμένιο ΣΣ). -Κατασκευή οδικών έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου, μετατοπίσεις αγωγών ΟΚΩ (όπου απαιτείται), κατασκευή δικτύων αποχέτευσης – αποστράγγισης του συνόλου των σιδ/κων και οδικών έργων. -Κατασκευή έργων περίφραξης της νέας ΣΓ και εγκατάστασης αντιθορυβικών πετασμάτων σε τμήματα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής όπου απαιτηθεί. -Κατασκευή έργων προσωρινών οδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. -Κατασκευή σιδηροδρομικών Η/Μ συστημάτων συμβατών με της υφιστ. ΣΓ. -Ανισοπεδοποίηση του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου στην περιοχή Μυτηληνάκια (κατάργηση υφιστάμενης ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης με κατασκευή οδικής κάτω διάβασης) και αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου. Περιλαμβάνει το σύνολο των τεχνικών έργων (τεχνικό ΚΔ της κύριας οδού, αντιστηρίξεις, τεχνικά υδραυλικών έργων κτλ.), των οριστικών οδικών έργων (κύρια οδός, παράπλευρες οδοί, κυκλικοί κόμβοι, συμβολές κτλ.), των απαιτούμενων υδραυλικών έργων, των προσωρινών σιδηροδρομικών και οδικών έργων στο στάδιο της κατασκευής, τα έργα σήμανσης ασφάλισης κτλ. -Ανισοπεδοποίηση των κλάδων του κόμβου της Λεωφ. Δενδροποτάμου και αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΡΓΟΣΕ: Τον Ιανουάριο ξεκινά η «μάχη» για το mega σιδηροδρομικό «πακέτο» των 4 δισ. ευρώ

ΕΡΓΟΣΕ: «Πέρασε» από τη Βουλή το σιδηροδρομικό project Λάρισα - Βόλος

MUST READ

ΕΡΓΟΣΕ: Στα 4 δισ. ευρώ ο συνολικός «λογαριασμός» για τα 6 projects του ανταγωνιστικού διαλόγου