Επιχειρήσεις | Ελλάδα
01-12-2021 | 07:50

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ποιο είναι το πλαίσιο του ομολόγου συνδεδεμένο με «ρήτρα αειφορίας»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ποιο είναι το πλαίσιο του ομολόγου συνδεδεμένο με «ρήτρα αειφορίας»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η μείωση της έντασης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες του ομίλου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί τη βασική δέσμευση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πλαίσιο της έκδοσης του 7ετούς διάρκειας ομολογιακού (έως 300 εκατ. ευρώ) που συνοδεύεται από την πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα, «ρήτρα αειφορίας».

Ειδικότερα, σε ευθυγράμμιση με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας, και τις δεσμεύσεις του για συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στοχεύει στη μείωση του βασικού δείκτης επίδοσης (ΒΔΕ) ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΑΘ) (tn CO2e/MWh), κατά 25% έως τις 31.12.2025 (Ημερομηνία Παρατήρησης Στόχου) - όπως αυτός θα μετρηθεί τo Α Εξάμηνο του 2026 - σε σχέση με την επίδοση για το χρονικό διάστημα 1.1.2021 – 31.12.2021 (Έτος Βάσης).

Ο βασικός δείκτης επίδοσης (ΒΔΕ) αφορά στη μείωση της έντασης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες του ομίλου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Δείκτης ΒΔΕ περιλαμβάνει εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατηγορίας Scope 1 και Scope 2 όπως αυτές ορίζονται από το διεθνές πρότυπο μέτρησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Greenhouse Gas Protocol και ειδικότερα:

• Scope 1: Άμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

• Scope 2: Έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την κατανάλωση αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας ανά MWh παραγόμενης ενέργειας.

Αποτελεί δε τον λόγο των εκπομπών αυτών δια των MWh παραγόμενης ενέργειας.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιλέγει να επικεντρωθεί στις εκπομπές Scope 1 και 2 για αυτό το Πλαίσιο, δεδομένης της υψηλής σημασίας που έχουν οι εκπομπές Scope 1 εξαιτίας της δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, και καθώς βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια διαμόρφωσης στρατηγικών και χρονοδιαγραμμάτων για τη εκτίμηση και μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με τις εκπομπές του Scope 3.

Σύμφωνα με όσα σημειώνονται, η σύνθεση του παραπάνω Δείκτη περιλαμβάνει τις θυγατρικές του Εκδότη που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας και οι οποίες ενοποιούνται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του Εκδότη σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και συγκεκριμένα, κατά την ημερομηνία του Πλαισίου, τις:

•ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και τις θυγατρικές αυτής οι οποίες ενοποιούνται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα ΔΠΧΠ GAAP
•ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.,
•ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (με την επιφύλαξη της οριστικοποίηση της εξαγοράς η οποία υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών).

Η ίδια η δραστηριότητα του ομίλου στον τομέα παραγωγής καθαρής και θερμικής ενέργειας, είναι προσανατολισμένη στην ευρύτερη κατεύθυνση αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. H παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμβάλλει στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια τον μετριασμό των σχετικών αρνητικών επιδράσεων. Οι ΑΠΕ, ως ανεξάντλητες πηγές ενέργειας, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικές στην αγορά και πιο επιτακτικές για την προστασία του πλανήτη, συμβάλλουν επιπλέον στην απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Ο Όμιλος αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ.

Ο Δείκτης που έχει συμπεριληφθεί για τους σκοπούς αυτού του Πλαισίου ΣΡΑΟ (Συνδεδεμένων με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων) και σχετίζεται με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αντικατοπτρίζει το ουσιαστικό και στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Τα Συνδεδεμένα με Ρήτρα Αειφορίας Ομόλογα («ΣΡΑΟ») είναι κάθε τύπου ομόλογα, των οποίων τα οικονομικά ή/και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με το εάν ο εκδότης επιτυγχάνει προκαθορισμένους στόχους αειφορίας/ESG. Τα ΣΡΑΟ είναι επομένως χρηματοδοτικά μέσα που συνδέονται με τις μελλοντικές επιδόσεις του εκάστοτε εκδότη. Υπό αυτή την έννοια, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται για την επίτευξη μελλοντικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που είναι ουσιαστικοί για τις δραστηριότητές της σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Όπως αναφέρεται, κύριος παράγοντας που θα συνεισφέρει στην επίτευξη του «Στόχου Αειφορικής Επίδοσης» (ΣΑΕ) είναι ο στόχος του ομίλου για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολόγου. Επιπλέον, ο παράγοντας που αναμένεται να συνεισφέρει στην επίτευξη του ΣΑΕ είναι ο στόχος του Ομίλου για τη μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματός του μέσω της εφαρμογής του σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης που εφαρμόζει.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης του «Στόχου Αειφορικής Επίδοσης», η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται για την ύπαρξη διαδικασιών επαλήθευσης του γεγονότος και ενεργοποίησης της ρήτρας αειφορίας που θα έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση του επιτοκίου κατά 0,2%. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται να υποβάλλει έκθεση τουλάχιστον σε ετήσια βάση για τον επιλεγμένο ΒΔΕ, στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς Ομίλους στην Ελλάδα με ηγετική θέση στα μεγάλης κλίμακας έργα υποδομών, στην παραγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ΑΠΕ, στις παραχωρήσεις, στην διαχείριση απορριμμάτων και στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, με παρουσία στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή, και αυτή τη στιγμή απασχολεί περίπου 2.500 εργαζόμενους. Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (FTSE / Athex Large Cap) με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 971 εκατ. Ευρώ (2020).

Το κατασκευαστικό υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο του Ομίλου ανήλθε τον Οκτώβριο του 2021σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Με την προσθήκη των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο θα φτάσει στα 4,5 δισ. ευρώ το επόμενο διάστημα.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υποδομής περίπου 50,5 δισ. Ευρώ για τα οποία ο Όμιλος σκοπεύει να υποβάλει προσφορές (υπό όρους). Όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα από ΑΠΕ, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που ανήκουν ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος προσεγγίζει τα 0,9 GW και αναμένεται να αυξηθεί στα 3,0GW έως το 2026 (βάσει των υφιστάμενων έργων). Στις παραχωρήσεις και τον κλάδο αυτό/συγχρηματοδοτούμενων έργων ο Όμιλος συμμετέχει σε έργα πάνω από περίπου 5,0 δισ. ευρώ, τα περισσότερα σε ώριμη φάση διαγωνισμού, για τα οποία έχει προκριθεί.

Σκοπός της έκδοσης ενός Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας

Ο Όμιλος επικεντρώνεται στη μετάβαση σε μια οικονομία που θα εξαρτάται λιγότερο από ορυκτά καύσιμα και θα εξασφαλίζει βιώσιμες πόλεις και κοινωνίες. Διαθέτει την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή ικανότητα για την αναγνώριση και την αξιοποίηση των ευκαιριών και την καταπολέμηση των κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, προς όφελος της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Πράσινης Οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, και ως αποτέλεσμα της ανάλυσης ουσιαστικότητας, ο Όμιλος έχει εντάξει το ζήτημα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν στον πρώτο άξονα της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Στον τομέα της καθαρής ενέργειας, στόχος του Ομίλου είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να ανέλθει στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολόγου. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος συνεχίζει την εντατική ανάπτυξη έργων υπεύθυνης διαχείρισης της ενέργειας, επικεντρώνεται στη μετάβαση σε μια οικονομία που θα εξαρτάται λιγότερο από ορυκτά καύσιμα και θα εξασφαλίζει βιώσιμες πόλεις και κοινωνίες, τηρεί τη δέσμευσή του για την προστασία της βιοποικιλότητας και, σε λειτουργικό επίπεδο, εφαρμόζει επιτυχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης, την επίσημη στρατηγική μείωσης των περιβαλλοντικών επιδράσεών του και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Καθώς οι βιώσιμες επενδύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του Ομίλου για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας αλλά και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργίας του, ο Όμιλος αποφάσισε να συνδέσει το νεοσύστατο ομολογιακό του πρόγραμμα με τη δική του στρατηγική και στόχους που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Η χρηματοδότηση που συνδέεται με τη βιωσιμότητα θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σε όλες τις λειτουργίες του Ομίλου και στη δέσμευσή του στον καθορισμό στόχων, καθώς και στην παροχή ευκαιρίας επικοινωνίας με πελάτες, επενδυτές και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με το έργο του σε αυτόν τον τομέα.

Η σύνδεση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, και ειδικότερα του στόχου για την αύξηση της παραγωγής καθαρής ενέργειας και του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με την έκδοση ενός Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας αποδεικνύει την στρατηγική σημασία που έχουν οι συγκεκριμένοι στόχοι για τη μελλοντική πορεία του Ομίλου καθώς και τη δέσμευση του Ομίλου να δημιουργήσει κίνητρα για την επίτευξή τους.

Μέσω της έκδοσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στοχεύει στην περαιτέρω διάδοση των καλών πρακτικών βιώσιμων χρηματοδοτήσεων και να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτής της αγοράς στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που προχώρησε με την έκδοση πράσινου ομολόγου στην χώρα. Συνεχίζοντας στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση, ο Όμιλος θα συνεχίσει να εξετάζει την χρήση και άλλων βιώσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και στο μέλλον.

Τα βασικά στοιχεία των ΑΣΡΑΟ και οι δεσμεύσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως προς αυτά διακρίνονται συνοπτικά στις εξής πέντε ενότητες:

1. Επιλογή Βασικών Δεικτών Επίδοσης (ΒΔΕ): Ο επιλεγμένος, στο πλαίσιο του ομολόγου αυτού, Δείκτης ΒΔΕ λαμβάνεται υπόψη ως βασικός και άρρηκτα συνδεδεμένος με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις λειτουργίες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

2. Διαβάθμιση Στόχων Αειφορικής Επίδοσης (ΣΑΕ): Ο συνδεδεμένος με τον ΒΔΕ Στόχος Αειφορικής Επίδοσης (ΣΑΕ), θεωρείται ότι μπορεί να επιδείξει ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας

3. Χαρακτηριστικά ομολόγων: Σε περίπτωση μη επίτευξης του ΣΑΕ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται για την ύπαρξη διαδικασιών επαλήθευσης του γεγονότος και ενεργοποίησης της ρήτρας αειφορίας που θα έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση του επιτοκίου.

4. Δημοσιοποίηση πληροφοριών: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται να υποβάλλει έκθεση τουλάχιστον σε ετήσια βάση για τον επιλεγμένο ΒΔΕ, στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

5. Επαλήθευση: Το επίπεδο απόδοσης έναντι του Στόχου Αειφορικής Επίδοσης (ΣΑΕ), για τον επιλεγμένο ΒΔΕ, θα ελέγχεται/επαληθεύεται εξωτερικά ετησίως από ανεξάρτητο ελεγκτή. Επιπλέον, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές ανέθεσε σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή την επαλήθευση της συμμόρφωσης του Πλαισίου του ΣΡΑΟ αυτού με τις αρχές των ΣΡΑΟ της Ένωσης Διεθνών Κεφαλαιαγορών (ICMA).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προχωρά σε έκδοση 7ετούς ομολόγου έως 300 εκατ. ευρώ

MUST READ

Γιατί είναι πρωτοποριακή η ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ