ΟΛΘ: Στα 24,22 εκατ. ευρώ τα EBITDA του Ομίλου στο 9μηνο

Newsroom
Μοιράσου το
ΟΛΘ: Στα 24,22 εκατ. ευρώ τα EBITDA του Ομίλου στο 9μηνο
Αύξηση 12,1% στα 24,2 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τα ενοποιημένα EBITDA της ΟΛΘ ΑΕ στο εννεαμήνου του 2021, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η εταιρεία.

Αύξηση 12,1% στα 24,2 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τα ενοποιημένα EBITDA της ΟΛΘ ΑΕ στο εννεαμήνου του 2021, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η εταιρεία.

Παράλληλα, τα ενοποιημένα EBIT αυξήθηκαν κατά 15,7%, στα 19,6 εκατ. ευρώ, από 16,9 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη για τις υποκείμενες και θετικά αναπτυσσόμενες οικονομικές επιδόσεις του Λιμένα, καθώς και για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για τις οικονομίες της ευρύτερης λεκάνης απορροής.

Η ανακοίνωση της ΟΛΘ ΑΕ

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (“ΟΛΘ Α.Ε.”) σε απάντηση της επιστολής που ελήφθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 – απευθυνόμενη στις εκδότριες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), με σκοπό την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα οικονομικά μεγέθη και τις εξελίξεις εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και της συνεχιζόμενης πανδημίας – ανακοινώνει ότι η ικανοποιητική αύξηση των εσόδων που σημειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο, συνεχίστηκε επίσης και για την περίοδο του 9μήνου του 2021.

Αναφορικά με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, η διακίνηση για το τρίτο τρίμηνο (Q3) του 2021 αυξήθηκε κατά 2,7%, από 118k (χιλιάδες) TEUs το Q3/2020, σε 121k TEUs το Q3/2021. Ακολούθως, η συνολική διακίνηση για την περίοδο του 9μήνου (9M) του 2021 αυξήθηκε κατά 6,2%, από 335k TEUs την περίοδο 1/1- 30/9/2020 (9Μ/2020), σε 356k TEUs την περίοδο 1/1- 30/9/2021 (9Μ/2021). Tην ίδια περίοδο, διακινήθηκαν πάνω από 5,6k TEUs, χρησιμοποιώντας 166 τρένα, προς την νεοσύστατη θυγατρική “ThPA Sofia”.

Αναφορικά με το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, η διακίνηση για το Q3/2021 αυξήθηκε κατά 5,6%, από 951 χιλ. τόνους το Q3/2020, σε 1.004 χιλ. τόνους το Q3/2021. Κατά την περίοδο του 9μήνου, οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 10,7%, από 2.839 χιλ. τόνους το 9Μ/2020, σε 3.144 χιλ. τόνους το 9Μ/2021.

Συνοπτική εικόνα των διακινούμενων φορτίων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 9,7%, από ~ € 18εκατ. το τρίτο τρίμηνο (Q3/2020), σε ~ € 19,7εκατ. το Q3/2021, δεδομένου ότι η θυγατρική “ThPA Sofia” δεν παρουσίασε έσοδα εντός του 2020, ενώ τα συνολικά έσοδά της για το Q3/2021 του 2021 ανήλθαν σε € 330χιλ., περιλαμβανόμενα στα ανωτέρω ενοποιημένα έσοδα. Για την περίοδο του 9μήνου καταγράφηκε συνολική αύξηση 8,5%, από € 52,7εκατ. το 9Μ/2020, σε € 57,1εκατ. το 9Μ/2021, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών εσόδων της θυγατρικής «ThPA Sofia» για το 9Μ/2021 τα οποία ξεπέρασαν τις € 700χιλ.

Η αύξηση εσόδων του 9μήνου αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων σε όλους τους τομείς του Λιμένα. Επισημαίνεται ότι η πανδημία και οι επακόλουθες αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και στις αλυσίδες logistics, είχαν ως αποτέλεσμα η αύξηση της διακίνησης σε σχέση με το 2020 να είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη.

Επιπλέον, η αύξηση των τιμών της ενέργειας έχει αρνητικό αντίκτυπο στο λειτουργικό κόστος της ΟΛΘ, καθώς ο λειτουργικός εξοπλισμός λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια και με πετρέλαιο. Ωστόσο, για την περίοδο του 9μήνου, οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας στην αγορά, δεν οδήγησαν σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική απόδοση της ΟΛΘ.

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τα κύρια στοιχεία για τα έσοδα και την κερδοφορία:

Τα Ενοποιημένα Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων (EBIT) αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2021 κατά 15,6%, από € 6,3 εκατ. το Q3/2020 σε € 7,3εκατ. το Q3/2021, ενώ τα ενοποιημένα EBIT το 9Μ/2021 αυξήθηκαν κατά 15,7%, από € 16,9εκατ. το 9Μ/2020 σε € 19,6 εκατ. το 9Μ/2021.

Τα Ενοποιημένα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) ακολούθησαν παρόμοια τάση με τα EBIT του Q3/2021, αυξημένα κατά 12,7%, από € 7,9εκατ. το Q3/2020 σε € 8,9 εκατ. το Q3/2021, ενώ το 9Μ/2021, τα ενοποιημένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 12,1%, από € 21,6εκατ. το 9Μ/2020 σε € 24,2εκατ. το 9Μ/2021.

Οι επιδόσεις της θυγατρικής “ThPA Sofia” δεν ήταν κερδοφόρες για το 9Μ/2021, με αποτέλεσμα ζημίες € 0,2εκατ. για το Q3/2021 και € 0,9εκατ. για την περίοδο 9Μ/2021 σε επίπεδο EBITDA.

Οι κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων και τη διατήρηση της κερδοφορίας, παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης των διακινούμενων όγκων εντός του Λιμένος και η αναπροσαρμογή του τιμολογίου εμπορευματοκιβωτίων, όπως εφαρμόστηκαν από τη Διοίκηση τα προηγούμενα έτη. Η κερδοφορία επηρεάστηκε κυρίως από την πανδημία, η οποία επιβράδυνε τη διακίνηση των εμπορευμάτων διεθνώς, με αποτέλεσμα χαμηλότερους από τους αναμενόμενους όγκους διακίνησης, συνεπώς και χαμηλότερα έσοδα από τα αναμενόμενα.

Η Διοίκηση της ΟΛΘ παραμένει αισιόδοξη για τις υποκείμενες και θετικά αναπτυσσόμενες οικονομικές επιδόσεις του Λιμένα, καθώς και για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για τις οικονομίες της ευρύτερης λεκάνης απορροής.

Η ΟΛΘ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο Φορολογικός Έλεγχος της χρήσης 2020 που διενεργήθηκε από τους Ανεξάρτητους Ελεγκτές (KPMG), σύμφωνα με το άρθρο 65A παρ. 1 του Ν.4174/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4410/2016 και την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ1124/2015 και εκδόθηκε η
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Την περίοδο μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2021 δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και στην κεφαλαιακή διάρθρωση της ΟΛΘ Α.Ε. Η Εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς δανεισμό, έχοντας διανείμει μέρισμα € 14,3εκατ. με ισχυρή καταθετική βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε καταθέσεις να φτάνουν τα ~ € 98εκατ. Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών προχωρά ικανοποιητικά με βάση τις τρέχουσες συνθήκες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΟΛΘ και Amazon Web Services συντονίζουν την προώθηση της καινοτομίας στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης