Ελλάδα
16-11-2021 | 07:56

«Βγήκε» διαγωνισμός 106 εκατ. ευρώ για τη θερμική επεξεργασία υγειονομικών αποβλήτων

apovlita
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε μεγάλο διαγωνισμό συνολικού ύψους άνω των 86 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, με ΦΠΑ στα 106 εκατ. ευρώ) προχωρά ο ΕΔΣΝΑ, δηλαδή ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής.

Πρόκειται για την ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Εκσυγχρονισμό, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά, εκτιμώμενης αξίας 81.060.157 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., πλέον του δικαιώματος προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραχώρηση της λειτουργίας της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά, που βρίσκεται στη θέση Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής του Νομού Αττικής. Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται και όποια συντήρηση ή/ και αναβάθμιση απαιτηθεί κατά το χρόνο της παραχώρησης καθώς και η αναβάθμιση του αποτεφρωτήρα με προσθήκη συστήματος ενεργειακής αξιοποίησης, στα πλαίσια των προσπαθειών του ΕΔΣΝΑ για στροφή προς την κυκλική οικονομία. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ίδιος ο ανάδοχος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική διακήρυξη, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 81.060.157 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε είκοσι τρία (23) έτη και πέντε (5) μήνες. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί από τον ΕΔΣΝΑ κατά τη διάρκεια της σύμβασης η μετεγκατάσταση του Αποτεφρωτήρα σε άλλο χώρο, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αποξήλωσης, μεταφοράς και επανεγκατάστασης του εξοπλισμού αποτέφρωσης στο νέο χώρο που θα του υποδειχθεί από τον ΕΔΣΝΑ. Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης είναι 5.000.014,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 17/12/2021 και ώρα 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη την παλαιότητα των κτιριοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι η κατασκευή της μονάδας αποτέφρωσης έλαβε χώρα κατά το διάστημα των ετών 1999 - 2002 και ότι έκτοτε η μονάδα έχει λειτουργήσει απρόσκοπτα έως και σήμερα. Η μονάδα αποτέφρωσης του ΕΔΣΝΑ αποτελεί τη μοναδική εγκατάσταση στη χώρα για την επεξεργασία των ΕΑΥΜ και των προσαμοιαζόντων με αυτά με τη μέθοδο της αποτέφρωσης συμβάλλοντας σημαντικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου βασική υποχρέωση του αναδόχου/παραχωρησιούχου είναι η εξασφάλιση της νόμιμης, συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας της εγκατάστασης.

Την προηγούμενη εβδομάδα το insider σε σχετικό του θέμα για τις μονάδες αποβλήτων (Γραμματικό) είχε αναφερθεί και στην παραπάνω διαδικασία, αναφέροντας ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του, ο ΕΔΣΝΑ προχώρησε στην έγκριση των επικαιροποιημένων κατά τα ανωτέρω τευχών δημοπράτησης για τη λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και προσομοιαζόντων με αυτά.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνονταν ότι, έχει προβλεφθεί προαίρεση δυνατότητας μετεγκατάστασης της μονάδας αποτέφρωση, όποτε κριθεί αναγκαίο σε άλλο χώρο, σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για απομάκρυνση της εν λόγω μονάδας όταν εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χώρος, γίνονταν αναφορά στη λήξη της υφιστάμενης εν ισχύ σύμβασης στις αρχές του νέου έτους (01/2/2022) και στην ανάγκη άμεσης δημοπράτησης του εν λόγω έργου, στο ότι η Εγκατάσταση Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων του ΕΔΣΝΑ αποτελεί τη μοναδική εγκατάσταση στη χώρα για την επεξεργασία του συνόλου των ΕΑΥΜ και των προσομοιαζόντων με αυτά με τη μέθοδο της αποτέφρωσης συμβάλλοντας θεμελιωδώς στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ρητά αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του 2020 και στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων του 2016 κ.α.

Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα θέματα που της 28ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής επιτροπής του φορέα (16/11) είναι και αυτό για «Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της σύμβασης για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ».

Η εξέλιξη του έργου

• Η φάση κατασκευής του αποτεφρωτήρα τελείωσε το 2002.

• Από το 2002 με την έναρξη (δοκιμαστικής) λειτουργίας και μέχρι το 2007 τη μονάδα αποτέφρωσης λειτουργούσε, βάσει προγραμματικής σύμβασης που είχε συνάψει ο ΕΣΔΚΝΑ, ο Δήμος Άνω Λιοσίων και η ΔΕΤEΑΛΑ, δημοτική εταιρεία του Δήμου Άνω Λιοσίων. Η εν λόγω 7 σύμβαση αφορούσε μόνο στην υποστήριξη της λειτουργίας με την παροχή εξειδικευμένου προσωπικού.

• Από την 31-1-2007(Α.Π 1051) υπογράφηκε επταετής σύμβαση για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» μετά από διεθνή διαγωνισμό.

• Η σύμβαση παρατάθηκε μέχρι 31-01-2016 (για 2 επιπλέον έτη όπως προβλεπόταν) με απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ.

• Στις 2-2-2016 (Α.Π 1243) υπεγράφη 3ετής σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίαςσυντήρησης του αποτεφρωτήρα (με δυνατότητα ανανέωσης για 3 χρόνια επιπλέον) μετά από διαγωνιστική διαδικασία με μηνιαίο τίμημα 105.000 ευρώ.

• Στις 4-2-2019 (Α.Π. 1332 ΑΔΑ: ΨΠΛΗΟΡ05-0ΣΑ) υπεγράφη 3ετής παράταση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας-συντήρησης του αποτεφρωτήρα με μηνιαίο τίμημα 105.000 ευρώ.

Η σημασία της μονάδας

Όπως σημειώνεται στην προκήρυξη, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) λειτουργεί από το 2002 τη μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης του συνόλου των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) στην Ελλάδα εντός της ΟΕΔΑ Φυλής. Πρόκειται για μία μονάδα αποτέφρωσης, δυναμικότητας 30 τόνων ημερησίως.

Η αποτέφρωση, σημειώνεται, αποτελεί την ενδεδειγμένη από το νόμο και φιλική προς το περιβάλλον λύση για την καταστροφή των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων και αποτελεί τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ διαθέσιμη μέθοδο για ασφαλή επεξεργασία των κατηγοριών ΜΕΑ και ΑΕΑ των ΕΑΥΜ καθώς η τοξικότητα και ο συνδυασμός του μολυσματικού φορτίου απαγορεύει την επεξεργασία με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Με τη λειτουργία της μονάδας, ο ΕΔΣΝΑ συνέβαλε αποφασιστικά στη συμμόρφωση της χώρας μας με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έδωσε συνολική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των ΕΑΥΜ της Αττικής και στη διακοπή της λειτουργίας των απαρχαιωμένων κλιβάνων των υγειονομικών μονάδων, οι οποίοι αποτελούσαν σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της πρωτεύουσας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αποτεφρωτήρας αποτελεί πυλώνα όλων των εθνικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων όπως των ΕΣΔΑ, ΕΣΔΕΑ και ΕΣΔΕΑΥΜ.

Χαρακτηριστική είναι η μνεία που γίνεται στον πρόσφατα εγκεκριμένο ΕΣΔΑ στον οποίο αναφέρεται η ανάγκη για περαιτέρω αξιοποίηση της υφιστάμενης εγκατάστασης αποτέφρωσης με ομοειδή απόβλητα από φαρμακοβιομηχανίες και άλλα βιομηχανικά απόβλητα. Ειδικότερα για την Αττική, η αναγκαιότητα λειτουργίας της εγκατάστασης επιβεβαιώνεται άλλωστε και από το ότι σύμφωνα με τον ΕΣΔΕΑΥΜ το 42% των ΕΑΥΜ παράγονται στην Περιφέρεια Αττικής. Συνεπώς για λόγους εξυπηρέτησης της αρχής της εγγύτητας και για να διασφαλίζεται η εντός πενθημέρου διαχείριση των αποβλήτων από την ημέρα παραγωγής τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, απαιτείται η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.

Τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) είναι απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία των υγειονομικών μονάδων και ειδικότερα από : 1. Δημόσια και Ιδιωτικά θεραπευτήρια, 2. Κέντρα υγείας 3. Δημοτικά ιατρεία, 4. ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών υγείας, 5. Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών (π.χ ΕΟΠΠΥ), 6. Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ενόπλων δυνάμεων (π.χ στρατιωτικά νοσοκομεία), 7. Κέντρα αιμοδοσίας, 8. Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια, 9. Μικροβιολογικά εργαστήρια, 10. Οδοντιατρεία, 11. Κτηνιατρικές κλινικές, 12. Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια, 13. καθώς και από την άσκηση διαφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και κατ’ οίκον περίθαλψη ασθενών.

Ο Αποτεφρωτήρας ΕΑΥΜ του ΕΔΣΝΑ έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ένα κύκλο λειτουργίας περίπου 20 ετών. Η δυναμικότητα του είναι 30 τόνοι ημερησίως και επιτυγχάνεται με δύο όμοιες και παράλληλες γραμμές Αποτέφρωσης. Το σύστημα καύσης των αποβλήτων θα αποτελείται από περιστροφικό κλίβανο κατάλληλης κατασκευής και μήκους για την επίτευξη της βέλτιστης ανάμειξης και τη μείωση των απαιτούμενων συντηρήσεων. Θα φέρει βαθμωτό καυστήρα που θα έχει τη δυνατότητα να επιτυγχάνει τις απαιτούμενες θερμοκρασίες καύσης. Επίσης ο θάλαμος τέφρας και η σύνδεση με τον περιστροφικό κλίβανο θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι ώστε να γίνεται αυτόματα η εκκένωση τέφρας. Όλη η καύση θα πρέπει να επιτηρείται από κάμερες στην αίθουσα τηλε-ελεγχου.

Να σημειωθεί ότι η κυρίαρχη στον τομέα της Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), ΗΛΕΚΤΩΡ, του ομίλου Ελλάκτωρ, έχει κατασκευάσει και διαχειρίζεται μέσω της Κοινοπραξίας Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα ΗΛΕΚΤΩΡ – ΑΡΣΗ Α.Ε. τον μοναδικό στην Ελλάδα Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων  στον Χ.Υ.Τ.Α Άνω Λιοσίων, που λειτουργεί από το 2002, με την ΗΛΕΚΤΩΡ να συμμετέχει στην Κοινοπραξία με ποσοστό 70%. Η μονάδα στην ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων συνιστά τη μοναδική ολοκληρωμένη και πλήρως αδειoδοτημένη μονάδα αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων και δέχεται 4.000 τόνους αποβλήτων τον χρόνο από 1.800 σημεία σε όλη τη χώρα (νοσοκομεία, κλινικές, μικροβιολογικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία, οδοντιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και φαρμακαποθήκες). Διαθέτει ημερήσια δυναμικότητα 30 τόνων, 2 ανεξάρτητες γραμμές αποτέφρωσης, ψυκτικούς θαλάμους προσωρινής αποθήκευσης, εσωτερική διαχείριση υγρών αποβλήτων, πύλη ανίχνευσης ραδιενέργειας και συνεχή καταγραφή αερίων εκπομπών. Η εικοσιτετράωρη λειτουργία της μονάδας αποτέφρωσης εξασφαλίζει την σύννομη καταστροφή του συνόλου των συλλεχθέντων αποβλήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα και την παροχή των απαραίτητων εγγράφων – βεβαιώσεων πλήρους καταστροφής από την μονάδα τελικής διάθεσης εντός λίγων ημερών, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνολογίες και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.