Ελλάδα
03-11-2021 | 12:47

Το «καυτό τρίγωνο» ΕΥΔΑΠ-ΕΛΤΑ-ACS Courier και η «μάχη» των λογαριασμών

Το «καυτό τρίγωνο» ΕΥΔΑΠ-ΕΛΤΑ-ACS Courier και η «μάχη» των λογαριασμών
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022 τουλάχιστον, δηλαδή έως ότου να ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός για την ταχυδρομική αλληλογραφία της ΕΥΔΑΠ, θα μένει ανοιχτό το «μέτωπο» που σχετίζεται με τη διανομή των λογαριασμών της εταιρείας ύδρευσης και τους φορείς που «χτυπάνε» τη σχετική σύμβαση, δηλαδή τα δημόσια Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και την ιδιωτική εταιρεία ACS, συμφερόντων Φέσσα (όμιλος Quest).

Στην πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (στην οποία υπήρχε και η σχετική πρόβλεψη για το οδικό τμήμα Πάτρα-Πύργος) φάνηκε ότι το «τρίγωνο» ΕΥΔΑΠ-ΕΛΤΑ-ACS Courier θα συνεχίσει να απασχολεί την αγορά τουλάχιστον για λίγο ακόμη χρονικό διάστημα.

Πρόκειται για τη γνωστή σκληρή αντιπαράθεση των εταιρειών τον πόλεμο των προσφυγών για την ταχυδρομική αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης με θύματα τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, εν προκειμένω την ΕΥΔΑΠ, η οποία βάσει όσων αναφέρονταν στην οικονομική κατάσταση 6μήνου είχε απώλειες (προβλέψεις) 20 εκατ. ευρώ από τη διακοπή της διανομής λογαριασμών πριν το καλοκαίρι, το δημόσιο ως μεγαλομέτοχο της εταιρείας ύδρευσης, αλλά και τους καταναλωτές.

Με καταληκτικό ορίζοντα την ολοκλήρωση του διαγωνισμού έως τις 31 Ιανουαρίου 2022, παρατείνονται αυτοδίκαια και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και έως εξάντλησης των συμβάσεων ή του οικονομικού αντικειμένου τους, οι συμβάσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και των ACS και ΕΛΤΑ. Όπως σημειώνεται, η παράταση δίδεται έως την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών υπογραφής της νέας σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε από την ΕΥΔΑΠ. Α.Ε. και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης/01/2022.

Πρόκειται για τις συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς, διαλογής και διανομής ταχυδρομικών αποστολών μεταξύ της «Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΥΔΑΠ. Α.Ε.) και των εταιρειών με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.) και «ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία»  αντίστοιχα.

Η προσπάθεια της ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές να ξαναμπεί στο «παιχνίδι», διεκδικώντας σε σχετικούς διαγωνισμούς την ανάληψη σχετικών υπηρεσιών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών σε όλη τη ελληνική επικράτεια, επόμενο ήταν να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά του ιδιωτικού τομέα, όπως για παράδειγμα της ACS του ομίλου Φέσσα αλλά και άλλων σχημάτων.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη παράταση αντιμετωπίζει την αδυναμία που θα προκύψει στην αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης ύδατος προς τους πελάτες ΕΥΔΑΠ. στην Αττική και στις λοιπές γεωγραφικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, δεδομένου ότι πρόσφατη Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ζ’ Κλιμάκιο Διακοπών) έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της ΕΥΔΑΠ. Α.Ε. και της εταιρείας ΕΛΤΑ. Α.Ε., με αντικείμενο την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς, διαλογής και διανομής ταχυδρομικών αποστολών της ΕΥΔΑΠ».

Η αδυναμία αποστολής των λογαριασμών κατανάλωσης ύδατος θα απειλούσε την οικονομική βιωσιμότητα της ΕΥΔΑΠ και θα έθετε εν κινδύνω τη συνέχιση του έργου της με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ύδρευση του λεκανοπεδίου και την  εξόφληση των υποχρεώσεών της προς το προσωπικό και τους προμηθευτές της. Σήμερα δεν είναι εφικτό για την ΕΥΔΑΠ, που παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στο λεκανοπέδιο Αττικής, να αποστείλει τους λογαριασμούς για τις ως άνω υπηρεσίες στους πελάτες της, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια μείωση των εσόδων της, δεδομένου ότι οι εισπράξεις από τους λογαριασμούς είναι το μοναδικό έσοδο. Παρίσταται, συνεπώς, η ανάγκη να παρασχεθεί στην ΕΥΔΑΠ η δυνατότητα να συνεχίσει να διανέμει προσωρινά, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, τους λογαριασμούς. Άλλωστε, η πρωτοβουλία για αποστολή των λογαριασμών ηλεκτρονικά μέσα ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη (πελάτη) και όχι στην ΕΥΔΑΠ.

Όπως σημείωνε η ΕΥΔΑΠ στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, «η μείωση της τιμολογημένης κατανάλωσης και συνεπώς η αύξηση της μη τιμολογημένης οφείλεται στην αναστολή έκδοσης λογαριασμών από 28 Απριλίου 2021 έως 15 Ιουνίου 2021, λόγω της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Εταιρείας στο Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” που οδήγησε σε χρονικές καθυστερήσεις ανάδειξης αναδόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η διαδικασία του διαγωνισμού για την ανάθεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών δημοσιεύτηκε το έτος 2018, όμως λόγω εκατέρωθεν προσφυγών από τους δύο συμμετέχοντες, δεν έχει επιλεγεί ο τελικός μειοδότης. Η Εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλυθεί το ζήτημα εξαντλώντας κάθε νομική δυνατότητα που είχε, όμως η χρονοβόρα δικαστική εμπλοκή στον σχετικό διαγωνισμό από προσπάθειες των συμμετεχόντων να εκμεταλλευτούν τον νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων προς όφελός τους αποτέλεσε σημαντική τροχοπέδη σε αυτό».

Η διακοπή της διανομής λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της έκδοσής τους.

Από τις 27.4.2021 έως και 15.06.2021 δεν πραγματοποιήθηκε τιμολόγηση των πελατών της Εταιρείας, γεγονός που οδήγησε:

  • στην αύξηση του υπολοίπου των πελατών μέσω των Συμβατικών Περιουσιακών Στοιχείων που περιλαμβάνουν τον σχηματισμό πρόβλεψης μη τιμολογημένων εσόδων αυτής της περιόδου, εκτιμώμενου ποσού 20 εκατ. ευρώ περίπου
  • στην μείωση των εισπράξεων για το δίμηνο Ιουνίου - Ιουλίου κατά 59% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ενέργειες της Εταιρείας για την αντιμετώπιση της κατάστασης

Η Εταιρεία από τις 16.06.2021 επανεκκίνησε την καθημερινή έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης αγγίζοντας ακόμη και το ύψος των 70.000 λογαριασμών ημερησίως (η συνήθης έκδοση λογαριασμών ανέρχεται σε 35.000 λογαριασμούς ημερησίως).

Με την υπ.΄ αριθ. 20904/02.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η σύναψη συμβάσεων με παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών για την έκτακτη αντιμετώπιση της κατάστασης.

Με την επανεκκίνηση της διανομής των λογαριασμών από τα τέλη Ιουλίου, παρατηρήθηκε αξιοσημείωτή αύξηση των εισπράξεων κατά 41,7% τον Αύγουστο, που συνεχίστηκε με ακόμα πιο μεγάλο ρυθμό αύξησης κατά 57,3% τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.

Στις 08.09.2021 εξαντλήθηκε το οικονομικό αντικείμενο των σχετικών συμβάσεων και διεκόπη η διανομή των λογαριασμών. Στις 07.09.2021 ανεστάλη εκ νέου η έκδοση των λογαριασμών κατόπιν της από 06.09.2021 πράξης με αρ. 407/2021 του Ζ΄ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κωλύει την υπογραφή της σύμβασης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.