Επιχειρήσεις | Ελλάδα
09-09-2021 | 08:11

Alpha Αστικά Ακίνητα: Η χρηματοοικονομική «εικόνα» και ο νέος «ρόλος»

Alpha Αστικά Ακίνητα: Η χρηματοοικονομική «εικόνα» και ο νέος «ρόλος»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Με κεφαλαιοποίηση λίγο πάνω από τα 120 εκατ. ευρώ, η τρέχουσα χρηματιστηριακή «αξία» της εταιρείας ακινήτων Alpha Αστικά Ακίνητα βρίσκεται αφενός χαμηλότερα των ιδίων κεφαλαίων ύψους 138 εκατ. ευρώ που εμφανίζει η εισηγμένη βάσει της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, αφετέρου λίγο υψηλότερα των ταμειακών διαθεσίμων που «έδειξε» στο ίδιο διάστημα και τα οποία ανήλθαν σε 82 εκατ. ευρώ, με τη ρευστότητα να παραμένει υψηλή και στο πρώτο εξάμηνο του 2021

Στις 30.06.2021 το χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιελάβανε 23 ακίνητα εκ των οποίων όλα βρίσκονταν στην Ελλάδα. Η δε λογιστική αξία του συνόλου των ακινήτων του ομίλου ανέρχεται σε 36,39 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στο α’ εξάμηνο 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 0,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2020.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα, βάσει και της εξαμηνιαίας οικονομικής κατάστασης, εμφάνισε μείωση κατά 2,06% στα έσοδα παροχής υπηρεσιών (από εκτιμήσεις και διαχείριση ακινήτων) ενώ τα έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων παρουσίασαν μείωση κατά 5,02%.

Τα κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος παρουσίασαν μείωση κατά ποσοστό 72,03% για την Εταιρεία και κατά ποσοστό 74,80% για τον Όμιλο, η οποία οφείλεται στον υπολογισμό προβλέψεων αποζημίωσης από το πρόγραμμα συμπεφωνημένων αποχωρήσεων που αφορά εργαζομένους της Εταιρείας, συνολικού ποσού Ευρώ 729.775.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 22 χιλ. ευρώ έναντι 132 χιλ. της συγκριτικής περιόδου. Το σύνολο εξόδων του Ομίλου στο Α΄ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 5,81 εκατ. έναντι Ευρώ 4,97 εκατ. της συγκριτικής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση κατά ποσοστό 16,83%.

Τα κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος ανήλθαν για τον Όμιλο σε Ευρώ 307 χιλ. έναντι Ευρώ 1,22 εκατ. κατά την συγκριτική περίοδο παρουσιάζοντας μείωση κατά 74,79%. Για την Εταιρεία τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό Ευρώ 297 χιλ. έναντι ποσού Ευρώ 1,06 εκατ. κατά την συγκριτική περίοδο παρουσιάζοντας μείωση κατά ποσοστό 72,03% κυρίως λόγω της επίδρασης από το σχηματισμό πρόβλεψης αποζημίωσης από το πρόγραμμα συμπεφωνημένων αποχωρήσεων.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους για το Α΄ εξάμηνο 2021 διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 0,35 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 0,92 εκατ. της συγκριτικής περιόδου παρουσιάζοντας μείωση κατά 62,10%. Για την Εταιρεία τα καθαρά κέρδη περιόδου για το Α΄ εξάμηνο 2020 διαμορφώνονται στο ποσό των Ευρώ 0,34 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 0,76 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 55,33%.

Τα χρηματικά διαθέσιμα την 30.6.2021 ανήλθαν για τον Όμιλο στο ποσό των Ευρώ 82,06 εκατ. και για την Εταιρεία στο ποσό των Ευρώ 79,04 εκατ. Λόγω της αυτάρκειας των διαθεσίμων του Ομίλου δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις. Το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 7,8 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο από τις οποίες 5,9 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμες.

Η εισηγμένη, βάσει όσων αναφέρονται, είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών σχεδόν 4,74 εκατ. ευρώ (2,14 εκατ. ευρώ από εκτιμήσεις ακινήτων και 2,6 εκατ. ευρώ από διαχείριση) και από μισθώσεις ακινήτων ύψους 1,26 εκατ. ευρώ περίπου. Η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα τα οποία εκμισθώνει στην πλειοψηφία τους στην Alpha Bank και κατά ένα μικρό ποσοστό σε τρίτους. Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κατά 96,3% από την Alpha Bank και τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου και το υπόλοιπο 3,7% από λοιπούς τρίτους πελάτες, (αντίστοιχα τα έσοδα της εταιρείας για 30.06.2020 προέρχονται κατά 92,8% από την Alpha Bank και τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου και το υπόλοιπο 7,2% από λοιπούς τρίτους πελάτες).

Ίσως όλα αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, παρά το ενδιαφέρον τους, να μην είχαν ιδιαίτερη χρηματιστηριακή σημασία καθώς πρόκειται για μια μετοχή «μαζεμένη», δίχως εξάρσεις. Εκτός και αν λάβουμε υπόψη μας την ραγδαία άνοδο, από τα επίπεδα των 5,7-6,5 ευρώ που «τριγύριζε» επί μήνες, προς την περιοχή των 10,5 ευρώ, στον απόηχο της ανακοίνωσης της μητρικής Alpha Bank για τα σχέδιά της για την εταιρεία ακινήτων. Αν και στη συνέχεια η μετοχή της ΑΣΤΑΚ υποχώρησε κάτω των 9 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα, προσβλέποντας σε έσοδα και κέρδη από ενδεχόμενη περαιτέρω ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων τα προσεχή έτη, προώθησε το πλάνο Skyline, με την εισηγμένη θυγατρική, Alpha Αστικά Ακίνητα, να αναμένεται να αποτελέσει το όχημα για τη συναλλαγή.

Το project προβλέπει την μετατροπή της Alpha Αστικά Ακίνητα (ΑΑΑ) σε επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων, με σκοπό την προσέλκυση στρατηγικού εταίρου (joint venture partner) για την αξιοποίηση επενδύσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων. Η Alpha Bank προτίθεται να παραμείνει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΑΑ, προκειμένου να αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές της αγοράς ακίνητης περιουσίας.

Η ΑΑΑ θα ενισχυθεί με χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αξίας περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενη τη δυναμική της αγοράς για την καλύτερη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει.

Οι εργασίες παροχής υπηρεσιών της ΑΑΑ θα ενοποιηθούν με αυτές της άλλης θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, της Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε (AREMI), δημιουργώντας μία νέα ισχυρή εταιρεία (θυγατρική του Ομίλου) η οποία και θα παρέχει υπηρεσίες για όλο τον κύκλο ζωής των ακινήτων (π.χ. εκτιμήσεις, advisory, διαχείριση κ.λπ.). Μέσω της νέας εταιρείας, που θα παρέχει υπηρεσίες στην ΑΑΑ και σε τρίτους μεγάλους πελάτες, ο Όμιλος στοχεύει σε αύξηση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Βέβαια, ακόμα στην αγορά αναμένουν λεπτομέρειες για τον ακριβή ρόλο της Alpha Αστικά Ακίνητα, το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει ως «πλατφόρμα», τι είδους ακίνητα θα περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο που θα μεταβιβάσει στην ΑΑΑ η τράπεζα (π.χ.  γραφεία, retail, logistics κ.α.), εάν η θυγατρική μετασχηματιστεί σε ΑΕΕΑΠ (Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία) κ.α. που προφανώς θα «απαντηθούν» προσεχώς.

Μια φορά πάντως, φαίνεται ότι στο γκρουπ ποντάρουν τον κλάδο του real estate, o οποίος παρουσιάζει μεγάλη δυναμική και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, διαβλέπουν τις νέες συνθήκες στον κλάδο αλλά και στην οικονομία (π.χ. εξ αποστάσεως εργασία και εκπαίδευση), ενώ περιμένουν και την προώθηση εμβληματικών έργων (π.χ. Ελληνικό) σε διάφορους τομείς του κλάδου (οικιστικό, εμπορικό, γραφεία, αναπλάσεις, big boxes, αποθηκευτικοί χώροι, ΣΔΙΤ κ.α.).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.