Επιχειρήσεις | Ελλάδα
27-08-2021 | 07:50

ΟΣΕ: «Βάζει μπρος μηχανές» για το «σκανάρισμα» και την αναβάθμιση του δικτύου

ΟΣΕ: «Βάζει μπρος μηχανές» για το «σκανάρισμα» και την αναβάθμιση του δικτύου
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τις διαδικασίες αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου του προωθεί ο ΟΣΕ, ο οποίος μέσω διαγωνισμού αναζητά τεχνικό σύμβουλο που θα προτείνει παρεμβάσεις, αλλά και θα εκπονήσει μελέτες υπολογισμού του κόστους ανάταξης και συντήρησης του υφιστάμενου δικτύου.

Όπως αναφέρεται τόσο στην ιστοσελίδα του ΟΣΕ όσο και στη «Διαύγεια», ο οργανισμός προωθεί τον διαγωνισμό για το έργο «Σύνταξη Καταλόγου Λειτουργικών Στοιχείων Σιδηροδρομικού Δικτύου, Αναλυτικών Εγχειρίδιων Βαθμολόγησης – Αποτίμησης της κατάστασής των και προσδιορισμό του κόστους Συντήρησης – Ανάταξης». Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου και την λήξη της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

Άλλωστε, υπενθυμίζεται ότι μία από τις βασικές δεσμεύεις της χώρας έναντι των εταίρων μας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης (περίπου 130 εκατ. ευρώ) είναι η αναδιάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και η συντήρηση αυτού, διαδικασία που «σέρνεται» τα τελευταία χρόνια.

Τι θα κάνει ο σύμβουλος του ΟΣΕ

Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών και έχει προϋπολογισμό 59.350,50 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα πρέπει να συντάξει κατάλογο με τα στοιχεία της σιδηροδρομικής υποδομής που χρειάζονται στην επιθεώρηση, συντήρηση και αναβάθμιση, να κάνει τον προσδιορισμό των κρίσιμων επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών και να υπολογίσει το κόστος συντήρησης – αναβάθμισης - ανάταξης. Επιπλέον απαιτείται η σύνταξη ειδικών Εγχειρίδιων Βαθμολόγησης – Αποτίμησης της λειτουργικής κατάστασης για κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία του Καταλόγου και να προταθεί τρόπος κοστολόγησης της συντήρησης – ανάταξης αυτών, ώστε αυτά να είναι λειτουργικά και ασφαλή.

Αντικείμενο της Σύμβασης

Ο ΟΣΕ, ως διαχειριστής της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, έχει την ευθύνη της συντήρησης του Σιδηροδρομικού Δικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό προτίθεται να προχωρήσει στην δημιουργία Μητρώου Συντήρησης Υποδομής (ΜΣΥ) το οποίο θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη καταγραφή όλων των επιμέρους στοιχείων των Σιδηροδρομικών Συστημάτων του ΟΣΕ που την αποτελούν. Το μητρώο αυτό θα περιλαμβάνει σε επόμενη φάση και την κατάσταση των λειτουργικών στοιχείων, (υποδομή, επιδομή, τεχνικά, σταθμούς, ηλεκτροκίνηση σηματοδότη κλπ) των συστημάτων που αφορούν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.

Προκειμένου ο ΟΣΕ να αποτιμήσει την κατάσταση των στοιχείων του ΜΣΥ και να υπολογίσει το κόστος συντήρησης- ανάταξης αυτών, πρέπει καταρχάς να προσδιοριστούν και να γίνει σχετικός κατάλογος με τα στοιχεία της σιδηροδρομικής υποδομής για τα οποία χρειάζεται επιθεώρηση, συντήρηση, ανάταξη-αναβάθμιση, να γίνει προσδιορισμός των κρίσιμων επιμέρους χαρακτηριστικών της κατάστασης αυτών ώστε να υπολογιστεί το κόστος συντήρησης – ανάταξης αναβάθμισης. Επιπλέον απαιτείται η σύνταξη ειδικών Εγχειρίδιων Βαθμολόγησης – Αποτίμησης της λειτουργικής κατάστασης για κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία του Καταλόγου και να προταθεί τρόπος κοστολόγησης της συντήρησης – ανάταξης αυτών, ώστε αυτά να είναι λειτουργικά και ασφαλή.

Με βάση τα εγχειρίδια αυτά στη συνέχεια θα γίνει από τον ΟΣΕ, καταγραφή της λειτουργικής κατάστασης όλων των στοιχείων, η αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης του Σιδ/κου Δικτύου και θα εκτιμηθεί το απαιτούμενο κόστος συντήρησης – ανάταξης.

Σκοπός των εγχειριδίων αυτών είναι ο ΟΣΕ να προσδιορίσει την ιεράρχηση των εργασιών συντήρησης – ανάταξης του Σιδηροδρομικού Δικτύου και να προσδιορίσει το ετήσιο κόστος συντήρησης – ανάταξης.

Τεχνικό Αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου

Οι υπηρεσίες υποστήριξης του Τεχνικού Συμβούλου στον ΟΣΕ συνοπτικά θα περιλαμβάνουν:

· Προσδιορισμό των στοιχείων του παραπάνω Καταλόγου, προσδιορισμό των επί μέρους χαρακτηριστικών του κάθε στοιχείου που επηρεάζει την τρέχουσα λειτουργική κατάσταση του ΣΔ και για τα οποία απαιτούνται εργασίες συντήρησης η ανάταξης, κοστολόγηση της συντήρησης – αναβάθμισης – ανάταξης αυτού.

Η δομή και το εύρος των στοιχείων του Καταλόγου θα προκύψει από όλες τις κατηγορίες Συστημάτων (υποδομή - ενέργεια – σηματοδότηση) του Σιδηροδρομικού Δικτύου και οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι οι παρακάτω:

o Σιδηροδρομική Επιδομή (στρωτήρες, σιδηροτροχιές, έρμα, αλλαγές κλπ)

o Τεχνικά έργα (γέφυρες, σήραγγες, πρανή, περιφράξεις κλπ) o Σταθμοί και λοιπές εγκαταστάσεις (σταθμαρχεία, κτίρια επιβατών σε ενεργούς σταθμούς, τεχνικά δωμάτια, Η/Μ εξοπλισμός κλπ)

o Τεχνολογικά Συστήματα Δικτύου (ΤΣΔ) (σηματοδότηση, τηλεπικοινωνίες, CCTV, ηλεκτροκίνηση, Scada, Τεχνολογικά Συστήματα Σταθμών και Τεχνικών Δωματίων (ΤΣΣΤ) (εκδοτικά μηχανήματα, συστήματα πληροφόρησης κοινού, πυροσβεστικός εξοπλισμός, συστήματα ασφαλείας, ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες κλπ).

Ο προσδιορισμός των στοιχείων του καταλόγου θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του Σιδηροδρομικού Δικτύου που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό των λειτουργικών χαρακτηριστικών των Σιδηροδρομικών Συστημάτων.

Το mega ΣΔΙΤ

Ανάμεσα στις δράσεις που προβλέπονται για την Ελλάδα και το σιδηροδρομικό δίκτυο και οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι και το μεγάλο ΣΔΙΤ, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, της αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ. Το project της αναδιάταξης θα γίνει μέσω ξεχωριστών ΣΔΙΤ διαγωνισμών (3 υποέργα):

1) Κύριο δίκτυο (Κεντρική Ελλάδα Πειραιάς - Αθήνα - Θεσσαλονίκη – βόρεια σύνορα),

2) Δίκτυο Μακεδονίας - Θράκης (Βόρεια Ελλάδα),

3) Δίκτυο Αθήνα (Ελ. Βενιζέλος) - Κιάτο (Αττική και Πελοπόννησος).

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι έως το πρώτο τρίμηνο του 2023 προβλέπεται η ανάθεση των 3 συμβάσεων ΣΔΙΤ (μία για κάθε υποέργο) για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ανακατανομής του συστήματος και της υποδομής του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου με σκοπό να αποκατασταθεί η «σχεδιαστική ταχύτητα» (να διέρχονται τα τρένα με την ταχύτητα που προβλεπόταν όταν κατασκευάστηκαν τα έργα) σε όλα τα τμήματα της υποδομής, να βελτιωθεί ο χρόνος μετακίνησης και τα επίπεδα ασφάλειας, να αναβαθμιστεί το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα και να βελτιωθεί η ποιότητα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Άρα, το χρονοδιάγραμμα είναι δεδομένο και «σφιχτό», ακόμα και αν υποτεθεί ότι η Ε.Ε. τελικά δώσει μια μικρή παράταση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.