Επιχειρήσεις | Ελλάδα
01-08-2021 | 12:00

ΟΛΘ: Τα σχέδια του βασικού μετόχου μετά τη δημόσια πρόταση

ΟΛΘ: Τα σχέδια του βασικού μετόχου μετά τη δημόσια πρόταση
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η επιχειρηματική στρατηγική της Belterra, συμφερόντων του επιχειρηματία Σαββίδη και βασικού μετόχου της ΟΛΘ ΑΕ, εστιάζεται κυρίως στους κλάδους του τουρισμού, των υποδομών, των logistics και της ενέργειας, αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο που δημοσίευσε χτες το γκρουπ λόγω της δημόσιας πρότασης προς τους υπόλοιπους μετόχους που ξεκίνησε την Παρασκευή 30/07 (και θα διαρκέσει έως 27/08/2021, προσφερόμενο τίμημα στα 26,5 ευρώ).

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο προτείνων (δηλαδή η Belterra Investments) προτίθεται να συνεχίσει τη δραστηριότητά του και να διατηρήσει την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική του. Η απόκτηση μετοχών της εταιρείας ΟΛΘ δεν πρόκειται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και της συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, καθώς και στους επιχειρηματικούς της στόχους.

Συγκεκριμένα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα προτίθενται να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν περαιτέρω τη διοίκηση της Εταιρείας στην υλοποίηση της στρατηγικής της. Στόχος της Εταιρείας είναι να καθιερωθεί ο Λιμένας Θεσσαλονίκης ως προτιμώμενη πύλη εισόδου για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (containers), γενικού φορτίου αλλά και επιβατών, στις αγορές της Βαλκανικής, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, παρέχοντας ένα αποδοτικό, αξιόπιστο και ποιοτικό σύστημα logistics.

Για τον σκοπό αυτό, η στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας επικεντρώνεται συνοπτικά στην αύξηση της περιουσίας των μετόχων της, μέσω:

- διατήρησης της σημαντικής θέσης που κατέχει το Λιμάνι στην περιοχή του και την ανάδειξή του ως πρώτου λιμένα των Βαλκανίων,

- ενίσχυσης του ρόλου του στην Ανατολική Μεσόγειο ως κέντρου συνδυασμένων μεταφορών, και

- μετεξέλιξής του σε διαμετακομιστικό κόμβο και σε σημαντική Περιφερειακή Πύλη για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στον οποίο σημαντικό μερίδιο θα κατέχει η διακίνηση Ε/Κ διαμετακόμισης (in transit).

Η Belterra δηλώνει ότι προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του ιδίου, της Εταιρείας και της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας και δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων τους εκτός Ελλάδος, με εξαίρεση τη συμμετοχή της στην νεοσύστατη ThPA Sofia EAD, η οποία έχει την έδρα της και δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδος. Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε την 12/11/2020 με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας και στόχο την επέκταση της ενδοχώρας και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας του Λιμένα Θεσσαλονίκης μελλοντικά με μια σειρά σιδηροδρομικών τερματικών σταθμών στη Νοτιοανατολική, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Ο προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιωδώς αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, του ίδιου, της Εταιρείας και της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών και τις θέσεις εργασίας, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν θα ασκήσουν το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006, όπως ισχύει και δεν θα επιδιώξουν τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, η εταιρεία ΟΛΘ ΑΕ το 2020 απασχόλησε 460 άτομα (εκ των οποίων 241 άτομα τακτικό προσωπικό, 124 άτομα λιμενεργατικό προσωπικό και 95 άτομα σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητευόμενοι ΟΑΕΔ και εποχικοί).

Στις 31/12/2020 ο ΟΛΘ εμφάνισε πωλήσεις 71,7 εκατ. ευρώ, μικτό κέρδος 33,9 εκατ. ευρώ, αποτελέσματα εκμετάλλευσης 25,5 εκατ. ευρώ, κέρδη μετά από φόρους 20,08 εκατ. ευρώ, σύνολο Καθαρής Θέσης 168,68 εκατ. ευρώ, Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 87,59 εκατ. ευρώ, Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 52,03 εκατ. ευρώ και Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 16,94 εκατ. ευρώ.

Η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος της Θεσσαλονίκης, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. Το παραπάνω αποκλειστικό δικαίωμα παραχωρήθηκε στην Ο.Λ.Θ Α.Ε. με το από 27 Ιουνίου 2001 συμβόλαιο παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και λήγει το έτος 2051.

Το παραπάνω συμβόλαιο τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο τον Φεβρουάριο του 2018 και κυρώθηκε με το Ν.4522/7-3-2018 (ΦΕΚ 39). Τα κυριότερα σημεία της τροποποιημένης ή αναθεωρημένης σύμβασης έχουν ως εξής:

▪ Το δικαίωμα χρήσης εκτείνεται στα καλυμμένα ή ακάλυπτα τμήματα ξηράς, στα υφιστάμενα κτίρια, τεχνικά-λιμενικά έργα, προσχώσεις, εσωτερικές οδούς, σιδηροδρομικό δίκτυο, δίκτυα παροχών, στις επεκτάσεις χώρων-έργων, στη θαλάσσια ζώνη του λιμένος, γενικά στα συστατικά της κατακόρυφης προβολής της χερσαίας λιμενικής ζώνης με εξαίρεση κτίρια που εξυπηρετούν ανάγκες δημοσίων υπηρεσιών, ειδικά διαμορφωμένα κτίρια της α΄ προβλήτας.

▪ Mε τη Σύμβαση παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο χορηγεί στην Εταιρεία το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής, χρήσης, διαχείρισης, συντήρησης, βελτίωσης και εκμετάλλευσης των στοιχείων παραχώρησης καθ΄ όλη τη Διάρκεια Παραχώρησης με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση.

▪ Το Δικαίωμα θα εκπνεύσει στις 27 Ιουνίου 2051, ήτοι την πεντηκοστή (50η) επέτειο της Σύμβασης του 2001 με την επιφύλαξη πρόωρης καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 25.

▪ Η λύση ή η λήξη συνεπάγεται αυτοδικαίως την υποχρέωση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να αποδώσει προς το Δημόσιο τα παραχωρηθέντα, στην κατάσταση που προβλέπει το άρθρο 26 της σύμβασης.

▪ Καταβάλλεται αντάλλαγμα που προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου των εσόδων της Εταιρείας σε 3,5%, με ελάχιστο ετήσιο καταβλητέο ποσό ύψους €1,8 εκατ.

Η Εταιρεία υποχρεούται:

▪ Να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα εντός της σφαίρας επιρροής της, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι λειτουργίες, δραστηριότητες και συναλλαγές που επιχειρούνται στο πλαίσιο της Σύμβασης θα συντείνουν στην ανάπτυξη του λιμένα Θεσσαλονίκης όπως προβλέπεται στους προγραμματικούς στόχους,

▪ Να εκπληρώνει τις απορρέουσες από τη Σύμβαση Παραχώρησης υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και διατάγματα γενικής εφαρμογής,

▪ Να λειτουργεί τον λιμένα Θεσσαλονίκης και να εκπληρώνει από κάθε άποψη τις υποχρεώσεις της που θα απορρέουν από την Σύμβαση Παραχώρησης σύμφωνα με την ορθή πρακτική του κλάδου.

Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται:

▪ Να παρέχει την αναγκαία συνδρομή του για την εκπλήρωση του προορισμού της παραχώρησης.

Οι συμμετοχές του Προτείνοντος, πλην της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, για τις οποίες υπάρχει σχέση μητρικής θυγατρικής κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014 περιλαμβάνουν: το 100% των ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, MELBERY INVESTMENTS LIMITED, το 98,83% της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το 66,5% της ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗ, το 66,67% South Europe Gateway Thessaloniki (παραχωρησιούχος του ΟΛΘ).

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε € 27.500 διαιρούμενο σε 27.500 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1 έκαστη. Μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντος είναι η κυπριακή εταιρεία Belterra Holdings Ltd, η οποία κατέχει το 100% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Belterra Investments Ltd. Σημειώνεται ότι η Belterra Holdings Ltd, έχει ελέγχοντα τελικό δικαιούχο (Ultimate Βeneficial Owner) τον κ. Νίκο Σαββίδη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.