Επιχειρήσεις | Ελλάδα
07-07-2021 | 16:51

Premia Properties: Θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ οι βασικοί μέτοχοι

Newsroom
Μοιράσου το
Premia Properties: Θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ οι βασικοί μέτοχοι
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Premia θα συμμετάσχουν οι βασικοί μέτοχοι, έχοντας δεσμευθεί να καλύψουν μετοχές με καταβολή μετρητών, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Έτσι:

(α) H εταιρεία «Sterner Stenhus Greece AB» έχει δεσμευθεί να καλύψει 3.472.223 Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €5.000.001,12, ενώ δεν θα ασκήσει δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή. Επιπλέον, έχει δεσμευθεί να καλύψει, η ίδια ή/και μέσω συνδεδεμένων με αυτή μερών, Νέες Μετοχές αξίας έως €7.500.000 που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά το πέρας της διαδικασίας διάθεσης των Νέων Μετοχών όπως αυτή αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Η εταιρεία «Nequiter Invest AB» - η οποία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να καλύψει Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών – έχει δεσμευθεί να καλύψει 1.388.889 Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €2.000.00,16, ενώ δεν θα ασκήσει δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή.

(γ) Η εταιρεία «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει δεσμευθεί να καλύψει 347.223 Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €500.001,12, ενώ δεν θα ασκήσει δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δεσμεύσεις κάλυψης αφορούν μετοχές επιπλέον των μετοχών της αύξησης που θα εκδοθούν με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων, όπως παρατίθεται στην από 03.06.2021 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό €26.041.665,50, με την έκδοση έως 52.083.331 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), εν μέρει με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), και τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, η Premia ανακοινώνει ότι:

1. Η διάθεση των 32.996.676 Νέων Μετοχών της Αύξησης με καταβολή μετρητών στην Τιμή Διάθεσης θα γίνει (i) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφαρμοζομένων μίας ή περισσοτέρων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή/και άλλων εξαιρέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου εθνικού δικαίου (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»), και (ii) με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού, των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020 και των εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά», και από κοινού με την Ιδιωτική Τοποθέτηση, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

2. Για τις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, θα παρασχεθεί δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, με αναλογία 1 παλιά μετοχή προς 1,5 Νέες Μετοχές (το «Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής»), έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση (που επακριβώς αντιστοιχεί σε 1,4862339394343 Νέα Μετοχή ανά υφιστάμενη) ή και να αυξήσουν αυτό κατά την προαναφερθείσα αναλογία του 1,5. Σε περίπτωση κλασματικών Νέων Μετοχών κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής, θα γίνεται στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο αριθμό.

Το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) που έχει οριστεί η 12.07.2021 (ήτοι οι συναλλαγές θα πρέπει να έχουν διακανονιστεί κατά το εν λόγω χρονικό σημείο).

Επενδυτές που αγοράζουν μετοχές της Εταιρείας, προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή μετοχών κατά την παραπάνω ημερομηνία καταγραφής, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις περιόδους διακανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Τ+2) ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος εκκαθάρισης ή διαμεσολαβητή μέσω του οποίου αποκτούν μετοχές.

Στις 14 Ιουλίου ξεκινάει η συνδυασμένη προσφορά, ολοκλήρωση στις αρχές Αυγούστου

Η Συνδυασμένη Προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει περί την 14η Ιουλίου 2021, ενώ η παράδοση των Νέων Μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τις αρχές Αυγούστου 2021. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αυτές που περιλαμβάνονται στην από 07.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και προϋποθέτουν την έγκαιρη έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, οι παραπάνω ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα ενημερώνει τους επενδυτές για περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με τη Δημόσια Προσφορά, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και την Αύξηση θα περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την έγκριση και διάθεση του οποίου το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.