Ελλάδα
23-06-2021 | 19:48

Τέρνα Ενεργειακή: Διανομή μερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή - Νέα μέλη στο Δ.Σ.

Newsroom
Μοιράσου το
Τέρνα Ενεργειακή: Διανομή μερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή - Νέα μέλη στο Δ.Σ.
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την έγκριση της πρότασης για τη διανομή μερίσματος, την εκλογή νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, «η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην οποία παρέστησαν 220 Μέτοχοι κομιστές 88.981.423 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,95 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου  και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 88.846.733 υπέρ (99,85 % επί των παρισταμένων), κατά 132.690 (0,15 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2020 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 88.979.423 υπέρ (100,00 % επί των παρισταμένων) και αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή μερίσματος 0,17 € ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού € 19.695.365,30 για τη χρήση 2020, από τα αποθεματικά της Εταιρείας του άρθρου 48 του ν. 4172/2013, σύμφωνα και με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Το  ποσό  αυτό  θα  προσαυξηθεί  με  το  μέρισμα  που  αντιστοιχεί  στις  ίδιες  μετοχές  που κατέχει η Εταιρεία. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

   Εγκρίθηκε με ψήφους 84.947.696 υπέρ (95,47 % επί των παρισταμένων), κατά 4.023.727 (4,52 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 10.000 (0,01 % επί των παρισταμένων), η καταβολή  αμοιβών στα Μέλη του ΔΣ, από τα μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας κατ' εφαρμογή των άρθρων 109 και 110 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνολικού ποσού € 1.080.000.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 88.505.057 υπέρ (99,46 % επί των παρισταμένων) και  455.336 κατά (0,51 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.030 (0,02 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2020 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη, Γεωργίου Περδικάρη, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Βασιλείου Δεληκατερίνη (έως την 2/4/2020), Εμμανουήλ Μουστάκα (από 2/4/2020), Γεωργίου Κούβαρη, Gagik Apkarian και Γεωργίου Μέργου.

Θέμα 4οΗ Γενική Συνέλευση, με ψήφους 88.502.057 υπέρ (99,46 % επί των παρισταμένων) και  458.336 κατά (0,52 % επί των παρισταμένων) και αποχή 21.030 (0,02 % επί των παρισταμένων), απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2020.

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 77.149.234 υπέρ (86,70 % επί των παρισταμένων) και  8.668.530 κατά (9,74 % επί των παρισταμένων) και αποχή 3.163.659 (3,56 % επί των παρισταμένων), την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με την οποία καταβλήθηκαν αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 29.04.2020.

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 88.979.423 υπέρ (100,00 % επί των παρισταμένων) και αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

Θέμα 7ο: Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους 88.979.423 υπέρ (100,00 % επί των παρισταμένων) και αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2021 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2020 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα μέλη στο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία ως κάτωθι:

Ονοματεπώνυμο

Υπέρ

Κατά

Αποχή

Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος

83.873.094 (94,26 %)

5.106.329 (5,74 %)

2.000 (0,00 %)

Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης

83.880.327 (94,27 %)

4.238.532 (4,76 %)

862.564 (0,97 %)

Γεώργιος Σπύρου

83.880.327 (94,27 %)

4.238.532 (4,76 %)

862.564 (0,97 %)

Αριστοτέλης Σπηλιώτης

83.873.094 (94,26 %)

4.245.765 (4,77 %)

862.564 (0,97 %)

Μιχαήλ Γουρζής

80.348.151 (90,30 %)

7.770.708 (8,73 %)

862.564 (0,97 %)

Νικόλαος Βουτηχτής

83.036.066 (93,32 %)

5.082.793 (5,71 %)

862.564 (0,97 %)

Γεώργιος Μέργος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

80.157.476 (90,08 %)

7.961.383 (8,95 %)

862.564 (0,97 %)

Marina Sarkisian Ochanesoglou, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

83.554.679 (93,90 %)

4.564.180 (5,13 %)

862.564 (0,97 %)

Ανδρέας Ταπρατζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

83.554.679 (93,90 %)

4.564.180 (5,13 %)

862.564 (0,97 %)

Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

83.554.679 (93,90 %)

4.564.180 (5,13 %)

862.564 (0,97 %)

Τατιάνα Καραπαναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

83.554.679 (93,90 %)

4.564.180 (5,13 %)

862.564 (0,97 %)

Θέμα 9ο:  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, με διετή θητεία, αποτελούμενη από τους κ.κ Νικόλαο Καλαμαρά, ο  οποίος  δεν  είναι  μέλος  του  Δ.Σ.  και  πληροί  τις  προϋποθέσεις ανεξαρτησίας,  όπως  προβλέπονται  στις  διατάξεις  του  Ν.4706/2020, στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής, Γεώργιο Μέργο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Χατζηαρσενίου Δήμητρα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και μη εκτελεστικό μέλος, ως μέλη της Επιτροπής. Τα εκλεγέντα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειονότητά τους τον όρο ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Νόμο, ο Πρόεδρός της διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους. 

Τα μέλη της Επιτροπής είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα.

Θέμα 10ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 88.979.423 υπέρ (100,00 % επί των παρισταμένων) και αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), την τροποποίηση των άρθρων 9 παρ.2, 10, 11, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 11ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 78.332.760 υπέρ (88,03 % επί των παρισταμένων), 10.646.663 κατά (11,97 % επί των παρισταμένων) και αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), την αναθεώρηση και ανανέωση της διάρκειας της εγκεκριμένης από την Γ.Σ. της 29.04.2020 Πολιτικής Αποδοχών, που συντάχθηκε με επιμέλεια της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.

Θέμα 12ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 88.979.423 υπέρ (100,00 % επί των παρισταμένων) και αποχή 2.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Επί του 13ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος», δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων». 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.