Τράπεζες
22-06-2021 | 16:48

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή-ορόσημο Galaxy – Σκυτάλη στην ΑΜΚ την ερχόμενη εβδομάδα

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή-ορόσημο Galaxy – Σκυτάλη στην ΑΜΚ την ερχόμενη εβδομάδα
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τη συναλλαγή – ορόσημο για την εξυγίανση του ισολογισμού της,  “Galaxy”, ολοκλήρωσε σήμερα η Alpha Bank, δίνοντας τη σκυτάλη στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου έως 800 εκατ. ευρώ την επόμενη εβδομάδα, με στόχο την αύξηση των νέων χορηγήσεων.

Το project Galaxy περιλαμβάνει την πώληση τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 10,8 δις. ευρώ, καθώς και την πώληση του 80% της εταιρείας διαχείρισης Cepal. 

Ειδικότερα, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (ο «Όμιλος Alpha Bank»), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε., ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Galaxy, σύμφωνα με τη δεσμευτική συμφωνία που συνήφθη στις 22.2.2021 με εταιρείες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP  αναφορικά με: (α) την πώληση στην εταιρεία Airmed Finance DAC του 80% της Θυγατρικής της που δραστηριοποιείται στη διαχείριση δανείων, Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε. (η «Νέα Cepal»), και (β) την πώληση στην εταιρεία Foxford Capital L5 DAC του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αξίας  10,8 δισ. ευρώ (οι «Τιτλοποιήσεις Galaxy»).

Η πώληση της Cepal

Η συνολική αξία του 100% της Νέας Cepal ορίστηκε σε  262 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένου ποσού 11 εκατ. ευρώ, καταβλητέου μόνο εφόσον η Συναλλαγή πραγματοποιηθεί με μόχλευση. 

Η Alpha Bank Α.Ε., ενεργώντας ως διοργανωτής και χρηματοδότης, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development) συμφώνησαν να παράσχουν στη Νέα Cepal μακροπρόθεσμο κοινοπρακτικό δάνειο ποσού  105 εκατ. ευρώ.

Συνεπεία των ανωτέρω, η αξία του 80% των μετοχών της Νέας Cepal ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ περίπου, περιλαμβανομένης της ανωτέρω  υπό όρους καταβολής, και αντιπροσωπεύει την τιμή πώλησης των αντίστοιχων μετοχών. Ποσό  48 εκατ.  ευρώ περίπου θα καταβληθεί εντός 18 μηνών.

Ο Όμιλος Alpha Bank διατηρεί τη δυνατότητα αποκόμισης περαιτέρω οφέλους μέσω πρόσθετης απόδοσης έως του ποσού των 68 εκατ. ευρώ υπό την αίρεση της επίτευξης προκαθορισμένων στόχων. 

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank Α.Ε. σύναψε σύμβαση μακροχρόνιας διαχείρισης σε αποκλειστική βάση (η «Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Υπηρεσιών») με τη Νέα Cepal για τη διαχείριση των υφιστάμενων ΜΕΑ Λιανικής Τραπεζικής και Επιχειρηματικής Τραπεζικής στην Ελλάδα, καθώς και  αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ. Η διάρκεια της Σύμβασης Διασφάλισης Επιπέδου Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις κατά τα πρότυπα της αγοράς [περιλαμβανομένων των Βασικών Δεικτών Αποδοτικότητας (Key Performance Indicators – KPIs), αποζημιώσεων κ.λπ.], θα είναι 13 έτη, με δυνατότητα επέκτασης.

H πώληση της τιτλοποίησης

Στο σκέλος της πώλησης της τιτλοποίησης (σημειώνεται ότι οι senior τίτλοι διακρατούνται από την Τράπεζα), το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας μεταβιβάστηκαν σε εταιρεία που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner. Από το υπόλοιπο 49%, η Alpha Bank Α.Ε. θα διακρατήσει το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διατήρησης κινδύνου, ενώ η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. σκοπεύει να διανείμει το 44% των αντίστοιχων ομολογιών που θα κατέχει στους Μετόχους της, υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών κανονιστικών και εταιρικών εγκρίσεων. 

Αντίκτυπος της Συναλλαγής

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής Galaxy, o Όμιλος Alpha Bank θα εγγράψει στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Ζημία μετά από Φόρους που εκτιμάται σε  2,1 δισ. ευρώ περίπου. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου Alpha Bank, που με ημερομηνία αναφοράς την 31.3.2021 ανέρχονταν σε  8 δισ. ευρώ, θα μειωθούν κατά το αντίστοιχο ποσό και κατά την ίδια ημερομηνία αναφοράς θα ανέλθουν σε 5,9 δισ. ευρώ. 

Η εκτιμώμενη επίπτωση στα Αποτελέσματα βασίζεται σε στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 31.3.2021 και σε παραδοχές για γεγονότα που θα επισυμβούν μετά την ημερομηνία αναφοράς, περιλαμβανομένης της πώλησης του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας Galaxy μέσω της Συναλλαγής που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή αναγνώρισης του χαρτοφυλακίου Galaxy, της πώλησης του 80% των μετοχών της Νέας Cepal μέσω της Συναλλαγής, της αποτίμησης των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας και των συμμετοχών που θα διακρατηθούν από τον Όμιλο Alpha Bank, καθώς και των εξόδων της Συναλλαγής.

Λαμβανομένης υπόψη της μείωσης των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων του Ενεργητικού σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, η αντίστοιχη μείωση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου Alpha Bank κατά τις 31.3.2021 υπολογίζεται σε 2,8% περίπου.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Alpha Bank

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής Galaxy αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειες της Alpha Bank να μειώσei σημαντικά τους κινδύνους του Ισολογισμού του Ομίλου και εν γένει να εξυγιάνει τα στοιχεία ενεργητικού βελτιώνοντας την ποιότητά τους.

Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας της επιτρέπει να προβεί σε αποφασιστικά βήματα προς την εξυγίανση της ποιότητας των περιουσιακών της στοιχείων, ενώ η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 0,8 δισ. ευρώ θα υποστηρίξει την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Alpha Bank Α.Ε., διατηρώντας τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας πάνω από το όριο του 16,5% που έχει θέσει η Διοίκηση. 

Το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Alpha Bank, που ανακοινώθηκε στις 24 Μαΐου 2021, στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του αποθέματος ΜΕΑ με σκοπό την επίτευξη Δείκτη ΜΕΑ σε επίπεδο Ομίλου 7% το 2022 και 2% έως το τέλος του 2024. 

Για να καταστεί εφικτή η μείωση αυτή του αποθέματος ΜΕΑ η Τράπεζα έχει ήδη προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για συναλλαγές ΜΕΑ με συνολική λογιστική αξία προ απομειώσεων άνω των  8 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τιτλοποιήσεων για τις οποίες θα γίνει χρήση του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και άμεσων πωλήσεων χαρτοφυλακίων ΜΕΑ στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

Ενόψει των νέων συναλλαγών ΜΕΑ, ο Όμιλος Alpha Bank, στις συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του για την περίοδο που έληξε στις 31.3.2021, ενέγραψε ζημίες απομείωσης 0,3 δισ.  ευρώ από δάνεια. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει την ενσωμάτωση στον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου ενός σεναρίου πώλησης με βάση τις πιθανότητες ολοκλήρωσης των επιδιωκόμενων συναλλαγών ΜΕΑ, λαμβανομένων υπόψη γεγονότων και περιστάσεων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτρέψουν την ολοκλήρωση μίας συναλλαγής ή να επηρεάσουν τη διαδικασία μέχρι την επίτευξη δεσμευτικών συμφωνιών με επενδυτές. Όσο θα ωριμάζουν οι νέες συναλλαγές ΜΕΑ και θα εκπληρώνονται προϋποθέσεις/αναβλητικές αιρέσεις και ορόσημα που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών, ο Όμιλος Alpha Bank ενδέχεται να αναγνωρίσει επιπρόσθετες ζημίες απομείωσης δανείων, ώστε να ενσωματώσει στις Οικονομικές Καταστάσεις του το σύνολο του εκτιμώμενου κόστους των συναλλαγών αυτών κατά το 2021 και το 2022. 

Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Διοίκησης της Alpha Bank, οι νέες συναλλαγές ΜΕΑ που έχουν συμπεριληφθεί στο επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου Alpha Bank συνεπάγονται πρόσθετες αναμενόμενες ζημίες από δάνεια ύψους έως και 1 δισ.  ευρώ περίπου, οι οποίες θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια και θα οδηγήσουν στη μείωση κατά 1,0% του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής μείωσης των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του Ενεργητικού ύψους  3,8 δισ. ευρώ  περίπου καθώς και των ενεργειών εσωτερικής ενίσχυσης κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι με στόχο την ενίσχυση των Δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου Alpha Bank, η Alpha Bank Α.Ε. έχει ξεκινήσει  μία σειρά συναλλαγών ενίσχυσης των κεφαλαίων της, συμπεριλαμβανομένων της πώλησης των Θυγατρικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αλβανία, του σχηματισμού κοινοπραξίας στον Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών, της πώλησης χαρτοφυλακίου ακινήτων, καθώς και μίας συναλλαγής συνθετικής τιτλοποίησης ενήμερων δανείων. Η συνδυασμένη επίπτωση των ανωτέρω οργανικών δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίων αναμένεται να αυξήσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά 1,2%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Alpha Bank: Στις 28/6 η ημερομηνία καταγραφής των υφιστάμενων μετόχων για την ΑΜΚ