Τράπεζες
09-06-2021 | 07:48

Alpha Bank: Πώς θα συμμετάσχουν οι μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου για την έγκριση της ΑΜΚ

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Alpha Bank
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα έχουν μέχρι και αύριο, Πέμπτη 10 Ιουνίου, την ιδιότητα του μετόχου της Alpha Bank (Alpha Services and Holdings) θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που θα συνέλθει στις 15 Ιουνίου για να εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους μέχρι 800 εκατ. ευρώ, στην οποία θα προχωρήσει η Alpha Bank. Οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου είτε με επιστολική ψήφο.

Τα έγγραφα για τη συμμετοχή των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Alpha Services and Holdings.

Τα σημαντικότερα ορόσημα έως την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης (15/6/2021 και ώρα 10.00 π.μ.), είναι τα εξής: 

• η ημερομηνία καταγραφής – 10/6/2021, κατά την οποία, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει τη μετοχική ιδιότητα και συνεπώς δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ΕΓΣ 

• η καταληκτική ημερομηνία για τον διορισμό αντιπροσώπου – 13/6/2021 και ώρα 10.00 π.μ., και 

• η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση ψήφου εξ’ αποστάσεως – 14/6/2021 και ώρα 10.00 π.μ. 

Η Alpha Services and Holdings δίνει αναλυτικές οδηγίες προς τους μετόχους ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα: 

Πώς θα γίνεται η πρόσβαση των Μετόχων στην ΕΓΣ 

• Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε κάθε (αρχική ή επαναληπτική) συνεδρίαση της ΕΓΣ έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημερομηνία καταγραφής, δηλαδή την Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021. 

• Η συμμετοχή πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης στην Διαδικτυακή πλατφόρμα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., στην ιστοσελίδα axia.athexgroup.gr/el/home 

• Κάθε Μέτοχος μπορεί να λάβει μέρος στην ΕΓΣ και να ψηφίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. 

• Κάθε Μέτοχος δύναται να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου εξ αποστάσεως, με Επιστολική Ψήφο στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση. 

Για τη συμμετοχή των Μετόχων και την ψήφο στην ΕΓΣ αυτοπροσώπως: 

• Η συμμετοχή προϋποθέτει τη δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού στο https://axia.athexgroup.gr/el/home και απαιτεί την καταχώρηση έγκυρου email και κινητού τηλεφώνου. 

• Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα τα ως άνω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ο Μέτοχος θα πρέπει να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των στοιχείων του, μέσω του Χειριστή του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

 • Οι Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ΕΓΣ, πρέπει να συνδεθούν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας πριν από τη συνεδρίαση και να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους. Στη συνέχεια, θα λάβουν προσωποποιημένο ενημερωτικό email με τον σύνδεσμο που πρέπει να ακολουθήσουν για να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψη.

Για τη συμμετοχή των Μετόχων στην ΕΓΣ διά αντιπροσώπου: 

• Κάθε Μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δύναται να ορίσει ως και έναν αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ, δηλαδή έως την Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. 

• Τα έντυπα για τον διορισμό αντιπροσώπου (δηλ. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση) πρέπει να υποβάλλονται συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα) ή να αποστέλλονται ψηφιακά υπογεγραμμένα με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής από τον εκπρόσωπο ή τον Μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email [email protected] τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

• Η τυχόν εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής από οιαδήποτε αρμόδια προς τούτο Αρχή (π.χ. αστυνομικό τμήμα, ΚΕΠ, www.gov.gr). 

• Τα στοιχεία (αριθμός κινητού τηλεφώνου και email) των αντιπροσώπων/εκπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να δηλώνονται στην Alpha Services and Holdings κατά την υποβολή των εντύπων αντιπροσώπευσης/εκπροσώπησης, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα και στην τηλεδιάσκεψη για την άσκηση των δικαιωμάτων των εκπροσωπούμενων Μετόχων. 

• Οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ΕΓΣ, πρέπει να συνδεθούν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας πριν από τη συνεδρίαση και να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους. Στη συνέχεια, θα λάβουν προσωποποιημένο ενημερωτικό email με τον σύνδεσμο που πρέπει να ακολουθήσουν για να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψη. 

Για την Επιστολική Ψήφο: 

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση και στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ, δηλαδή το αργότερο έως τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. ως ακολούθως: 

• είτε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr/el/home , στην οποία έχει δημιουργήσει προηγουμένως λογαριασμό και έχει εγγραφεί επιτυχώς 

• είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα) ή ψηφιακά με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής από τον αντιπρόσωπο ή τον Μέτοχο στη διεύθυνση [email protected]

Για την ημέρα της ΕΓΣ, η Alpha Services and Holdings συστήνει στους Μετόχους να συνδεθούν εγκαίρως μέσω του συνδέσμου που έχουν λάβει με προσωποποιημένο ενημερωτικό email, τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της συνεδρίασης και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν και θα ψηφίσουν.

Σημειώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Mετόχων, ο Οδηγός συμμετοχής στην ΕΓΣ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης προσφέρεται πρόσθετη γραμμή βοήθειας στο τηλέφωνο 211 10 73808.

Υπενθυμίζεται ότι οι Νέες Μετοχές από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των 800 εκατ. ευρώ θα διατεθούν: 

α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς, και 

β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Οι επενδυτές λιανικής θα μπορούν να εγγραφούν στις Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στη Δημόσια Προσφορά, ενώ οι ειδικοί, θεσμικοί και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές θα μπορούν να εγγραφούν συμμετέχοντας στη Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική τοποθέτηση. Ωστόσο, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική τοποθέτηση. Οι επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην Ιδιωτική τοποθέτηση και το αντίστροφο. Η δημόσια προσφορά και η ιδιωτική τοποθέτηση θα λειτουργούν παράλληλα. Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίζει τη διάσπαση της Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής τοποθέτησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά θα συμπεριληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο και σε σχετικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα δημοσιευθούν από την Εταιρεία. Οι επενδυτές θα μπορούν να επικοινωνούν επίσης με τον θεματοφύλακα ή την εταιρεία επενδύσεών τους για περισσότερες πληροφορίες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.