Ελλάδα
04-06-2021 | 10:15

Entersoft: Μέρισμα 0,057 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Newsroom
Μοιράσου το
Entersoft: Μέρισμα 0,057 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2020 ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Entersoft, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2021. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.800.000 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,003 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,057 ευρώ ανά μετοχή.  Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Παράλληλα, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής: 1. Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν στο σύνολο τους οι υποβληθείσες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

Επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις έτους 2020 και προεγκρίθηκε καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας.

Επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης, για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές AE η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Στρατηγού Τόμπρα 3 (ΑΜ ΣΟΕΛ 114).

Επί του πέμπτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3. του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.entersoft.gr.

Επί του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία συνετάγη σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την από 18/9/2020 και με αριθμό 60 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και είχε εγκριθεί και υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση με την από 11/5/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί του όγδοου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, ήτοι έως 3.06.2026 και σε κάθε περίπτωση μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2025 έως 31/12/2025 (έως 10.09.2026). Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη: 1) Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου, 2) Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος του Λάμπρου, 3) Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου, 4) Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του Χρήστου, 5) Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου, 6) Σταύρος Μένεγος του Κωνσταντίνου, 7) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, 8) Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, 9) Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη

Από τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη η κ. Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, η κ. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου και ο κ. Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη. Τα ως άνω μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Επί του ένατου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή με τρία μέλη, και ειδικότερα αποτελείται από δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν τρίτο, με τριετή θητεία, ήτοι έως τις 3.06.2024.

Τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι: 1) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 2) Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 3) Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου, τρίτη

Τα ως άνω μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ειδικότερα, η κ. Κώστα ως συνταξιούχος ορκωτή ελέγκτρια του ΣΟΛ πληροί απολύτως τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 περ. ζ του Ν. 4449/2017 που ορίζει ότι ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και να είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, ενώ και τα άλλα δύο μέλη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Επί του δέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020. Επιτευχθείσα απαρτία: 75,55% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επί του ενδέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για λοιπά τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις που ετέθησαν από τους μετόχους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.