Τράπεζες
29-04-2021 | 20:37

Τρ. Πειραιώς: Πώς κατανεμήθηκαν οι 1,2 δισ. νέες μετοχές της ΑΜΚ – Στις 7/5 η έναρξη διαπραγμάτευσης

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Πώς κατανεμήθηκαν οι 1,2 δισ. νέες μετοχές της ΑΜΚ – Στις 7/5 η έναρξη διαπραγμάτευσης
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τα ακριβή στοιχεία για την έκβαση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings, ύψους 1,38 δις. ευρώ, με δημόσια προσφορά στο εσωτερικό και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό, την οποία ολοκλήρωσε στις 23 Απριλίου, ανακοίνωσαν, σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ενεργώντας ως Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας προσφοράς. 

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Συνδυασμένης Προσφοράς που ολοκληρώθηκε στις 23 Απριλίου 2021, θα εκδοθούν 1.200.000.000 Νέες Μετοχές. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά ορίσθηκε στο ανώτατο επίπεδο του εύρους τιμών, ήτοι σε 1,15 ευρώ ανά Νέα Μετοχή. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ αναμένεται στις 7 Μαΐου, ύστερα από την σχετική έγκριση που αναμένεται να δώσει στις 5 Μαΐου η αρμόδια επιτροπή του ΧΑ και την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης διαπραγμάτευσης στο ΗΔΤ του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings.

H κατανομή

Από τις Νέες Μετοχές:

(α) 180.000.000 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 15% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.

Συγκεκριμένα:

(i) 38.248.791 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 21,25% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του Άρθρου 2, σημείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Από αυτές τις 38.248.791 Νέες Μετοχές:

(1) 12.394.911 (ήτοι ποσοστό 6,89% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές που δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς (από κοινού οι «Όροι»), και

(2) 25.853.880 (ήτοι ποσοστό 14,36% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές που είτε δεν δικαιούνταν προνομιακής κατανομής είτε εγγράφηκαν για αριθμό Νέων Μετοχών που υπερέβαινε εκείνον για τον οποίο δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους Όρους.

(ii) 141.751.209 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 78,75% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»).

Από αυτές τις 141.751.209 Νέες Μετοχές:

(1) 74.561.406 (ήτοι ποσοστό 41,42% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν Ιδιώτες Επενδυτές που δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σύμφωνα με τους Όρους, και

(2) 67.189.803 (ήτοι ποσοστό 37,33% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές που είτε δεν δικαιούνταν προνομιακής κατανομής είτε εγγράφηκαν για αριθμό Νέων Μετοχών που υπερέβαινε εκείνον για τον οποίο δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους Όρους.

(β) 1.020.000.000 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 85% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») και οι Paulson & Co. Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της), Helikon Investment Limited και Αριστοτέλης Μυστακίδης συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Διεθνούς Προσφοράς. Από τις Νέες Μετοχές που επιμερίσθηκαν στη Διεθνή Προσφορά:

  • Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 306.703.672 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 30,07% της Διεθνούς Προσφοράς και 25,56% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
  • Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 230.434.782 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 22,59% της Διεθνούς Προσφοράς και 19,20% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
  • Στη Helikon Investment Limited κατανεμήθηκαν 65.217.391 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 6,39% της Διεθνούς Προσφοράς και 5,43% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
  • Στον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη κατανεμήθηκαν 34.782.608 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 3,41% της Διεθνούς Προσφοράς και 2,90% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η Εταιρεία μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχονται, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, σε €1.380.000.000,00 [Δημόσια Προσφορά (€1,15 * 180.000.000 Νέες Μετοχές = €207.000.000,00) και Διεθνής Προσφορά (€1,15 * 1.020.000.000 Νέες Μετοχές= €1.173.000.000,00)].

Ποια ήταν η ζήτηση

Λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες συμμετοχές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 452.037.014 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι 180.000.000 από τις Νέες Μετοχές) κατά 2,51 φορές περίπου. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά τους παρακάτω υπολογισμούς μόνο τις έγκυρες συμμετοχές:

(α) η ζήτηση από τις 9.623 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 338.197.881 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 141.751.209 Νέες Μετοχές κατά 2,39 φορές περίπου, και

(β) η ζήτηση από τις 72 αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 113.839.133 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 38.248.791 Νέες Μετοχές κατά 2,98 φορές περίπου.

Επίσης, σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες συμμετοχές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά αντιστοιχεί σε 4.277.505.773 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν (ήτοι 1.200.000.000 τις Νέες Μετοχές) κατά 3,56 φορές περίπου.

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, καλύφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, ήτοι 1.200.000.000 Νέες Μετοχές.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, μετά και την από 29 Απριλίου 2021 έκθεση πιστοποίησης καταβολής του ποσού που συγκεντρώθηκε από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία συντάχθηκε από την εταιρεία «ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, και την από 29 Απριλίου 2021 πιστοποίηση καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ίδια ημερομηνία, το μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings ανέρχεται συνολικά σε €1.250.367.223,00 διαιρούμενο σε 1.250.367.223 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη.

Σημειώνεται, τέλος , ότι οι Κύριοι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν για δικό τους λογαριασμό Νέες Μετοχές ούτε ανέλαβαν, δυνάμει της σχετικής σύμβασης αναδοχής που υπεγράφη με την Πειραιώς Holdings στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, οποιαδήποτε δέσμευση ανάληψης σε σχέση με τις Νέες Μετοχές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.