Επιχειρήσεις
21-04-2021 | 07:53

Εθνική Ασφαλιστική: Η Γ.Σ. εγκρίνει την πώληση στο CVC – Οι όροι της συναλλαγής

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Εθνική Ασφαλιστική: Η Γ.Σ. εγκρίνει την πώληση στο CVC – Οι όροι της συναλλαγής
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τη συναλλαγή της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC Capital Partners αναμένεται να εγκρίνει σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Ασφαλιστικής που συγκαλείται στις 11 π.μ.

Το Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας ενέκρινε στις 26 Μαρτίου την πώληση του 90,01% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ασφαλιστικής στο CVC Capital Partners’ Fund VII έναντι ονομαστικού τιμήματος που αντιστοιχεί σε 505 εκατ. ευρώ για το 100% της εταιρείας. Η συμφωνία περιλαμβάνει 15ετή συμφωνία πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και μέρος του τιμήματος, μέχρι και 120 εκατ. ευρώ, συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026. Για την Εθνική Τράπεζα η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 60 μονάδες βάσης στο Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων της 31.12.2020. 
Μετά τη σημερινή έγκριση από τη Γ.Σ. των μετόχων (αν και η πώληση συναντά τη σφοδρή αντίδραση του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθν. Ασφαλιστικής, η έγκρισή της θεωρείται δεδομένη καθώς τη συμφωνία έχει ήδη εγκρίνει το ΤΧΣ που ελέγχει ποσοστό 40%), η συμφωνία πώλησης θα πρέπει να λάβει τις εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών και των αρχών ανταγωνισμού. Όπως εκτιμάται, η ολοκλήρωση της πώλησης με τη μεταβίβαση του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο.

Οι βασικοί όροι που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας των Μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι οι εξής: 

• Τίμημα: Το ονομαστικό τίμημα για την αγορά του 100% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής ανέρχεται μέχρι το ποσό των €505 εκατ. και περιλαμβάνει: (i) ένα τίμημα αγοράς άνευ αιρέσεως € 385 εκ. υποκείμενο σε αναπροσαρμογές, και (ii) ένα τίμημα υπό αίρεση (“earn-out”) μέχρι € 120εκ., που τελεί υπό την αίρεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων απόδοσης από την πώληση τραπεζοασφαλισικών προϊόντων από τη Τράπεζα από το 2022 έως το 2026 (με τα τελευταία €30 εκ. να τελούν υπό την αίρεση ότι θα έχει επιτευχθεί από τα CVC funds η απόδοση που στοχεύoυν με την επένδυσή τους) («το Τίμημα Υπό Αίρεση», «the Earn-out»). 

Το Τίμημα Αγοράς Άνευ Αιρέσεως περιλαμβάνει ποσό €125 εκατ. υποκείμενο σε αναπροσαρμογές, το οποίο θα καταβληθεί πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής («Αναβαλλόμενο Τίμημα Αγοράς»). Το αρχικό μέρος από το Τίμημα Αγοράς Άνευ Αιρέσεως υπόκειται σε αναπροσαρμογή σε περίπτωση που είτε το ύψος των Επιλέξιμων Ιδίων Κεφαλαίων είτε ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής είναι χαμηλότερος από ό,τι έχει συμφωνηθεί σύμφωνα με τους στόχους, που βασίζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής Ασφαλιστικής. 

Εάν η CVC αποεπενδύσει πρόωρα, όσον αφορά το Τίμημα Υπό Αίρεση (Earn out), θα γίνει αναλογική καταβολή του ποσού που θα έχει προκύψει μέχρι την ημερομηνία αποεπένδυσης της CVC, αμέσως μετά την αποεπένδυση και τυχόν υπόλοιπο που θα προκύψει μετά την αποεπένδυση μπορεί να είναι πληρωτέο στο πλαίσιο της Σύμβασης Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων είτε από την Εθνική Ασφαλιστική προς την Τράπεζα με τη μορφή επιπρόσθετων έκτακτων προμηθειών είτε από την Τράπεζα προς την Εθνική Ασφαλιστική. 

Όσον αφορά το Αναβαλλόμενο Τίμημα Αγοράς, είτε η CVC θα καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό αμέσως μετά την έξοδό της είτε θα χορηγήσει στην Τράπεζα εγγύηση, που θα εγγυάται την καταβολή του αντίστοιχου ποσού πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
Κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής η Τράπεζα θα κατέχει το 9,99% του μετοχικού κεφαλαίου του Αγοραστή. 

• Όροι αναγκαίοι για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής: 

Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, συγκεκριμένες εγγυοδοτικές δηλώσεις, καθώς και αποζημιώσεις. Μία από αυτές τις αποζημιώσεις αφορά ορισμένα μακροπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας, για τα οποία υπάρχει περιορισμένη ή καμιά δυνατότητα αύξησης των ασφαλίστρων («Παλαιό Χαρτοφυλάκιο Υγείας»). Η ΕΤΕ δεσμεύεται να αποζημιώσει τον Αγοραστή για επιδείνωση των αποθεματικών, ήτοι για Ευθύνες Βέλτιστης Εκτίμησης από το Παλαιό Χαρτοφυλάκιο Υγείας. 

Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης για το Παλαιό Χαρτοφυλάκιο Υγείας είναι περιορισμένο χρονικά (5 έως 10 χρόνια από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής), και ποσοτικά σε ορισμένες ταμειακές ροές προερχόμενες από το Παλαιό Χαρτοφυλάκιο Υγείας, στο βαθμό που υπερβαίνουν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί, όπως προσδιορίζονται για την πενταετία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Επιπλέον, προβλέπονται, ένας μηχανισμός κατανομής κινδύνου σύμφωνα με τον οποίο ο Αγοραστής συμμετέχει στον ανωτέρω κίνδυνο με ποσοστό 22,5%,καθώς και προσαρμογές σε περίπτωση αποκλινουσών αυξήσεων νοσηλίων. 

Οι βασικοί όροι που περιέχονται στη σύβαση για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του δικτύου της Τράπεζας («Σύμβαση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων») είναι οι εξής: 

-    Διορισμός της Τράπεζας ως ασφαλιστικού εκπροσὠπου της Εθνικής Ασφαλιστικής για χρονική διάρκεια 15 ετών με δυνατότητα 5ετούς παράτασης, υπό την προϋπόθεση της επαναδιαπραγμάτευσης και συμφωνίας αμοιβαία αποδεκτών όρων και προϋποθέσεων 
-    Αμοιβαία αποκλειστικότητα τόσο για την Τράπεζα όσο και την Εθνική Ασφαλιστική μέσα σε τυπικά όρια, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων (π.χ. για μη προσφερόμενα προϊόντα κ.λπ.) 
-    Δημιουργία κατάλληλης δομής διακυβέρνησης για την αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία μεταξύ των στελεχών των δύο μερών 
-    Οι Προμήθειες, που θα καταβάλλονται στην Τράπεζα σε τριμηνιαία βάση για την πώληση των προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής, θα βασίζονται στα τεχνικά κέρδη των ασφαλιστικών προϊόντων που θα πωλούνται, και όχι στο ύψος των ασφαλίστρων. Τα σχετικά τεχνικά κέρδη θα προκύπτουν κατόπιν ετήσιας συμφωνίας λογαριασμών. Επιπλέον, για τα προϊόντα που δεν προσφέρονται από την Τράπεζα θα είναι πληρωτέες «Προμήθειες παραπομπής». 

Οι βασικοί όροι της Σύμβασης Μετόχων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

-    Η ΕΤΕ θα ορίσει ένα μέλος στο ΔΣ της Εθνικής Ασφαλιστικής, για όσο χρονικό διάστημα κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 5% των κοινών μετοχών του Αγοραστή.
-     Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαιώματα προτίμησης για τυχόν νέες εκδόσεις μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις, δικαιώματα «tag along» για την ΕΤΕ, καθώς και δικαιώματα «drag-along» για την CVC.

Ένα πακέτο εξασφαλίσεων καλύπτει το Τίμημα Αγοράς Άνευ Αιρέσεως, καθώς και το Τίμημα Υπό Αίρεση (Earnout): 

-    Υποσχετικές Επιστολές Δέσμευσης («ECLs») καλύπτουν την καταβολή του πρώτου μέρους του Τιμήματος Αγοράς Άνευ Αιρέσεως, τo Αναβαλλόμενο Τίμημα Αγοράς («ΑΤΑ»), καθώς και το Τίμημα Υπό Αίρεση (Earnout). 

-    Επιπρόσθετα, η δέσμευση που παρέχεται για το Αναβαλλόμενο Τίμημα Αγοράς με την αντίστοιχη Υποσχετική Επιστολή Δέσμευσης (ECL) εξασφαλίζεται με ενέχυρο επί των μετοχών που κατέχει η Lux HoldCo S.à.r.l. στο μετοχικό κεφάλαιο του Αγοραστή. 

-    Τα CVC Funds δεσμεύονται για την κάλυψη της καταβολής του πρώτου μέρους του Tιμήματος Αγοράς Άνευ Αιρέσεως με την αντίστοιχη Υποσχετική Επιστολή Δέσμευσης (ECL). Η Ethniki Holdings Limited δεσμεύεται για την κάλυψη του Αναβαλλόμενου Τιμήματος Αγοράς και του Τιμήματος υπό Αίρεση με τις αντίστοιχες Υποσχετικές Επιστολές Δέσμευσης για το Αναβαλλόμενο Τίμημα Αγοράς και το Τίμημα Υπό Αίρεση. Η δέσμευση της Ethniki Holdings Limited από τις δύο τελευταίες Υποσχετικές Επιστολές Δέσμευσης καλύπτεται με Υποσχετική Επιστολής Δέσμευσης των CVC Funds μέχρι του ύψους των μερισμάτων που θα λάβουν από την Εθνική Ασφαλιστική. 

-    Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση της ΕΤΕ, με αποτέλεσμα ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου να ενισχυθεί pro-forma κατά 58 μονάδες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020. 
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.