Τράπεζες
20-04-2021 | 23:20

Τρ. Πειραιώς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό – Η κατανομή των νέων μετοχών, η συμμετοχή των cornerstone επενδυτών

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό – Η κατανομή των νέων μετοχών, η συμμετοχή των cornerstone επενδυτών
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Το ενημερωτικό δελτίο για την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατόπιν της έγκρισης της ΕΚ, η Πειραιώς Financial Holdings απηύθυνε πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό για την ΑΜΚ που ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 23 Απριλίου.

Η ΑΜΚ θα γίνει μέχρι και €1.200.000.000, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και  1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης που θα κυμανθεί μεταξύ €1,00 έως και €1,15 για κάθε μία Νέα Μετοχή και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά  του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

(α)      στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 («Κανονισμός 1129»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), και

(β)       στην αλλοδαπή μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 1129 και της λοιπής εφαρμοζόμενης νομοθεσίας) σε ειδικούς επενδυτές, επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), σύμφωνα με την κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την 21 Απριλίου 2021 μέχρι και την 23 Απριλίου 2021 και ώρα Ελλάδος 16:00. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (21 έως και 23 Απριλίου 2021) θα διενεργηθεί και η Διεθνής Προσφορά.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η Τιμή Διάθεσης  για κάθε μία Νέα Μετοχή εντός του Εύρους Τιμών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς σε συμφωνία με τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, και θα γνωστοποιηθεί μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης στις 23 Απριλίου 2021 ή περί την ημερομηνία αυτή.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Σημειώνεται ότι δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών.

Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους,  κατά την περίοδο που θα περιγράφεται στο συμπλήρωμα, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Nέων Mετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, θα προσδιοριστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, η οποία σήμερα εκτιμάται ότι θα είναι η 7η Μαΐου 2021 ή περί την ημερομηνία αυτή.

Γενικά στοιχεία  της ΑΜΚ

Η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, ήτοι σε ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες επενδυτές.

Ειδικοί επενδυτές είναι εκείνα τα φυσικά πρόσωπα ή οι οντότητες που ορίζονται ως «ειδικοί επενδυτές» κατ’ Άρθρο 2, σημείο (ε) του Κανονισμού 1129 (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Η κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών περιλαμβάνει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και λοιπές οντότητες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»).

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Ιδιώτη Επενδυτή και του Ειδικού Επενδυτή, στην οποία περίπτωση η εγγραφή επενδυτή ως Ειδικού Επενδυτή θα καταχωρείται ως εγγραφή Ιδιώτη Επενδυτή, εξαιρουμένων των εγγραφών μέσω συμμετεχόντων (κατά την έννοια της Ενότητας Ι, Μέρος 1 (92) του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Ε.) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (οι «Συμμετέχοντες» και το «Σ.Α.Τ.», αντίστοιχα) για τον ίδιο συλλογικό λογαριασμό αξιογράφων (omnibus account) και στις δύο κατηγορίες επενδυτών.

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στο ότι, εάν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο κωδικός αριθμός της Μερίδας τους, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιογράφων τους και ο κωδικός αριθμός του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου εγγράφονται, ή αν οποιοσδήποτε αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών.

Οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών. Η αξία της συμμετοχής για αυτούς τους επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων Νέων Μετοχών επί την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία τουλάχιστον Νέα Μετοχή και για ακέραια πολλαπλάσια αυτής, στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο των Νέων Μετοχών, δηλαδή έως και 1.200.000.0000 μετοχές επί την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, όλες οι εγγραφές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή διαπιστωθούν από την Τράπεζα Πειραιώς πολλαπλές εγγραφές, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα ενοποιείται και θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Διαδικασία διάθεση των Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά σε Ιδιώτες Επενδυτές

Οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιούνται από την πρώτη μέχρι και ώρα Ελλάδος 16:00 την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς, με την υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και μέσω των Συμμετεχόντων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με τους οποίους συνεργάζονται οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές.

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές που προσέρχονται στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς θα προσκομίζουν το δελτίο ταυτότητας τους ή διαβατήριο, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου και την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα τους και στο Λογαριασμό Αξιογράφων τους. Εάν δεν τηρούν ήδη λογαριασμό καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς θα πρέπει, επιπρόσθετα, να προσκομίζουν και το πλέον πρόσφατο εκκαθαριστικό τους σημείωμα. 

Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερόμενων Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που η Πειραιώς Holdings έχει ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ο «Λογαριασμός ΑΜΚ»), το ισόποσο της αιτούμενης συμμετοχής τους ή έχει δεσμευθεί το ισόποσο της αιτούμενης συμμετοχής τους σε πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, και στον οποίο ο επενδυτής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών, βάσει των οποίων εγγράφονται.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ 32/28.06.2007 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μπορεί να εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του Μερίδα, είτε από μια εκ των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων («ΚΕΜ») στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Θα διενεργείται έλεγχος από την Τράπεζα Πειραιώς στο σύνολο των αιτήσεων, ώστε κάθε εντολέας δικαιούχος ατομικού λογαριασμού αξιογράφων και συνδικαιούχος της ΚΕΜ να παραλάβει τίτλους σε ένα μόνο λογαριασμό Σ.Α.Τ. (ατομικός λογαριασμός ή ΚΕΜ). Αν για έναν εντολέα υπάρχουν περισσότερες από μία αιτήσεις, με παραλήπτη είτε ατομικό λογαριασμό και ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος, τότε η αξία του συνόλου των εγγραφών θα θεωρείται ως ενιαία εγγραφή του επενδυτή.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και της Τιμής Διάθεσης, θα επιστρέφεται στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό ή, κατά περίπτωση, θα αποδεσμεύονται τα τυχόν επιπλέον ποσά καταθέσεων, και, σε περίπτωση συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά με δέσμευση λογαριασμού κατάθεσης που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς κατά τα ανωτέρω, θα χρεώνεται ταυτοχρόνως ο εν λόγω λογαριασμός με το ισόποσο της αξίας των Νέων Μετοχών, που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο, κλπ.) μέχρι την αποδέσμευση τους, ενώ η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού θα γίνεται άτοκα.

 

Διαδικασία διάθεσης των Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά σε Ειδικούς Επενδυτές

 

Οι εγγραφές των Ειδικών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιούνται από την πρώτη μέχρι και ώρα Ελλάδος 16:00 την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς με την υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής αποκλειστικά μέσω των Συμμετεχόντων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), με τους οποίους συνεργάζονται οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές.

Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερόμενων Ειδικών Επενδυτών  θα γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί στον Λογαριασμό ΑΜΚ το ισόποσο της αιτούμενης συμμετοχής τους.

Kαθ΄ όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, οι Ειδικοί Επενδυτές θα μπορούν να τροποποιήσουν τις προσφορές τους και κάθε νέα προσφορά θα ακυρώνει τις προηγούμενες.

Την τελευταία ημέρα της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θα θεωρούνται οριστικές.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών που κάθε Ειδικός Επενδυτής δικαιούται να αποκτήσει μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, θα αποδίδεται στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό άτοκα.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Γενικά Στοιχεία Κατανομής

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών έχει κατ’ αρχάς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως ακολούθως: α) τουλάχιστον 15% των Νέων Μετοχών, ήτοι τουλάχιστον  180.000.000 από τις Νέες Μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, και β) τουλάχιστον 85% των Νέων Μετοχών, ήτοι τουλάχιστον  1.020.000.000 από τις Νέες Μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Προσφορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει αυτήν την κατανομή κατά τη διακριτική ευχέρειά του, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς. Εντούτοις, οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή στην κατανομή Νέων Μετοχών μεταξύ της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς δεν θα πρέπει να επηρεάζει την κατανομή προς το ΤΧΣ ούτε να έχει ως αποτέλεσμα η κατανομή στη Δημόσια Προσφορά να υπολείπεται του ανωτέρω ελάχιστου ποσοστού 15%, εάν η ζήτηση από επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά είναι τουλάχιστον ίση με αυτό το ελάχιστο ποσοστό.

Νέες Μετοχές που επιμερίστηκαν αρχικώς, κατά περίπτωση, στη Δημόσια Προσφορά ή στη Διεθνή Προσφορά, αλλά δεν αναλήφθηκαν τελικώς, δύνανται να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο έτερο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, στο μέτρο που οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και υποστηρίζουν αυτήν την ανακατανομή.

Η κατανομή Νέων Μετοχών σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Προσφορά θα γίνει κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings. Η κατανομή Νέων Μετοχών στο ΤΧΣ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς και σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής όπως θα συμφωνηθούν.

Σύμφωνα με επιστολή του προς την Πειραιώς Holdings, το ΤΧΣ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί στη Διεθνή Προσφορά για την απόκτηση αριθμού τόσων Νέων Μετοχών ώστε, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το ΤΧΣ να κατέχει μεταξύ 27,0%, κατ’ ελάχιστον, και 33,0% κατά το μέγιστο, του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Πειραιώς Holdings, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχει με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου.

Για την κατανομή Νέων Μετοχών στο ΤΧΣ, κατά τα ανωτέρω, ο Εκδότης θα λάβει υπόψη του, σε συνεννόηση με τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, μεταξύ άλλων κριτηρίων, το μέγεθος της συνολικής ζήτησης από ιδιώτες επενδυτές, την τιμή διάθεσης και άλλα ποιοτικά κριτήρια, νοουμένου ότι το ποσοστό επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Πειραιώς Holdings κυριότητας του ΤΧΣ (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου) θα ανέρχεται σε 27,0%, κατ’ ελάχιστον.

Η Paulson & Co. Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της), η Helicon Investment Limited και ο κ. Αριστοτέλης Μυστακίδης (από κοινού, οι «Cornerstone Επενδυτές») συμφώνησαν να αποκτήσουν ως cornerstone επενδυτές, κατά τους όρους της Διεθνούς Προσφοράς και υπό την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις σε περιπτώσεις παροχής ισχυρής δέσμευσης αυτής της φύσεως, και η Πειραιώς Holdings συμφώνησε να κατανείμει στους Cornerstone Επενδυτές, Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης. Τα συνολικά κεφάλαια που θα επενδύσει κάθε Cornerstone Επενδυτής έχουν ως εξής: Paulson & Co. Inc.: €265.000.000, Helikon Investment Limited: €75.000.000 και Αριστοτέλης Μυστακίδης: €40.000.000.

Χωρίς να θίγονται οι αρχές κατανομής που παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο, η Πειραιώς Holdings επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απορρίψει εγγραφές για Νέες Μετοχές σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η Πειραιώς Holdings φρονεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι εγγραφές για Νέες Μετοχές ενδέχεται να έχουν χρηματοδοτηθεί (μέσω δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων χρηματοδοτικών τεχνικών), άμεσα ή έμμεσα, από ή με τη συνδρομή της Πειραιώς Holdings ή οποιωνδήποτε θυγατρικών της.

Κατανομή Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά - Προνομιακή Κατανομή σε υφιστάμενους μετόχους

Από τις Νέες Μετοχές που έχουν αρχικώς επιμεριστεί στη Δημόσια Προσφορά, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, θα προσδιορισθεί μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές.

Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικοί Επενδυτές που  είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Πειραιώς Holdings σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. κατά την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης των  κοινών μετοχών της Πειραιώς Holdings μετά τη συνένωση μετοχών (reverse split), στις 19, Απριλίου, 2021 ,και οι οποίοι εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές»), θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής στις Νέες Μετοχές που έχουν επιμεριστεί στη Δημόσια Προσφορά, η οποία  θα είναι αναλογική  του ποσοστού συμμετοχής των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings (η «Προνομιακή Κατανομή»). Εντούτοις, Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται Προνομιακής Κατανομής.  

Σε περίπτωση που Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά για αριθμό Νέων Μετοχών που υπερβαίνει την ποσοστιαία συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings (υπερκάλυψη), τότε σε Προνομιακή Κατανομή θα υπόκειται μόνον εκείνος ο αριθμός Νέων Μετοχών που αντιστοιχεί σε αυτή την ποσοστιαία συμμετοχή του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στην Πειραιώς Holdings.

Μετά την κατά τα ανωτέρω Προνομιακή Κατανομή, εγγραφές για Νέες Μετοχές από Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές, οι οποίες δεν έχουν ικανοποιηθεί, θα προστίθενται στις εγγραφές των νέων εγγραφόμενων επενδυτών και θα ικανοποιούνται σύμμετρα, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες Νέες Μετοχές.

Εάν οι εγγραφές για Νέες Μετοχές από Ιδιώτες Επενδυτές ή Ειδικούς Επενδυτές υπερβαίνουν το συνολικό αριθμό Νέων Μετοχών που θα τους έχει κατανεμηθεί, οι εγγραφές αυτές θα ικανοποιηθούν pro rata.

Μετά τον παραπάνω υπολογισμό, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί στον κατώτερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, συνεπεία αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, προκύπτουν Νέες Μετοχές που παραμένουν εκτός κατανομής, θα κατανεμηθεί από μια επιπλέον Νέα Μετοχή στους επενδυτές που θα έχουν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα κλάσματα εγγραφής ανά επενδυτή.

Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές το 100% των Νέων Μετοχών για τις οποίες ενεγράφησαν.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει στη Δημόσια Προσφορά δεν εξαρτάται από τον χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή μέσω του οποίου θα έχουν υποβάλει την αίτηση εγγραφής τους.

Η παράδοση των Νέων Μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιογράφων των δικαιούχων Ιδιωτών Επενδυτών και Ειδικών Επενδυτών. Η καταχώρηση των Νέων Μετοχών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και η ημερομηνία της θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Πειραιώς Holdings στο Χ.Α.,  τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Αν η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.